Baleària

L’apicultura i la mel de Menorca

L’apicultura és una especialització de la ramaderia que consisteix en la cria de l’abella Apis mellifera per l’home per tal d’explotar els productes del rusc. L’apicultor ha de procurar a l’eixam d’abelles un abric, tenir-ne cura: alimentació suplementària, control de malalties, anar amb compte amb els plaguicides, fecundació artificial de reines, etc. Se’n recull una part de la mel que produeixen procurant que no els en manqui per passar l’hivern.

Els productes més tradicionals que es recollien de les abelles eren la mel i la cera. 

El pròpolis, usat ja en l’antic Egipte, ha esdevingut d’ús molt corrent i amb noves aplicacions des de fa relativament pocs anys. 

El mateix es pot dir de la gelea reial o del pol·len fresc, recollit abans que les abelles entrin al rusc i el processin.

La mel de Menorca destaca per la seva qualitat i delicadesa. La variada flora venturera que hi ha al camp i la influència de la mar i la salinitat de l’ambient illenc li aporten unes característiques organolèptiques força particulars.

La apicultura y la miel de Menorca

La apicultura es una especialización de la ganadería que consiste en la cría de la abeja Apis mellifera por el hombre para explotar los productos de la colmena. El apicultor debe procurar al enjambre de abejas un abrigo, cuidarlo: alimentación suplementaria, control de enfermedades, tener cuidado con los plaguicidas, fecundación artificial de reinas, etc. Se recoge una parte de la miel que producen procurando que no les carezca para pasar el invierno.

Los productos más tradicionales que se recogían de las abejas eran la miel y la cera.

El propóleo, usado ya en el antiguo Egipto, se ha convertido en uso muy corriente y con nuevas aplicaciones desde hace relativamente pocos años.

Lo mismo puede decirse de la jalea real o del polen fresco, recogido antes de que las abejas entren en la colmena y lo procesen.

La miel de Menorca destaca por su calidad y delicadeza. La variada flora venturera que existe en el campo y la influencia del mar y la salinidad del ambiente isleño le aportan unas características organolépticas bastante particulares.

Beekeeping and the honey of Menorca

Mel de Dolçamar. Foto: Miriam Triay

Beekeeping is a specialization of animal husbandry that consists in the breeding of the bee Apis mellifera by man in order to exploit the products of the hive. The beekeeper must provide the swarm of bees with a shelter, take care of it: supplementary feeding, disease control, be careful with pesticides, artificial fertilization of queens, etc. A part of the honey they produce is collected, making sure that they do not lack it to get through the winter.

The most traditional products collected from bees were honey and wax.

Propolis, already used in ancient Egypt, has become very common and with new applications in relatively few years.

The same can be said for royal jelly or fresh pollen, collected before the bees enter the hive and process it.

Menorca honey stands out for its quality and delicacy. The varied venturera flora in the field and the influence of the sea and the salinity of the island environment give it quite particular organoleptic characteristics.

L’apiculture et le miel de Minorque

Bresca de mel. Getty Images

L’apiculture est une spécialisation de l’élevage qui consiste en l’élevage de l’abeille Apis mellifera par l’homme afin de valoriser les produits de la ruche. L’apiculteur doit fournir un abri à l’essaim d’abeilles, en prendre soin : alimentation complémentaire, lutte contre les maladies, attention aux pesticides, fécondation artificielle des reines, etc. Une partie du miel qu’ils produisent est collectée afin de s’assurer qu’ils n’en manquent pas pour passer l’hiver.

Les produits les plus traditionnels récoltés auprès des abeilles étaient le miel et la cire.

La propolis, déjà utilisée dans l’Égypte ancienne, est devenue très courante et a connu de nouvelles applications en relativement peu d’années.

Il en va de même pour la gelée royale ou le pollen frais, récolté avant que les abeilles n’entrent dans la ruche et ne le traitent.

Le miel de Minorque se distingue par sa qualité et sa délicatesse. La flore variée du venturera sur le terrain et l’influence de la mer et de la salinité du milieu insulaire lui confèrent des caractéristiques organoleptiques assez particulières.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.