Les Salines de la Concepció tornen a produir sal de Menorca

Es recupera el testimoni de l’activitat salinera tradicional i artesanal de l’Illa.

Les Salines de la Concepció tornen a produir sal de Menorca

Les Salines de la Concepció tornen a tenir vida pròpia a partir d’aquest estiu i amb ella, Menorca recupera el testimoni de la tradició que des del segle XIV ha estat recol·lectant la sal de manera artesanal a l’Illa. Després d’un llarg període administratiu que va permetre la concessió i autorització per a la seva reconstrucció, aquest mes de juliol han conclòs els treballs que es van iniciar fa un any per a la seva completa rehabilitació, convertint Ses Salines Noves de Fornells en les úniques salines actives de les quatre que han existit a Menorca.

Un acurat i minuciós treball de rehabilitació integral per poder recuperar l’activitat salinera tradicional que s’ha encarregat de restituir la família Best com a nous concessionaris, amb què es pretén recuperar, conservar i assegurar el llegat històric i cultural del lloc per poder iniciar un diàleg entre el passat i els valors actuals de La Concepció. Les salines, amb una superfície de sis hectàrees, formen un territori que s’ha transformat des dels seus inicis l’any 1853, en què, al llarg d’aquests gairebé dos segles, s’ha mantingut fidel, com passa novament, amb el seu objectiu de producció de sal artesanal. “En el nostre propòsit volem que la nova posada en marxa de les salines no s’entengui com una disfunció o un fracàs dels que abans no van poder mantenir-les i explotar-les, sinó com un pas més que ens ha de conduir a una reflexió més gran sobre aquests aiguamolls creats per l’home i destinats a una primera visió productiva, que deriven en una cascada de valors i models a considerar a les nostres decisions quotidianes que transcendeixen al llarg del temps” explica Guillermo Casas, responsable d’explotació.

Treballs fets

La rehabilitació i reconstrucció de les Salines de la Concepció ha suposat una inversió aproximada de 600.000 euros i el conjunt de les actuacions més rellevants ha consistit, entre d’altres, en la reconstrucció del dic principal que separa el mar amb les salines, la redistribució i la nova construcció d’escalfadors, evaporadors i cristal·litzadors que permetran la cristal·lització de la sal marina verge i la flor de sal, la implantació de nous canals i comportes que permetran la circulació de l’aigua fins a cadascun dels elements que configuren les salines o l’adequació i la construcció de diversos illots interiors a les zones de major superfície d’aigua pel nidament i l’estada d’aus, entre altres diverses actuacions, en què s’ha comptat amb la participació i l’assessorament del GOB.

Mitjançant els treballs fets, s’han pogut rehabilitar cinquanta-quatre cristal·litzadors amb els quals es podrà cristal·litzar flor de sal a la superfície i sal marina verge al fons, els dos productes que es comercialitzaran sota la marca Salines de la Concepció. Aquesta distribució permetrà collir artesanalment al voltant d’unes 10 tones de flor de sal i produir unes 40 tones de sal marina verge per temporada, compresa entre finals de juny a mitjan setembre. Una sal que serà assecada sota l’efecte del sol i del vent seguint el procés artesanal fins al seu envasat manual en recipients reciclables.

La destinació principal de la flor de sal i la sal marina serà per proveir el mercat gourmet de Menorca, on durant aquest mes d’agost, es preveu iniciar-ne la comercialització en més de cent punts de venda de la mà de la distribuïdora local Ca n’Auxili. En aquest sentit, s’han previst diversos formats tant per a consumidors com per al sector de la restauració. A més, la nova activació de les Salines de la Concepció derivarà en els pròxims dos anys en la previsió de creació d’uns cinc nous llocs de treball directes i quatre indirectes més.

Entorn natural i preservació patrimonial

Com no podia ser altrament donat l’entorn natural on es troben les Salines de La Concepció, on hi ha un ecosistema de fauna i flora que s’ha consolidat com a lloc de descans i nidificació d’aus, el marc en què s’ha desenvolupat la rehabilitació del conjunt patrimonial s’ha basat en la preservació de la sostenibilitat ambiental i la reducció de la petjada de carboni com a punts de partida imprescindibles per mantenir l’equilibri entre naturalesa i activitat productiva. En aquest sentit, tots els procediments constructius que s’han dut a terme han estat de baix impacte en els períodes de més presència d’aus a les salines, el mínim ús de materials procedents de fora de l’illa, la càrrega logística més baixa de les aportacions materials i l’absència de residus de construcció, entre d’altres.

Un altre dels paràmetres que s’han tingut en compte en la reconstrucció de les salines ha estat la preservació dels elements que havien conformat les antigues salines. Així, s’han mantingut línies de pedres que estructuraven els límits d’alguns cristal·litzadors i sorrals de diversos escalfadors que permeten visualitzar l’efecte del pas del temps.

La gran majoria de tots aquests treballs s’han dut a terme amb la col·laboració i la implicació d’empreses menorquines el contractista de referència de les quals ha estat Obres Sa Taula de la mà de Juanjo Fedelich. Les instal·lacions han estat dutes a terme per l’empresa Domoelin i tot el material de pedra de marès ha procedit de la planta de Líthica. De la mateixa manera, el suport tècnic ha tingut la direcció de l’arquitecte Daniel Gutiérrez, l’experiència salinera de Haddou Ichekhlaf i els enginyers Elena Higueras, Toni Roca i Guillermo Casas. Per a l’execució de tota l’obra, han intervingut un total de trenta treballadors, l’activitat dels quals s’ha dut a terme sota criteris d’un ús mínim de maquinària, així com l’ús majoritari de materials naturals procedents de la mateixa illa -argila, pedra de marès i grava-.

Visites previstes pel 2024

L’objectiu principal de posar en marxa les Salines de la Concepció va més enllà d’una activitat econòmica senzilla o complexa derivada de l’extracció dels diversos tipus de sals. “Es tracta d’un enclavament únic i molt especial que constitueix un valor per al conjunt de Menorca que permetrà veure el món de la sal marina artesanal des de diferents punts de vista, des de l’històric, el patrimonial, el cultural, el paisatgístic, el gastronòmic i el mediambiental” explica Casas. Tots aquests valors es podran compartir de manera directa l’any vinent mitjançant les visites guiades que es realitzaran de forma limitada per grups i amb reserva prèvia, atenent les condicions de preservació del medi natural i de la mateixa explotació de l’activitat. Les dates establertes estaran compreses entre els mesos de març a setembre, ambdós inclosos, dos dies a la setmana.

Las salinas de la Concepció vuelven a producir sal de Menorca

Las Salinas de la Concepció vuelven a tener vida propia a partir de este verano y con ella, Menorca recupera el testimonio de la tradición que desde el siglo XIV ha estado recolectando la sal de manera artesanal en la Isla. Después de un largo periodo administrativo que permitió la concesión y autorización para su reconstrucción, este mes de julio han concluido los trabajos que se iniciaron hace un año para su completa rehabilitación, convirtiendo a Ses Salines Noves de Fornells en las únicas salinas activas de la cuatro que han existido en Menorca.

Un delicado y minucioso trabajo de rehabilitación integral para poder recuperar la actividad salinera tradicional que ha auspiciado la familia Best como nuevos concesionarios, con el que se pretende recuperar, conservar y asegurar el legado histórico y cultural del lugar para poder iniciar un diálogo entre el pasado y los valores actuales de La Concepció. Las salinas, con una superficie de seis hectáreas, son un territorio que se ha venido transformando desde sus inicios en el año 1853, en los que, a lo largo de estos casi dos siglos, se ha mantenido fiel, como sucede nuevamente, a su finalidad inicial de producción de sal artesanal. “En nuestro propósito queremos que la nueva puesta en marcha de las salinas no se entienda como una disfunción o un fracaso de los que antes no pudieron mantenerlas y explotarlas, sino como un paso más que nos debe conducir a una mayor reflexión sobre estos humedales creados por el hombre y destinados a una primera visión productiva, que derivan en una cascada de valores y modelos a considerar en nuestras decisiones cotidianas que trascienden a lo largo del tiempo” explica Guillermo Casas, responsable de explotación.

Trabajos realizados

La rehabilitación y reconstrucción de Las Salinas de la Concepció ha supuesto una inversión aproximada de 600.000 euros y el conjunto de las actuaciones más relevantes ha consistido, entre otros, en la reconstrucción del dique principal que separa el mar con las salinas, la redistribución y nueva construcción de calentadores, evaporadores y cristalizadores que permitirán la cristalización de la sal marina virgen y la flor de sal, la implantación de nuevos canales y compuertas que permitirán la circulación del agua hasta cada uno de los elementos que configuran las salinas o la adecuación y construcción de diversas isletas interiores en las zonas de mayor superficie de agua para el anidamiento y estancia de aves, entre otras diversas actuaciones, en las que se ha contado con la participación y el asesoramiento del GOB.

Mediante los trabajos llevados a cabo, se han podido rehabilitar cincuenta y cuatro cristalizadores en los que se podrá cristalizar flor de sal en su superficie y sal marina virgen en su fondo, los dos productos que se comercializarán bajo la marca Salinas de la Concepción. Esta distribución permitirá cosechar artesanalmente en torno a unas 10 toneladas de flor de sal y producir unas 40 toneladas de sal marina virgen por temporada, comprendida entre los meses de finales de junio a mediados de septiembre. Una sal que será secada bajo el efecto del sol y del viento siguiendo su proceso artesanal hasta su envasado manual en recipientes reciclables.

El destino principal de la flor de sal y la sal marina será para abastecer el mercado gourmet de Menorca, y durante este mes de agosto, se prevé iniciar su comercialización en más de cien puntos de venta de la mano de la distribuidora local Ca n’Auxili. En este sentido, se han previsto diversos formatos tanto para consumidores como para el sector de la restauración. Además, la nueva activación de Las Salinas de la Concepció derivará en los próximos dos años en la previsión de creación de unos cinco nuevos puestos de trabajo directos y otros cuatro indirectos.

Entorno natural y preservación patrimonial

Como no podía ser de otra manera dado el entorno natural en el que se encuentran Las Salinas de La Concepció, donde existe un ecosistema de fauna y flora que se ha consolidado como lugar de descanso y nidificación de aves, el marco en el que se ha desarrollado la rehabilitación del conjunto patrimonial se ha basado en la preservación de la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella de carbono como puntos de partida imprescindibles para mantener el equilibrio entre naturaleza y actividad productiva.  En este sentido, todos los  procedimientos constructivos que se han llevado a cabo han sido de bajo impacto en los periodos de mayor presencia de aves en las salinas, el mínimo uso de materiales procedentes de fuera de la isla, la menor carga logística de las aportaciones de materiales y la ausencia de residuos de construcción, entre otros.

Otro de los parámetros que se han tenido en cuenta en la reconstrucción de las salinas ha sido la preservación de aquellos elementos que habían conformado las antiguas salinas. Así, de este modo se han mantenido líneas de piedras que estructuraban los límites de algunos cristalizadores y areneros de varios calentadores que permiten visualizar el efecto del paso del tiempo.

La gran mayoría de todos estos trabajos se han llevado a cabo con la colaboración e implicación de empresas menorquinas cuyo contratista de referencia ha sido Obres Sa Taula de la mano de Juanjo Fedelich. Las instalaciones han sido llevadas a cabo por la empresa Domoelin y todo el material de piedra de marés ha procedido de la cantera de Líthica. De igual modo, el soporte técnico ha contado con la dirección del arquitecto Daniel Gutiérrez, la experiencia salinera de Haddou Ichekhlaf  y los ingenieros Elena Higueras, Toni Roca y Guillermo Casas. Para la ejecución de toda la obra, han intervenido un total de treinta trabajadores, cuya actividad se ha llevado a cabo bajo criterios de un mínimo uso de maquinaria, así como el uso mayoritario de materiales naturales procedentes de la propia isla -arcilla, piedra de mares y grava-.

Visitas en 2024

El objetivo principal de poner en marcha las Salinas de la Concepción va más allá de una sencilla o compleja actividad económica derivada de la extracción de los diversos tipos de sales. “Se trata de un enclave único y muy especial que constituye un valor para el conjunto de Menorca que permitirá ver el mundo de la sal marina artesanal desde diferentes puntos de vista, desde el histórico, el patrimonial, el cultural, el paisajístico, el gastronómico y el medioambiental” explica Casas. Todos estos valores se podrán compartir de una forma directa el año próximo mediante las visitas guiadas que se realizarán de forma limitada por grupos y con reserva previa, atendiendo a las condiciones de preservación del medio natural y de la propia explotación de la actividad. Las fechas establecidas estarán comprendidas entre los meses de marzo a septiembre, ambos inclusive, dos días a la semana.