Marrania, la ratatouille menorquina

Marrania, la ratatouille menorquina

La marrania és un dels plats estiuencs de la cuina d’arrels menorquina i s’elabora els mesos d’estiu amb els tresors vegetals que ens brinda l’estivada, amb els carabassons, pebres verds i vermelles, cebes, albergínies, alls i patates,  oli d’oliva, sal i una fulla de llorer, tindrem un plat que el podem menjar com a únic per sopar, ens servirà per acompanyar carns o peixos, ens la podem menjar amb uns ous estrellats o fins i tot fer-ne una truita, perquè la marrania és dins la seva senzillesa tot un luxe de sabors, textures i una aposta per la cuina vegana a l’antiga.

Apuntar també que la marrania és la manera menorquina de fer un plat ben comú a tota la Mediterrània, que a Catalunya li diran samfaina, a Mallorca tumbet, al sud li diran pisto, al sud de França és la seva famosa ratatouille i en trobarem també les seves elaboracions a Itàlia com també al nord d’Àfrica, a Grècia i també a Israel, perquè aquesta mescla, aquest còctel de vegetals amb patates és essencialment cuina mediterrània, aquesta cuina que va evolucionar a partir del segle XVIII amb la incorporació de la patata, els pebres i la tomàtiga (la marrania no en du i sí en canvi el tumbet i el pistó) que va fer evolucionar alguns plats de cuina antiga i en va crear d’altres tot donant entrada a la cuina moderna.

Marrania, la ratatouille menorquina

Marrania. Foto: Bep Al·lès©

La marranía es uno de los platos veraniegos de la cocina de raíces menorquina y se elabora en los meses de verano con los tesoros vegetales que nos brinda la estivada, con los calabacines, pimientos verdes y rojos, cebollas, berenjenas, ajos y patatas, aceite de oliva, sal y una hoja de laurel, tendremos un plato que lo podemos comer como único para cenar, nos servirá para acompañar carnes o pescados, nos la podemos comer con unos huevos estrellados o incluso hacer una tortilla, porque la marranía está en su sencillez todo un lujo de sabores, texturas y una apuesta por la cocina vegana a la antigua.

Apuntar también que la marranía es la manera menorquina de hacer un plato común en todo el Mediterráneo, que en Cataluña le llamarán sanfaina, en Mallorca tumbet, en el sur de España le llamarán pisto, en el sur de Francia es su famosa ratatouille y encontraremos también sus elaboraciones en Italia así como en el norte de África, en Grecia y también en Israel, porque esta mezcla, este cóctel de vegetales con patatas es esencialmente cocina mediterránea, esta cocina que evolucionó a partir del siglo XVIII con la incorporación de la patata, los pimientos y el tomate (la marranía no lleva y sí en cambio el tumbet mallorquín y el pistó español) que hizo evolucionar algunos platos de cocina antigua y creó otros dando entrada a la cocina moderna.

Marrania, the Menorcan ratatouille

Marrania. Foto: Bep Al·lès©

Marranía is one of the summer dishes of Menorcan roots cuisine and is made in the summer months with the vegetable treasures that the estivada offers us, with courgettes, green and red peppers, onions, aubergines, garlic and potatoes, oil of olive, salt and a bay leaf, we will have a dish that we can eat as the only one for dinner, it will serve us to accompany meat or fish, we can eat it with some fried eggs or even make an omelette, because the marranía is in its simplicity, a luxury of flavors, textures and a commitment to old-fashioned vegan cuisine.

Also note that the marranía is the Menorcan way of making a common dish throughout the Mediterranean, that in Catalonia they call it sanfaina, in Mallorca tumbet, in the south of Spain they will call it pisto, in the south of France it is its famous ratatouille and we will find also its preparations in Italy as well as in North Africa, in Greece and also in Israel, because this mixture, this cocktail of vegetables with potatoes is essentially Mediterranean cuisine, this cuisine that evolved from the 18th century with the incorporation of the potato , the peppers and the tomato (the marranía does not have it and instead the Mallorcan tumbet and the Spanish pistó do) that evolved some dishes of ancient cuisine and created others giving rise to modern cuisine.

Marrania, la ratatouille minorquine

La marranía est l’un des plats d’été de la cuisine des racines minorquines et est préparée pendant les mois d’été avec les trésors végétaux que l’estivada nous offre, avec des courgettes, des poivrons verts et rouges, des oignons, des aubergines, de l’ail et des pommes de terre, de l’huile d’olive, du sel et une feuille de laurier, nous aurons un plat que nous pourrons manger comme seul pour le dîner, il nous servira pour accompagner de la viande ou du poisson, nous pourrons le manger avec des œufs au plat ou même faire une omelette, car la marranía est dans sa simplicité, un luxe de saveurs, de textures et un engagement envers la cuisine végétalienne à l’ancienne.

Notez également que le marrania est la façon minorquine de faire un plat commun dans toute la Méditerranée, qu’en Catalogne on l’appellera sanfaina, à Majorque tumbet, dans le sud de l’Espagne on l’appellera pistó, dans le sud de la France c’est sa la célèbre ratatouille et on retrouvera aussi ses préparations en Italie comme en Afrique du Nord, en Grèce et aussi en Israël, car ce mélange, ce cocktail de légumes avec des pommes de terre est essentiellement la cuisine méditerranéenne, cette cuisine qui a évolué à partir du 18ème siècle avec la incorporation de la pomme de terre, des poivrons et de la tomate (la marranía ne l’a pas et à la place le tumbet majorquin et le pistó espagnol do) qui ont fait évoluer certains plats de la cuisine ancienne et en ont créé d’autres donnant naissance à la cuisine moderne.

Últimas publicaciones

  • Publicidad
    El Iris