Pinzell, excel·lència gastronòmica

Pinzell, excel·lència gastronòmica

Hem aprofitat aquest mes d’agost passat per a fer una petita volta per alguns dels temples de la nova cuina menorquina, de la cuina marinera i de les cuines del món, com és el cas del restaurant Pinzell, de Ciutadella, que una vegada més ens ha sorprès amb el seu menú de degustació que el situa dins l’excel·lència gastronòmica de la nova cuina menorquina.

El tàndem Víctor Torrent a la sala, sense deixar de banda a Rubén, i Joan Salord Roca a la cuina està funcionant de meravella des de fa uns anys i ens ofereix plats de nova cuina menorquina que ens transporten des de la cuina de Fra Roger amb les pilotes de ratjada amb salsa de tàperes de Menorca, que ben bé podria ser també la interpretació de la ratjada amb tàperes del nostre receptari tradicional, a uns excel·lents canelons de conill amb pebres que ens omplen la nostra memòria gustativa i gastronòmica d’aquella cuina de festes i també, de sabaters de banqueta, que en mans de Joan Salord fa una clucada d’ull a la perfecció.

Figa farcida de formatge de cabra, anous i mel de Menorca. Foto: Bep Al·lès©

Vam començar el dinar amb un tast d’oli d’oliva extra verge eco de Morvedra i sal de Ses Salines de Fornells, per a seguir amb una figa farcida de formatge de cabra, anous i mel de Menorca, realment sorprenent.

Enfilall de tonyina vermella macerada en soia, tomàtigues de cirerol confitades. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Va seguir el menú de degustació l’enfilall de tonyina vermella macerada en soia, tomàtigues de cirerol confitades i un punt de maonesa de wasabi, que destapa la bona mà i la cuina d’autor de Salord Roca, sempre sota l’antenta mirada de Víctor Torrent, que no deixa perdre cap detall a la sala.

Pilotes de rajada amb salsa de tàperes. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Vam seguir amb les pilotes de rajada, de la que ens hem parlat a l’inici de l’article, que són un homenatge a la cuina medieval i renaixentista menorquina, que tenia en les pilotes de peix, i també de marisc, un dels seus grans plats de cuina marinera antiga i que ensamblen a la perfecció amb la salsa de tàperes.

Arròs negre amb rap i emulsió d’all. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Els arrossos són també un dels forts de Pinzell, i és per açò que en la degustació van influir un arròs negre de marisc amb rap i una muselina d’all, que el feia irresistible als amants arrossers.

Caneló de conill amb pebres. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Després de l’arròs va arribar, el que per a mi, és i serà si el conserven a la carta un dels plats de referència de Pinzell, el seu caneló de conill amb pebres, del que també hem parlat i, no es la primera reinterpretació que es fa d’aquest plat tradicional que l’any passat es presentava a manera de pilotes de conill amb salsa de pebres torrats, però que aquest sublim caneló ha superat i de molt amb la seva melositat, explosió de sabors tradicionals a la boca, una beixamel suau que no emmascara el producte i fa reviure taules d’infantesa.

Gelat de festuc casolà i greixera de monyaco. Pinzell restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Vam acabar amb unes postres de gelat de festuc casolà, una seductora greixera de monyaco i una galeta que arrodonia el plat.

El maridatge va ser amb el Iamontanum blanc de Sa Marjaleta, elaborat amb viogner per la família Casasnovas al Migjorn de Ciutadella.

Pinzell, excelencia gastronómica

Caneló de conill amb pebres. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Hemos aprovechado este pasado mes de agosto para dar una pequeña vuelta por algunos de los templos de la nueva cocina menorquina, de la cocina marinera y de las cocinas del mundo, como es el caso del restaurante Pinzell, de Ciutadella, que una vez más nos ha sorprendido con su menú de degustación que le sitúa dentro de la excelencia gastronómica de la nueva cocina menorquina.

El tándem Víctor Torrent en la sala, sin dejar de lado a Rubén, y Joan Salord Roca en la cocina está funcionando de maravilla desde hace unos años y nos ofrece platos de nueva cocina menorquina que nos transportan desde la cocina de Fra Roger con las albóndigas de raya con salsa de alcaparras de Menorca, que bién podría ser la interpretación de la raya con alcaparras de nuestro recetario tradicional, a unos excelentes canelones de conejo con pimientos rojos que nos llenan nuestra memoria gustativa y gastronómica de aquella cocina de fiestas y también, de zapateros de banqueta, que en manos de Joan Salord da un guiño a la perfección.

Empezamos el almuerzo con una cata de aceite de oliva extra virgen eco de Morvedra y sal de Ses Salines de Fornells, para seguir con un higo relleno de queso de cabra, nueces y miel de Menorca, realmente sorprendente a la que va seguir su gilda de atún rojo macerado en soja, tomates de cherry confitados y un punto de mahonesa de wasabi, que destapa la buena mano y la cocina de autor de Salord Roca, siempre bajo la antenta mirada de Víctor Torrent, que no deja perder ningún detalle en la sala.

Seguimos con las albóndigas de raya, de la que nos hemos hablado al inicio del artículo, que son un homenaje a la cocina medieval y renacentista menorquina, que tenía en las albóndigas de pescado, y también de marisco, uno de los sus grandes platos de cocina marinera antigua y que ensamblan a la perfección con la salsa de alcaparras.

Los arroces son también uno de los fuertes de Pinzell, y es por eso que en la degustación incluyeron un arroz negro de marisco con rape y una muselina de ajo, que lo hacía irresistible para los amantes arroceros.

Después del arroz llegó, lo que para mí, es y será si lo conservan en la carta uno de los platos de referencia de Pinzell, su canelón de conejo con pimientos, del que también hemos hablado y, no es la primera reinterpretación que se hace de este plato tradicional que el año pasado se presentaba a modo de albóndigas de conejo con salsa de pimientos al horno, pero que este sublime canelón ha superado y de mucho con su melosidad, explosión de sabores tradicionales en boca , una bechamel suave que no enmascara el producto y hace revivir mesas de niñez.

Acabamos con un postre de helado de pistacho casero, una seductora greixera de boniato y una galleta que redondeaba el plato.

El maridaje fue con el Iamontanum blanco de Sa Marjaleta, elaborado con viogner por la familia Casasnovas en el Migjorn de Ciutadella.

Pinzell, gastronomic excellence

Enfilall de tonyina vermella macerada en soia, tomàtigues de cirerol confitades. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

We have taken advantage of this past August to take a short tour of some of the temples of the new Menorcan cuisine, seafood cuisine and world cuisines, as is the case of the Pinzell restaurant in Ciutadella, which once again showed us has surprised with its tasting menu that places it within the gastronomic excellence of the new Menorcan cuisine.

The Víctor Torrent tandem in the room, without leaving aside Rubén, and Joan Salord Roca in the kitchen has been working wonderfully for a few years and offers us dishes of new Menorcan cuisine that transport us from Fra Roger’s kitchen with the meatballs skate with caper sauce from Menorca, which could well be the interpretation of skate with capers from our traditional recipe book, to some excellent rabbit cannelloni with red peppers that fill our gustatory and gastronomic memory of that festive cuisine and also, of sidewalk shoemakers, which in the hands of Joan Salord gives a nod to perfection.

We started lunch with a tasting of organic extra virgin olive oil from Morvedra and salt from Ses Salines de Fornells, to continue with a fig stuffed with goat cheese, walnuts and honey from Menorca, truly surprising, which will be followed by its gilda de red tuna marinated in soy, candied cherry tomatoes and a touch of wasabi mayonnaise, which reveals the good work and signature cuisine of Salord Roca, always under the watchful eye of Víctor Torrent, who does not miss any detail in the room .

We continue with the skate meatballs, which we talked about at the beginning of the article, which are a tribute to medieval and Renaissance Menorcan cuisine, which included fish meatballs, and also seafood, one of its great dishes. ancient seafood cuisine that goes together perfectly with the caper sauce.

Rice dishes are also one of Pinzell’s strengths, and that is why the tasting included a black seafood rice with monkfish and a garlic mousseline, which made it irresistible for rice lovers.

After the rice came, which for me, is and will be if they keep it on the menu, one of Pinzell’s reference dishes, his rabbit cannelloni with peppers, which we have also talked about and is not the first reinterpretation that has been made. of this traditional dish that last year was presented as rabbit meatballs with baked pepper sauce, but that this sublime cannelloni has surpassed and goes a long way with its mellowness, explosion of traditional flavors in the mouth, a soft bechamel that does not mask the product and revives childhood tables.

We finished with a dessert of homemade pistachio ice cream, a seductive sweet potato puding and a cookie that rounded out the dish.

The pairing was with the white Iamontanum from Sa Marjaleta, made with viogner by the Casasnovas family at the Migjorn in Ciutadella.

Pinzell, excellence gastronomique

Pilotes de rajada amb salsa de tàperes. Pinzell Restaurant. Foto: Bep Al·lès©

Nous avons profité de ce dernier mois d’août pour faire un petit tour dans certains des temples de la nouvelle cuisine de Minorque, de la cuisine de la mer et des cuisines du monde, comme c’est le cas du restaurant Pinzell de Ciutadella, qui nous a une fois de plus montré qu’il avait surpris avec son menu dégustation qui le place dans l’excellence gastronomique de la nouvelle cuisine minorquine.

Le tandem Víctor Torrent dans la salle, sans laisser de côté Rubén, et Joan Salord Roca en cuisine travaille à merveille depuis quelques années et nous propose des plats de la nouvelle cuisine minorquine qui nous transportent de la cuisine de Fra Roger avec les boulettes de viande et sauce aux câpres de Minorque, ce qui pourrait bien être l’interprétation de la raie aux câpres de notre livre de recettes traditionnelles, aux excellents cannellonis de lapin aux poivrons rouges qui remplissent notre mémoire gustative et gastronomique de cette cuisine de fête et aussi des cordonniers de trottoir, qui entre les mains de Joan Salord fait un clin d’œil à la perfection.

Nous avons commencé le déjeuner par une dégustation d’huile d’olive extra vierge biologique de Morvedra et de sel de Ses Salines de Fornells, pour continuer avec une figue farcie au fromage de chèvre, noix et miel de Minorque, vraiment surprenante, qui sera suivie de sa gilda de rouge thon mariné au soja, tomates cerises confites et une touche de mayonnaise au wasabi, qui révèle le bon travail et la cuisine signature de Salord Roca, toujours sous l’œil vigilant de Víctor Torrent, qui ne manque aucun détail dans la salle.

Nous continuons avec les boulettes de raie, dont nous avons parlé au début de l’article, qui sont un hommage à la cuisine minoritaire médiévale et de la Renaissance, qui comprenait des boulettes de poisson, mais aussi des fruits de mer, l’un de ses grands plats. parfaitement avec la sauce aux câpres.

Les plats de riz sont également l’un des points forts de Pinzell, et c’est pourquoi la dégustation comprenait un riz noir aux fruits de mer avec de la lotte et une mousseline à l’ail, ce qui le rendait irrésistible pour les amateurs de riz.

Après le riz, qui pour moi est et sera s’ils le gardent au menu, l’un des plats de référence de Pinzell, ses cannellonis de lapin aux poivrons, dont nous avons également parlé et qui n’est pas la première réinterprétation qui en soit faite. de ce plat traditionnel qui l’année dernière était présenté comme des boulettes de lapin avec une sauce au poivre cuit, mais que ce sublime cannelloni a surpassé et va loin avec son moelleux, explosion de saveurs traditionnelles en bouche, une béchamel moelleuse qui ne masque pas le produit et ravive les tables de l’enfance.

Nous avons terminé avec un dessert composé de glace à la pistache maison, d’une séduisante greixera de patate douce et d’un biscuit qui complétait le plat.

L’accord était avec l’Iamontanum blanc de Sa Marjaleta, élaboré avec du viogner par la famille Casasnovas au Migjorn de Ciutadella.

  • Publicidad
    El Iris