Empresa, Ocupació i Energia llança una nova convocatòria d'ajuts als mercats municipals permanents de les Illes Balears

Amb aquesta iniciativa el Govern contribueix al foment del comerç urbà mitjançant la modernització dels mercats municipals com a agents fonamentals de dinamització comercial

Empresa, Ocupació i Energia llança una nova convocatòria d'ajuts als mercats municipals permanents de les Illes Balears
La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, mitjançant la Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç, ha convocat subvencions destinades a fomentar la modernització de les infraestructures col·lectives dels mercats permanents de les Illes Balears, gestionats mitjançant concessió administrativa, un programa d'ajudes capdavanter que compta amb un pressupost de 200.000 euros.

Aquestes subvencions estan incloses en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2024-2026 i tenen com a objectiu la promoció del teixit comercial, l'impuls de plans i actuacions de millora competitiva o plans de màrqueting i disseny.

El director general d'Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, ha destacat que «els mercats municipals són un element aglutinador i dinamitzador del petit comerç que ajuda a la conservació dels negocis tradicionals, amb especial atenció als vinculats al sector primari i la micropime i els autònoms. Entenem que durant molts anys els mercats no havien tengut prou suport, i que han fet una aposta clara per la innovació i millora; en aquest sentit aquest és un petit pas cap a programes posteriors d'ajuda a uns actius que mantenen les ciutats dinàmiques i un lloc de trobada tant per als habitants com per als visitants. Hem vist com a altres ciutats d’Espanya l’aposta pels mercats i la seva dinamització ha servit com a palanca de projectes per a la millora de competitivitat de la petita empresa i els autònoms».

Aquest projecte s’inicia amb els mercats gestionats mitjançant concessió administrativa a causa de l’especial incidència d’aquestes infraestructures a les zones on estan ubicats i per la intensa aposta que han fet en matèria d’inversió i modernització els darrers anys. «Estam segurs que podrem abordar més mercats amb independència del seu model de gestió en properes convocatòries», hi ha afegit Caldés.

El director general ha conclòs que aquesta convocatòria permetrà als mercats «dur a terme inversions en modernització i millora del seu entorn i, alhora, ser el punt de partida per desenvolupar una estratègia conjunta amb els municipis i els consells que potenciï els mercats municipals com a pol d’atracció i consolidació de petits i mitjans negocis. Al mateix temps seguirem treballant amb els representants de mercats municipals per poder desenvolupar noves iniciatives que ens situïn com a referents al mercat nacional i internacional».
Poden ser beneficiàries d’aquesta línia les entitats titulars de concessió administrativa per a la gestió i explotació de mercats municipals permanents de les Illes Balears, amb independència de la seva forma jurídica. Els sol·licitants d’aquestes ajudes han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la comunitat autònoma i amb la Seguretat Social.

El projecte o l'actuació presentada han de tenir un cost elegible d'un mínim de 2.000 euros (IVA exclòs) i un màxim de 25.000 euros per beneficiari. La quantia de la subvenció serà del 80 % del cost elegible del projecte (IVA exclòs). Les inversions per a les quals se sol·liciten aquests ajuts s'han d'executar i pagar en el període d'elegibilitat comprès entre el 16 de setembre del 2023 i el 15 de setembre del 2024 (ambdós inclosos).

Concretament, mitjançant aquesta convocatòria es poden subvencionar les actuacions d'inversió següents:

a) L'adquisició i la instal·lació de l'equipament d'ús general o col·lectiu necessari per a la modernització del mercat, com ara: senyalització, maquinària, climatització, il·luminació, taquilles refrigerades, i altres inversions d'ús general o col·lectiu com portes automàtiques o mitjans de transport de mercaderies per al mercat.

b) Inversions que impliquin un avanç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, entre les quals hi ha: adquisició i instal·lació d'aparells o sistemes d'il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d'aparells de climatització o de conservació d'aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d'eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i implantació de sistemes de gestió energètica.

c) Inversions per millorar-ne l'accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques.

d) Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització del mercat municipal permanent, considerat com a infraestructura col·lectiva, és a dir, d'elements comuns.

La concessió de subvencions es farà pel procediment de concurs mitjançant la comparació, en un únic procediment, de les sol·licituds presentades. Entre d'altres qüestions es valorarà: si es tracta d?un projecte de reforma general del mercat i millora de l'equipament (30 punts); si es tracta d'obres de reparació, modificació o modernització d'alguna part del recinte on calgui una millora (10 punts); si es preveu la dotació d'instal·lacions i equipaments (10 punts); si el projecte és per a dotació d'elements d'urbanisme comercial, mobiliari urbà i il·luminació (10 punts), o si es tracta d'inversions en senyalització o identitat gràfica col·lectiva de les instal·lacions, en equipament per a un millor servei al comerciant i al client (10 punts).

La comissió avaluadora també tindrà en compte si la inversió es fa per a l'establiment d'àrees al mercat municipal destinades a la venda ambulant i per a dotació de serveis comuns per tal de fer mercats periòdics de caràcter tradicional i mercats ocasionals (10 punts); si dins la plantilla hi ha almenys un 50 % de dones (10 punts) o si l'empresa utilitza la llengua catalana a la retolació externa, l'etiquetatge, o disposa a la pàgina web d'una versió en llengua catalana (10 punts).

  • Publicitat
    El Iris