Estratègia de Conservació de la Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca

Estratègia de Conservació de la Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera ha posat avui a disposició l’últim informe anual complet de l’Estratègia de Conservació de la Biodiversitat de la Reserva de Biosfera de Menorca, que detalla totes les actuacions dutes a terme en la matèria al llarg de l’any 2018 des de l’òrgan gestor de la reserva.

Es tracta del document que certifica la consecució de les actuacions previstes a la Reserva de Biosfera de Menorca per complir amb els objectius establerts a l’illa i pel programa Internacional “MaB: Man and Biosphere” de la UNESCO en matèria de biodiversitat.

Els projectes de l’estratègia recollits en el document es diferencien en cinc línies de treball: investigació i formació, conservació, programa de seguiment de la biodiversitat, divulgació i educació ambiental, i planificació. L’informe, a més de servir per mostrar públicament les actuacions que es van dur a terme, ha de servir per al control en l’execució anual de les accions previstes en l’Estratègia, així com per a la consulta científica.

Algunes de les informacions que detalla el document han estat publicades per l’Agència de manera detallada al llarg de l’any. L’informe recull el treball conjunt de l’Estratègia.

La recerca i la formació, bàsiques per a la gestió

La investigació segueix sent una línia prioritària de treball a la Reserva de Biosfera de Menorca, i durant l’any 2018 es van dur a terme dos estudis relacionats amb la biodiversitat. El primer es va centrar en el coneixement de les aranyes presents a l’illa, mentre que el segon tracta la mortalitat de fauna a les carreteres insulars.

A més, l’Agència va estar present a dos esdeveniments científics en què s’han donat a conèixer algunes investigacions dutes a terme a la Reserva: eI Congrés d’Ornitologia de les Terres de Parla Catalana i les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca, tots dos portats a terme durant el mes d’octubre de 2018.

A més, per poder organitzar millor la investigació a la Reserva, es va iniciar una primera fase d’elaboració d’un programa d’investigació, document que ha de ser clau per definir les prioritats de recerca en els següents anys.

Actuacions de conservació

Les accions de conservació es van centrar principalment en algunes de les principals amenaces que hi ha a la reserva. Es van realitzar tasques de control d’espècies invasores, tant de fauna com de flora, projecte que compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. Una altra de les actuacions prioritàries va ser el control d’electrocucions d’aus a les línies elèctriques de mitja tensió, també en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i amb l’empresa elèctrica ENDESA.

A més, es van dur a terme altres projectes sobre recuperació de fauna accidentada amb el GOB Menorca, la conservació d’amfibis mitjançant la construcció de punts de reproducció, o la conservació d’hàbitats prioritaris.

Programa de seguiment de la biodiversitat

Al programa de seguiment de la biodiversitat es va continuar executant el seguiment de 27 projectes que permeten disposar de coneixement actualitzat sobre la situació d’una part important de les espècies amenaçades de l’illa. Aquests controls permeten obtenir les seves variacions anuals i conèixer els problemes que els afecten.

En aquest apartat destaca com a cas positiu l’evolució de la població de milà reial, una espècie en perill d’extinció que actualment té un increment de població des d’una situació propera a l’extinció a l’illa fins a les 43 parelles territorials que es van detectar durant l’any 2018.

Com a dada negativa, es va comptabilitzar el descens continuat de papallones diürnes a la major part de les estacions de seguiment, fenomen global en l’àmbit mediterrani, o la crítica situació de les espècies de ratpenats cavernícoles.

Cal destacar també la incorporació al programa de seguiment l’estudi de les variacions de peixos vulnerables a la pesca, un dels pocs seguiments que es duen a terme sobre la biodiversitat marina.

Accions de divulgació i educació ambiental

Les actuacions de divulgació i educació ambiental han continuat incrementant la seva aportació en les actuacions que es duen a terme a la Reserva de Biosfera de Menorca. L’increment s’ha materialitzat amb la incorporació a l’equip de treball de la reserva d’una persona més especialitzada en comunicació i amb un increment en el nombre de les activitats d’educació ambiental adreçades als centres educatius. Durant el 2018 es van presentar 15 programes diferents, amb un total de 100 tallers sobre temes relacionats amb la biodiversitat i en què van participar 2.495 alumnes.

Es van editar dos nous quaderns de la col·lecció “Quaderns Didàctics Menorca Reserva de Biosfera” sobre biodiversitat terrestre i biodiversitat marina, als quals se suma l’editat durant 2019 sobre alimentació sostenible. A més, es van iniciar dues noves col·leccions com a suport a l’educació ambiental dels més petits que també han estat publicats aquest 2019: “El Bosc de les Emocions” i “Qui Som”. Es va realitzar també una nova cartelleria per a un itinerari didàctic a la finca d’Alforí de Dalt, i es van incrementar notablement les notícies i informacions de les actuacions que es duen a terme a la Reserva, a través del web, xarxes socials i mitjans de comunicació.

Planificació
Tres han estat les línies de planificació iniciades durant l’any 2018. D’una banda la proposta a la UNESCO per a l’ampliació de la Reserva de Biosfera de Menorca cap a la mar i la seva rezonificació, que va ser aprovada per la UNESCO el 19 de juny de 2019. L’elaboració d’un Pla d’Acció per a la Reserva de Biosfera de Menorca aprovat el febrer de 2019 de forma definitiva, i l’inici de l’elaboració d’un Programa de Recerca per a la Reserva.

A més de l’informe anual que es publica avui, i que està disponible en català i castellà, s’adjunten els últims informes elaborats durant l’any que encara no estaven disponibles al nostre web: avaluació de peixos vulnerables a la pesca, seguiment de la flora amenaçada, seguiment de papallones i seguiment de libèl·lules.