Fideuada de marisc

Ingredients: 2 llomàntols, mig quilo de gamba vermella de Ciutadella de mida mitjana, 1 calamar gros tallat a rodelles, 1 cama de pop, 3 gots de pasta (fideus prims, mitjans o pasta de fideuà), 6 gots de fumet de peix o d’aigua, 1 pebre verd, 1 pebre vermell, 4 grans d’all, 4 tomàtigues madures, 1 llauna petita de fesolets, safrà o colorant, oli d’oliva i sal.

Elaboració: Dins una paellera amb oli d’oliva començarem sofregint en oli d’oliva les gambes, a les que els hi hem tallat els mostatxos, uns 4 o 5 minuts, no més. Seguidament els llomàntols, que haurem tallat els caps per la mitat – i fer net si duen com una pasta verda dins- i les coes tallades a rodelles. Quan agafin color vermell els treim i els reservam amb les gambes.

Dins el mateix oli farem el sofregit començant pels pebres, tallats el més petit possible, seguidament els alls, també tallats ben petits, i després les tomàtigues ratllades, sense pell ni pipides.

Remenam bé el sofregit i deixa, confitar uns cinc minuts.

Recordar que cada vegada que posam un ingredient a la paella l’hem de salar una miqueua.

Passats aquests 5 minuts posarem els talls de calamar i de pop amb el sofrit i deixarem coure a foc dolç uns 10 minuts, remenant de tant en tant. També hi posarem els fesolets.

Després de coure 10 minuts, posarem la pasta a la paella i la ben remenarem perquè s’impregni del sogrefit, uns 3 o 4 minuts, i tot seguit hi posarem el fumet de peix o l’aigua, el safrà o el colorant. Donam una remenada i deixem coure a foc fort la mitat del temps del que ens indiqui el fabricant de la pasta i l’altra mitat a foc moderat a dolç.

En la darrera tanda de cocció, els darrers 6 minuts, hi posarem les gambes i els talls i caps dels llomantols.

Fideuá de marisco

Fideuada cega de marisc. Restaurant Can Tito. Es Molinar. Palma. Foto: Bep Al·lès©

Ingredientes: 2 bogavantes, medio kilo de gamba roja de Ciutadella de tamaño medio, 1 calamar grueso cortado en rodajas, 1 pata de pulpo, 3 vasos de pasta (fideos delgados, medianos o pasta de fideuá), 6 vasos de fumet de pescado o de agua, 1 pimiento verde, 1 pimento rojo, 4 dientes de ajo, 4 tomates maduros, 1 lata pequeña de guisantes, azafrán o colorante, aceite de oliva y sal.

Elaboración: En una paellera con aceite de oliva empezaremos sofriendo  las gambas, a las que les hemos cortado los bigotes, unos 4 o 5 minutos, no más. Seguidamente los bogavantes, que habremos cortado las cabezas por la mitad – y limpiar si llevan como una pasta verde dentro- y las colas cortadas en rodajas. Cuando tomen color rojo los sacamos y reservamos con las gambas.

En el mismo aceite haremos el sofrito empezando por los pimientos, cortados lo más pequeño posible, seguidamente los ajos, también cortados bien pequeños, y después los tomates rallados, sin piel ni pepitas.

Removemos bien el sofrito y dejamos, confitar unos cinco minutos.

Recordar que cada vez que ponemos un ingrediente en la paella debemos salarlo un poco.

Pasados estos 5 minutos pondremos el calamar y  el pulpo, cortados, en el sofrito y dejaremos cocer a fuego dulce unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. También pondremos los guisantes.

Después de cocer 10 minutos, pondremos la pasta en la sartén y la removeremos para que se impregne del sofrito, unos 3 o 4 minutos, y seguidamente pondremos el fumet de pescado o el agua, el azafrán o el colorante. Removemos y dejamos cocer a fuego fuerte la mitad del tiempo del que nos indique el fabricante de la pasta y la otra mitad de fuego moderado a dulce.

En los últimos 6 minutos, pondremos las gambas y los bogavantes.

Noodel paella with seafood

Fideuà de peix i marisc. Foto: Bep Al·lès©

Ingredients: 2 lobsters, half a kilo of medium-sized red shrimp from Ciutadella, 1 thick sliced squid, 1 octopus leg, 3 glasses of pasta (thin, medium or fideuá noodles), 6 glasses of fish stock or of water, 1 green pepper, 1 red pepper, 4 garlic cloves, 4 ripe tomatoes, 1 small can of peas, saffron or coloring, olive oil and salt.

Preparation: In a paella pan with olive oil, we will begin by frying the prawns, from which we have cut off their whiskers, for about 4 or 5 minutes, no more. Next, the lobsters, which we will have cut the heads in half – and clean if they have a green paste inside – and the tails cut into slices. When they turn red, we take them out and reserve them with the prawns.

In the same oil we will make the sauce starting with the peppers, cut as small as possible, then the garlic, also cut very small, and then the grated tomatoes, without skin or seeds.

Stir the sauce well and leave to confit for about five minutes.

Remember that every time we put an ingredient in the paella we must salt it a little.

After these 5 minutes we will put the cut squid and octopus in the sauce and let it cook over low heat for about 10 minutes, stirring from time to time. We will also put the peas.

After cooking for 10 minutes, we will put the pasta in the pan and we will stir it so that it is soaked in the sauce, for about 3 or 4 minutes, and then we will add the fish stock or the water, the saffron or the colouring. Stir and cook over high heat for half the time indicated by the pasta maker and the other half over moderate to sweet heat.

In the last 6 minutes, we will put the prawns and the lobsters.

Fideuà avec Fruits de mer 

Fideuada de marisc. Foto: Bep Al·les©

Ingrédients : 2 homards, un demi-kilo de crevettes rouges de taille moyenne de Ciutadella, 1 calmar en tranches épaisses, 1 cuisse de poulpe, 3 verres de pâtes (nouilles fines, moyennes ou fideuá), 6 verres de fumet de poisson ou d’eau, 1 poivron vert, 1 poivron rouge, 4 gousses d’ail, 4 tomates mûres, 1 petite boîte de petits pois, safran ou colorant, huile d’olive et sel.

Préparation : Dans une poêle à paella avec de l’huile d’olive, on commencera par faire revenir les gambas, dont on a coupé les moustaches, environ 4 ou 5 minutes, pas plus. Ensuite, les homards, dont on aura coupé les têtes en deux – et nettoyés s’ils ont une pâte verte à l’intérieur – et les queues coupées en tranches. Quand ils deviennent rouges, on les sort et on les réserve avec les crevettes.

Dans la même huile nous ferons la sauce en commençant par les poivrons, coupés le plus petit possible, puis l’ail, également coupé très petit, et enfin les tomates râpées, sans peau ni pépins.

Bien mélanger la sauce et laisser confire environ cinq minutes.

Rappelez-vous que chaque fois que nous mettons un ingrédient dans la paella, nous devons le saler un peu.

Après ces 5 minutes, nous allons mettre les calmars et poulpes coupés dans la sauce et laisser cuire à feu doux pendant environ 10 minutes, en remuant de temps en temps. Nous mettrons également les petits pois.

Après une cuisson de 10 minutes, nous mettrons les pâtes dans la casserole et nous les remuerons pour qu’elles soient imbibées de sauce, pendant environ 3 ou 4 minutes, puis nous ajouterons le fumet de poisson ou l’eau, le safran ou la coloration. Remuer et cuire à feu vif pendant la moitié du temps indiqué par la machine à pâtes et l’autre moitié à feu modéré à doux.

Dans les 6 dernières minutes, nous mettrons les gambas et les langoustes.

Últimas publicaciones

  • Publicidad
    El Iris