La declaració de Ses Quarterades aposta per a la promoció exterior de la gastronomia i el producte de Menorca

La declaració de Ses Quarterades aposta per a la promoció exterior de la gastronomia i el producte de Menorca

Per la seva importància, des de foodiesonmenorca.com hem cregut convenient publicar la declaració de Ses Quarterades, on una sèrie d’experts en la matèria van redactar el següent manifest al qual, foodiesonmenorca.com, en la seva tasca de promoure, difondre, donar a conèixer la nostra gastronomia i el producte local de Menorca, si adhereix.

Reunits a la finca Ses Cuarterades (Alaior) de dissabte dia 10 de novembre de 2018 les persones que es relacionen al final d’aquest document, en el marc de les Jornades de debat sobre “La promoció exterior de la gastronomia i el producte de Menorca” , i després de les comunicacions i intervencions sobre els temes plantejats,

MANIFESTEN


Que la gastronomia en sentit ampli és un factor de cohesió del territori, i d’integració de diversos sectors d’activitat que redunden en una major cohesió social, a més de ser un recurs turístic que pot atraure visitants i / o enriquir la seva experiència de vacances ,. La gastronomia no és, de moment, el motiu principal per viatjar a Menorca, però sí millora i diversifica l’experiència del visitant.
Que Menorca té potencial i possibilitats per convertir-se en una destinació gastronòmica de referència, pels seus valors ambientals, paisatgístics, culturals i històrics, per tenir una gran varietat i qualitat de productes agroalimentaris i pesquers, i pel talent culinari dels professionals de la cuina , la restauració i l’hoteleria; hem de vincular la gastronomia a altres atributs de l’illa (natura, cultura, tradició, salut, sostenibilitat … Menorca Slow); La gastronomia representa els autèntics valors de la destinació
Que Menorca ha de diferenciar-se d’altres destinacions gastronòmics, ja que té qualitats, recursos i motius per a això. L’illa té unes particularitats que la fan especial i diferent, té valors, atributs i “discurs”, però hem estructurar i comunicar-ho bé, amb accions innovadores i d’alt impacte en els mercats emissors.
Que durant els últims anys s’estan duent a terme interessants iniciatives en matèria de recuperació del patrimoni culinari, de valoració i comercialització del producte de Menorca, i s’està aconseguint un bon nivell gastronòmic al sector de la restauració i l’hoteleria, combinant tradició i innovació. .
Que s’ha de fer i es pot millorar en la unió d’esforços, accions i voluntats (malgrat els avenços que s’han fet en els últims anys en diversos àmbits), s’ha d’estructurar i organitzar el producte i / o servei gastronòmic, i es s’han de dur a terme les adequades accions de màrqueting i comunicació.

Que, tot i que és convenient seguir realitzant les accions que s’estan duent a terme i que aquestes es facin cada vegada més de forma coordinada i estructurada, cal fer un estudi sobre la matèria, per analitzar la intel·ligència de mercat necessària, estructurar el producte i plantejar accions de màrqueting i comunicació, tot això per a formular les principals línies estratègiques i desenvolupar un pla d’acció en base a elles.
Que són molts els avenços que s’han fet en els últims anys el que facilita que a curt i mig termini la gastronomia i el turisme gastronòmic estiguin en condicions de ser un eix estratègic clau de les polítiques públiques i privades amb un model de governança específic.

Que la gastronomia i el turisme gastronòmic són uns dels operadors socioeconòmics de gran importància per a les comunitats locals, ja que faciliten la recerca, la innovació, la creació d’empreses i l’ocupació, la convivència i la multiculturalitat.

Que la sostenibilitat, un compromís inequívoc que ha adquirit Menorca, necessita de la gastronomia i del turisme gastronòmic per preservar el patrimoni natural i cultural, facilitar la formació i la innovació, basant-se en la coordinació dels diferents agents claus en un objectiu compartit.

A més d’aquestes manifestacions, com a resultat del debat i anticipant-nos a un futur pla d’acció, es proposen les següents

RECOMANACIONS

1. Participació de Menorca a fires gastronòmiques i de turisme gastronòmic nacionals i internacionals i en esdeveniments gastronòmics fora de l’illa (aliens, o propis, organitzats per empreses i entitats de Menorca), elaborant un calendari anual i definint continguts, “discurs estratègic de la gastronomia de Menorca “, subjecte, etc.; hem d’anar a buscar el turista foodie o gastronómada en els seus països o ciutats d’origen, amb accions innovadores.

2. Accions de promoció a l’illa de Mallorca, en ser un mercat potencial important (de residents i visitants), que tenim a molt poc temps i amb un preu del desplaçament assequible; pot suposar una important afluència de turisme experiencial (inclosa la gastronomia) de cap de setmana en temporada mitja – baixa. A manera de projecte pilot, s’insta a les empreses i entitats a configurar un paquet de turisme expriencial que combini gastronomia i cultura, a més del desplaçament i l’allotjament, de tal manera que pugui ser ofert a clients potencials a través dels canals corresponents.

3. Mantenir i potenciar els esdeveniments gastronòmics a Menorca que duen a terme les associacions de restauració i altres entitats, perquè suposen una interessant oferta en temporada mitjana – baixa per als visitants, i una bona oportunitat per conèixer l’oferta culinària per part dels residents . Consolidar la Fira Arrels, que és una gran iniciativa, però se li hauria d’anar donant una dimensió més nacional i internacional, consolidant-la com atractiu turístic. D’altra banda, s’han d’organitzar nous esdeveniments que converteixin a Menorca en un referent en algunes matèries relacionades amb la gastronomia, i la posin al mapa; per exemple, al voltant de la salsa maonesa, o sobre el coneixement, la formació i la qualificació en servei de sala en restaurants i hotels.

4. Dur a terme accions que millorin l’experiència del turista o visitant a través de la gastronomia, bàsicament accions de formació dirigides als empresaris i professionals (millores del servei, màrqueting i comunicació, disseny, pla de negoci), estructurar l’oferta ( catàleg de recursos, guies, esdeveniments, experiències, granges i espais de producció alimentària visitables), potenciar la presència del producte i la cuina de Menorca a les cartes de restaurants i hotels.

5. Continuar i potenciar les accions de coneixement i sensibilització entre els menorquins, perquè coneguin, valorin, estimin i prescriguin la seva gastronomia i el seu producte, mentre que elements identitaris i de pertinença a una cultura i una forma de vida pròpia. Accions d’estudi, investigació i recuperació del patrimoni culinari, activitats populars de divulgació i sensibilització, presència als mitjans de comunicació locals, avançar en la introducció de la gastronomia en el sector educatiu.

6. Donar suport i afavorir les actuacions, projectes i estratègies integradores, que fomentin la qualitat, el valor afegit i suposen la unió d’esforços entre les empreses, el teixit associatiu (associacions de restauració, associacions de cuiners, Fra Roger, i altres), les administracions i els ciutadans.

7. Potenciar la presència del recurs turístic gastronòmic de Menorca a internet i xarxes socials, planificant, estructurant, coordinant les activitats que fan els diferents agents. Cal millorar en l’ús d’eines digitals per ser més eficients en la promoció, en la gestió i en l creació de noves empreses i models de negoci.

8. Crear un Centre de Cultura Gastronòmica a Menorca, que sigui el core o hub de la cultura gastronòmica de l’illa, que aculli exposicions, activitats, formació, investigació, centre de documentació, accions de difusió, etc, però que irradiï la seva activitat a tot el territori. Cal definir la seva ubicació, continguts, promotors, gestors, estructura organitzacional i sistema sostenible de finançament.

9. La gastronomia i el turisme gastronòmic han de representar els valors de l’illa i de la destinació, estretament lligat a Menorca com a Reserva de Biosfera, que és el resultat d’un esforç col·lectiu i d’una forma d’entendre la interacció de l’home amb el territori . Cal avançar cap a la creació d’una marca “Menorca gastronòmica”, o la unificació d’altres existents, vinculada a la potenciació dels productes gastronòmics locals, de qualitat, diferenciats i sostenibles. Podria ser el resultat del desenvolupament de la marca Menorca Reserva de Biosfera que el Consell Insular de Menorca està implementant.

10. Cal celebrar una trobada anual, com a continuació, i a manera de seguiment, del Debat de Ses Cuarterades, per revisar aquest document, les accions i iniciatives proposades, i analitzar la situació en cada moment i plantejar noves propostes de futur.

Fotografies: Óskar Pérez