Paella de llomàntol

Paella de llomàntol

Ingredients: 2 llamàntols de mig quilo o un llamàntol de quilo, mig quilo de sípia fresca, 1 pebre verd, 1 pebre vermell, 1 ceba, 1,5 quilos de tomàtiga,  1 litre de brou de peix, alls, julivert, sal, pebre bord, safrà, oli d’oliva i 320 g d’arròs bomba.

Elaboració: Tallarem els llamàntols damunt una post de llenya. Primer separam els caps, i després les coes per les juntes i els caps per la mitat.

Posam una paella al foc amb oli d’oliva i sofregim els talls de llamàntol, però no els hem de fer masa i els retiram.

Dins el mateix oli sofregim la sípia, també tallada a bocins, la salam i afegim les verdures tallades el més finet possible i deixam sofregir a foc moderat.

Quan tenim la sípia cuita i el sofregit llest hi posam els brins de safrà i el fumet de peix i els talls de llamàntols i que arranquin el bull. Deixam que bullin uns minuts i els treim per afegir l’arròs a la paella i deixam que cogui 5 minuts a foc viu i després 10 minuts a foc dolç. Als darrers 5 minuts de cocció hi posam els llamàntols.

Quan hagin passat 15 minuts des de que hem començat a coure l’arròs, apagam el foc i deixam que reposi tres o quatre minuts abans de servir a taula.

Paella de bogavante

Paella de llomàntol. Concurs Paelles. Foto: Bep Al·lès©

Ingredientes: 2 bogavantes de medio kilo o un bogavante de kilo, medio kilo de sepia fresca, 1 pimiento verde, 1 pimento rojo, 1 cebolla, 1,5 kilos de tomate,  1 litro de caldo de pescado, ajos, perejil, sal, pimienta, azafrán, aceite de oliva y 320 g de arroz bomba.

Elaboración: Cortaremos los bogavantes sobre una tabla de madera. Primero separamos las cabezas, y después las colas por las juntas y cortamos las cabezas por la mitad.

Ponemos la paellera al fuego con aceite de oliva y sofreímos el bogavante, pero no debemos freirlo demasiado.

En el mismo aceite sofreímos la sepia, también cortada en trozos pequeños, la salamos y añadimos las verduras cortadas lo más pequeño posible y dejamos sofreír a fuego moderado.

Cuando tenemos la sepia cocida y el sofrito listo ponemos las hebras de azafrán y el fumet de pescado y los bogavantes y que arranquen a hervir. Dejamos que hiervan unos minutos y los sacamos para añadir el arroz a la paella y dejamos que cueza 5 minutos a fuego vivo y después 10 minutos a fuego dulce. En los últimos 5 minutos de cocción ponemos los bogavantes.

Cuando hayan pasado 18 minutos desde que hemos empezado a cocer el arroz, apagamos el fuego y dejamos que repose tres minutos antes de servir en la mesa.

Lobster paella

Paella de llomàntol. Concurs Paelles. Foto: Bep Al·lès©

Ingredients: 2 lobsters of half a kilo or one lobster of a kilo, half a kilo of fresh cuttlefish, 1 green pepper, 1 red pepper, 1 onion, 1.5 kilos of tomato, 1 liter of fish stock, garlic, parsley, salt, pepper, saffron, olive oil and 320 g of bomba rice.

Preparation: We will cut the lobsters on a wooden board. First we separate the heads, and then glue them together and cut the heads in half.

Let’s put the paella on the fire with olive oil and fry the lobster, but we shouldn’t fry it too much.

In the same oil, fry the cuttlefish, also cut into small pieces, salt it and add the vegetables cut as small as possible and leave to fry over moderate heat.

When we have the cuttlefish cooked and the sofrito is ready, we put the saffron threads and the fish stock and the lobsters and they start to boil. Let it boil for a few minutes and take it out to add the rice to the pan and let it cook for 5 minutes on high heat and then 13 minutes on normal heat. In the last 5 minutes of cooking, add the lobsters.

When 18 minutes have passed since we started cooking the rice, turn off the heat and let it rest for three minutes before serving.

Paëlla au homard

Paella mixta amb llomàntol. Sa Farola.

Ingrédients: 2 homards d’un demi-kilo ou un homard d’un kilo, un demi-kilo de seiche fraîche, 1 poivron vert, 1 poivron rouge, 1 oignon, 1,5 kilos de tomate, 1 litre de fumet de poisson, ail, persil, sel, poivre, safran, huile d’olive et 320 g de riz bomba.

Préparation: Nous allons découper les homards sur une planche de bois. Nous séparons d’abord les têtes, puis nous les collons ensemble et coupons les têtes en deux.

Mettons la poêle sur le feu avec de l’huile d’olive et faisons frire le homard, mais il ne faut pas trop le faire frire.

Dans la même huile, faites frire la seiche, également coupée en petits morceaux, salez-la et ajoutez les légumes coupés le plus petit possible et laissez frire à feu modéré.

Lorsque nous avons la seiche cuite et le sofrito prêt, nous mettons les brins de safran et le bouillon de poisson et les homards et ils commencent à bouillir. Laisser bouillir quelques minutes et sortir pour ajouter le riz dans la casserole et laisser cuire 5 minutes à feu vif puis 13 minutes à feu doux. Dans les 5 dernières minutes de cuisson, ajouter les homards.

Lorsque 18 minutes se sont écoulées depuis le début de la cuisson du riz, éteignez le feu et laissez reposer pendant trois minutes avant de servir.

Últimes publicacions

  • Publicitat
    El Iris