Baleària

El consum de carn local representa la meitat d’emissions netes de carboni que el consum de carn importada

El departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació del Consell Insular ha publicat l’”Estudi sobre la petjada de carboni del sector ramader a Menorca”, una extensa avaluació de les emissions de les diferents tipologies de ramaderia a l’illa encarregada amb l’objectiu de comptar amb informació en detall per a l’aplicació de polítiques públiques de foment del sector primari i mitigació del canvi climàtic.

L’estudi ha estat presentat en roda de premsa pel conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, Simón Gornés, acompanyat de la consellera d’Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull Fernández, i per un dels autors de l’estudi, l’enginyer forestal José Joaquín García García-Roldan.

El document fa una estimació de la petjada de carboni de tot el cicle de la producció de carn a l’illa amb dades del 2021 i 2022: les emissions del propi bestiar, les vinculades a l’agricultura necessària per a l’obtenció de farratge, la gestió de fems i l’ús de fertilitzants, o la petjada relativa a l’ús de maquinària, consum elèctric, transport o sacrifici de l’animal. Tot tenint en compte les característiques del sector a l’illa i proporcionant, per a cada part del cicle, dades
disgregades per tal de poder abordar mesures concretes.

Resultats

Mitjana de vedella de Menorca al restaurant Es Molí des Racó, Es Mercadal. Foto: Bep Al·lès©

Entre els resultats de l’estudi, destaca la important diferència quant a emissions de CO2 de la carn produïda a l’illa respecte de la carn importada. Les dades, disgregades segons el tipus de bestiar, mostren que la carn de bestiar boví local genera 13,63 t eq CO2 per cada tona de carn comercialitzada, mentre que la carn de boví importada genera el doble, 27,03 t eqCO2 /t. En el cas del bestiar oví i caprí, la carn local genera 28,62 t eqCO2/t i la importada 39,23 t eqCO2 /t.
L’emissió associada a la venda de porcí local és quatre vegades inferior, de 3,57 t eqCO2 /t  respecte de les 12,13 t eqCO2 /t de la carn importada. Per últim, la carn aviar, d’1,67 t eqCO2 /t en el cas local i 6,93 t eqCO2 /t en el cas de la carn de fora de l’illa. Així, en termes d’emissions netes de carboni, la comercialització de carn local representa la meitat d’emissions que la comercialització de carn importada.

Una altra de les conclusions rellevants de l’estudi ve relacionat amb la tipologia d’explotacions ramaderes a Menorca i les emissions i compensacions de carboni associades. Les emissions totals de CO2 de les finques agropecuàries menorquines, que compten amb terres de cultiu per a l’alimentació del bestiar, és de 306.154,84 t anuals. Aquesta xifra comptabilitza les emissions produïdes per la mateixa pràctica ramadera, la gestió dels cultius agraris i pels consums energètics vinculats.

Però els cultius de les explotacions menorquines també capten i acumulen part dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) que emet la mateixa explotació ramadera, a diferència d’altres territoris on la pràctica és més intensiva. La captura de CO2 dels cultius ramaders de Menorca ha estat calculada per l’estudi, amb un resultat de 229.612,34 t anuals. La capacitat de compensació dels terrenys agrícoles, per tant, no és suficient per pal·liar íntegrament les emissions de les explotacions ramaderes, però aquesta situació canvia radicalment en considerar la massa forestal associada a les finques, amb captacions de 324.392,26 t anuals.

Les dades a nivell macro de l’estudi, diferents de les que es poden obtenir observant cada finca individualment, demostren que la integració de la part forestal en la gestió de les finques és un element que esdevé essencial per minimitzar i fins i tot revertir la petjada de carboni de la ramaderia a Menorca. L’estudi confirma també els resultats extrets en el projecte LIFE+BOSCOS realitzat pel Consell Insular l’any 2013, que apunta que la capacitat d’absorció i
acumulació de carboni de les parcel·les forestals de les finques ramaderes insulars es troba per sota del seu potencial de captació, i que, per tant, hi ha un ampli marge de millora en la captació de carboni en aquestes zones.

El document també reforça els arguments per treballar per una fertilització raonada dels cultius, ja que aquesta pot representar un percentatge important de les emissions de carboni imputables a l’alimentació del bestiar.

El sector ramader, clau a Menorca


L’estudi demostra que el sector ramader no només té una importància estratègica en la configuració del territori de la Reserva de Biosfera de Menorca i la seva biodiversitat associada, sinó que també ho és en la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Les característiques de les finques ramaderes de Menorca, amb mosaic agroforestal, esdevenen una gran oportunitat per minimitzar i fins i tot compensar les emissions del sector.

La reducció d’aquestes emissions passa, per tant, per integrar la gestió forestal sostenible a les finques, així com millorar la fertilització i la gestió de fems.

“La contribució de la ramaderia i el consum de carn a les emissions de gasos d’efecte hivernacle ha estat un tema que ha sorgit amb força darrerament en l’àmbit públic. Aquesta qüestió ha influenciat les polítiques públiques de foment de l’agricultura extensiva a nivell europeu, i ha tingut també incidència en l’opinió pública amb diverses campanyes d’àmbit general amb l’objecte, per exemple, de minimitzar el consum de carn. Ara, amb aquest estudi, tenim informació rigorosa de l’important paper que juga el sector ramader de Menorca tant en la sostenibilitat de l’illa com en la mitigació del canvi climàtic, i ens hem dotat d’una eina clau per al foment del sector primari, per al foment de la carn local i per comunicar a la població de forma clara quin és el seu paper com a consumidor”, ha declarat el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació, Simón Gornés.

Les dades de l’estudi, a més, confirmen el bon camí d’algunes de les decisions públiques presses en relació amb el sector ramader, com la capacitació i assessorament al sector que es duu a terme al centre de capacitació de Sa Granja, les campanyes de foment de producte local amb iniciatives com Agroxerxa i la marca Menorca Reserva de Biosfera o el programa de Contracte Agrari de la Reserva de Biosfera (CARB), que reconeix les pràctiques sostenibles de les explotacions agroramaderes per la seva contribució a la recuperació i el manteniment de la biodiversitat i del paisatge rural tradicional menorquí, d’alt valor ambiental i cultural.

Aquest estudi ha estat encarregat en el marc de l’Estratègia Alimentària de Menorca amb l’objectiu que les dades puguin aportar noves línies d’actuació per a la segona fase d’aquest pla o reforçar les mesures ja incloses, entre les quals destacaria l’impuls sostenible del sector primari o la conscienciació del consumidor. L’Estratègia Alimentària de Menorca està contemplada en el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca 2019-2025.

El consumo de carne local representa la mitad de emisiones netas de carbono que el consumo de carne importada

El departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell Insular ha publicado el “Estudio sobre la huella de carbono del sector
ganadero en Menorca”, una extensa evaluación de las emisiones de las diferentes tipologías de ganadería en la isla encargada con el objetivo de contar con información en detalle para la aplicación de políticas públicas de fomento del sector primario y mitigación del cambio climático .

El estudio ha sido presentado en rueda de prensa por el consejero de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, acompañado de la consejera de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull Fernández, y por uno de los autores del estudio , el ingeniero forestal José Joaquín García García-Roldan.

El documento hace una estimación de la huella de carbono de todo el ciclo de la producción de carne en la isla con datos de 2021 y 2022: las emisiones del propio ganado, las vinculadas a la agricultura necesaria para la obtención de forraje , la gestión de estiércol y el uso de fertilizantes, o la huella relativa al uso de maquinaria, consumo eléctrico, transporte o sacrificio del animal. Teniendo en cuenta las características del sector en la isla y proporcionando, para cada parte del ciclo, datos disgregados para poder abordar medidas concretas.

El sector ganadero, clave en Menorca


El estudio demuestra que el sector ganadero no sólo tiene una importancia estratégica en la configuración del territorio de la Reserva de Biosfera de Menorca y su biodiversidad asociada, sino que lo es también en la mitigación y adaptación al cambio climático. Las características de las fincas ganaderas de Menorca, con mosaico agroforestal, se convierten en una gran oportunidad para minimizar e incluso compensar las emisiones del sector.

La reducción de estas emisiones pasa, por tanto, por integrar la gestión forestal sostenible en las fincas, así como mejorar la fertilización y la gestión de estiércol.

Mitjanes de vaca vermella al caliu.
Foto: Bep Al·lès©

“La contribución de la ganadería y el consumo de carne en las emisiones de gases de efecto invernadero ha sido un tema que ha surgido con fuerza últimamente en el ámbito público. Esta cuestión ha influenciado a las políticas públicas de fomento de la agricultura extensiva a nivel europeo, y ha tenido también incidencia en la opinión pública con diversas campañas de ámbito general con el objeto, por ejemplo, de minimizar el consumo de carne. Ahora, con este estudio, tenemos información rigurosa del importante papel que juega el sector ganadero de Menorca tanto en la sostenibilidad de la isla como en la mitigación del cambio climático, y nos hemos dotado de una herramienta clave para el fomento del sector primario, para el fomento de la carne local y para comunicar a la población de forma clara cuál es su papel como consumidor”, ha declarado el consejero de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés.

Los datos del estudio, además, confirman el buen camino de algunas de las decisiones públicas tomadas en relación con el sector ganadero, como la capacitación y asesoramiento al sector que se lleva a cabo en el centro de capacitación de Sa Granja, las campañas de fomento de producto local con iniciativas como Agroxerxa y la marca Menorca Reserva de Biosfera o el programa de Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera (CARB), que reconoce las prácticas sostenibles de las explotaciones agroganaderas por su contribución a la recuperación y el mantenimiento de la biodiversidad y el paisaje rural tradicional menorquín, de alto valor ambiental y cultural.

Local meat consumption represents half the net carbon emissions of imported meat consumption

The Department of Environment, Biosphere Reserve and Cooperation of the Consell Insular has published the “Study on the carbon footprint of the livestock sector in Menorca”, an extensive evaluation of the emissions of the different types of livestock farming on the island commissioned with the objective to have detailed information for the application of public policies to promote the primary sector and mitigate climate change.

The study was presented at a press conference by the Minister of the Environment, Biosphere Reserve and Cooperation, Simón Gornés, accompanied by the Minister of Economy and General Services, Maria Antònia Taltavull Fernández, and by one of the authors of the study, the forestry engineer José Joaquín García García-Roldan.

The document estimates the carbon footprint of the entire meat production cycle on the island with data from 2021 and 2022: emissions from the livestock itself, those linked to the agriculture necessary to obtain forage, the management of manure and the use of fertilizers, or the footprint related to the use of machinery, electrical consumption, transportation or slaughter of the animal. Taking into account the characteristics of the sector on the island and providing, for each part of the cycle, disaggregated data to be able to address specific measures.

The livestock sector, key in Menorca


The study shows that the livestock sector not only has a strategic importance in the configuration of the territory of the Menorca Biosphere Reserve and its associated biodiversity, but it is also strategically important in mitigating and adapting to climate change. The characteristics of Menorca’s livestock farms, with an agroforestry mosaic, become a great opportunity to minimize and even offset the sector’s emissions.

Reducing these emissions therefore involves integrating sustainable forest management on farms, as well as improving fertilization and manure management.

Entrecote de vaca de Menorca. Restaurant Il Vespro. Foto: Bep Al·lès©

“The contribution of livestock farming and meat consumption to greenhouse gas emissions has been an issue that has recently emerged strongly in the public sphere. This issue has influenced public policies to promote extensive agriculture at the European level, and has also had an impact on public opinion with various general campaigns with the aim, for example, of minimizing meat consumption. Now, with this study, we have rigorous information on the important role that Menorca’s livestock sector plays both in the sustainability of the island and in mitigating climate change, and we have provided ourselves with a key tool for promoting the primary sector, to the promotion of local meat and to clearly communicate to the population what their role is as a consumer,” declared the Minister of the Environment, Biosphere Reserve and Cooperation, Simón Gornés.

The study data also confirms the good direction of some of the public decisions taken in relation to the livestock sector, such as the training and advice to the sector that is carried out at the Sa Granja training center, the promotion campaigns of local product with initiatives such as Agroxerxa and the Menorca Biosphere Reserve brand or the Biosphere Reserve Agrarian Contract (CARB) program, which recognizes the sustainable practices of agricultural and livestock farms for their contribution to the recovery and maintenance of biodiversity and the traditional Menorcan rural landscape, of high environmental and cultural value.

La consommation de viande locale représente la moitié des émissions nettes de carbone de la consommation de viande importée

Le Département de l’Environnement, Réserve de Biosphère et Coopération du Consell Insular a publié l’« Etude sur l’empreinte carbone du secteur de l’élevage à Minorque », une évaluation approfondie des émissions des différents types d’élevage de l’île commandée dans le but disposer d’informations détaillées pour l’application des politiques publiques visant à promouvoir le secteur primaire et à atténuer le changement climatique.

L’étude a été présentée lors d’une conférence de presse par le ministre de l’Environnement, de la Réserve de biosphère et de la Coopération, Simón Gornés, accompagné de la ministre de l’Économie et des Services généraux, Maria Antònia Taltavull Fernández, et par l’un des auteurs de l’étude, le ministère forestier ingénieur José Joaquín García García-Roldan.

Le document estime l’empreinte carbone de l’ensemble du cycle de production de viande sur l’île avec des données de 2021 et 2022 : les émissions du bétail lui-même, celles liées à l’agriculture nécessaire pour obtenir du fourrage, la gestion du fumier et l’utilisation d’engrais, ou encore le empreinte liée à l’utilisation des machines, à la consommation électrique, au transport ou à l’abattage de l’animal. Prendre en compte les caractéristiques du secteur sur l’île et fournir, pour chaque partie du cycle, des données désagrégées pour pouvoir aborder des mesures spécifiques.

Le secteur de l’élevage, clé à Minorque


L’étude montre que le secteur de l’élevage a non seulement une importance stratégique dans la configuration du territoire de la Réserve de biosphère de Minorque et sa biodiversité associée, mais qu’il est également stratégiquement important dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Les caractéristiques des élevages de Minorque, avec une mosaïque agroforestière, deviennent une excellente opportunité pour minimiser et même compenser les émissions du secteur.

Réduire ces émissions passe donc par l’intégration d’une gestion durable des forêts dans les exploitations agricoles, ainsi que par une amélioration de la gestion des fertilisations et des fumiers.

« La contribution de l’élevage et de la consommation de viande aux émissions de gaz à effet de serre est une question qui a récemment émergé avec force dans la sphère publique. Cette question a influencé les politiques publiques de promotion de l’agriculture extensive au niveau européen, et a également eu un impact sur l’opinion publique avec diverses campagnes générales visant, par exemple, à minimiser la consommation de viande. Aujourd’hui, avec cette étude, nous disposons d’informations rigoureuses sur le rôle important que joue le secteur de l’élevage de Minorque, tant dans la durabilité de l’île que dans l’atténuation du changement climatique, et nous nous dotons d’un outil clé pour promouvoir le secteur primaire, pour la promotion de viande locale et de communiquer clairement à la population quel est son rôle en tant que consommateur », a déclaré le ministre de l’Environnement, de la Réserve de biosphère et de la Coopération, Simón Gornés.

Les données de l’étude confirment également la bonne direction de certaines des décisions publiques prises en relation avec le secteur de l’élevage, comme la formation et le conseil au secteur qui sont réalisés au centre de formation de Sa Granja, les campagnes de promotion des produits locaux avec des initiatives comme Agroxerxa et la marque Réserve de biosphère de Minorque ou le programme Contrat agraire de réserve de biosphère (CARB), qui reconnaît les pratiques durables des exploitations agricoles et d’élevage pour leur contribution à la récupération et au maintien de la biodiversité et du paysage rural traditionnel de Minorque, de haute valeur environnementale. et la valeur culturelle.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.