S’encomana a TRAGSA el control i la contenció de la plaga de xilel.la fastidiosa per 1,3 milions d’euros

El termini d’execució de les tasques és de 24 mesos, a partir de l’1 de gener de 2020

S’encomana a TRAGSA el control i la contenció de la plaga de xilel.la fastidiosa per 1,3 milions d’euros

El Consell de Govern ha autoritzat encomanar a TRAGSA els treballs de control i contenció de la plaga de xilel·la fastidiosa a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per un import total d’1.362.716,66 €. La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació havia autoritzat prèviament la despesa derivada de la tramitació de l’encàrrec a TRAGSA, com a mitjà propi i instrumental de l’Administració, per dur a terme aquestes feines. Es tracta d’una petició del cap del Servei d’Agricultura motivada per raons d’economia, eficàcia i eficiència en l’execució, que ha rebut l’informe favorable del Servei Jurídic de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

El termini d’execució de les diferents tasques és de 24 mesos, des de l’1 de gener de 2020 o des de la data de formalització de l’encàrrec, si és posterior.

Aquestes tasques tenen per objectiu principal donar compliment a la normativa europea, així com al nou Decret 65/2019, que declara d’interès públic la lluita contra la plaga de xilel•la fastidiosa a les Illes Balears. Les tasques de control i contenció s’aplicaran a totes les illes de l’arxipèlag, inclosa Formentera, la qual, tot i no haver-s’hi registrat cap positiu, també serà objecte de mostratge i prevenció de la plaga.

La partida total preveu quanties específiques per a cada illa per eliminar vegetals afectats, dur a terme prospeccions visuals i prendre mostres en els focus analitzats. També es preveu fer prospeccions a zones de rellevància especial o amb un interès cultural elevat, amb presa de mostres i treballs silvícoles (neteja de vegetals i tractaments fitosanitaris contra el vector) per tal de reduir les poblacions del vector transmissor de la plaga.

Alhora, es continuaran fent treballs de recerca per trobar varietats resistents a la malaltia, a fi de proporcionar solucions al sector agrari balear. També es continuarà investigant en la transmissió i la biologia del vector.

El Consell de Govern ha d’autoritzar aquesta despesa perquè és superior a 500.000,00 €.