Les deixalleries de Menorca, punts de recollida d’encenedors BIC i càpsules de cafè

Les deixalleries de Menorca, punts de recollida d’encenedors BIC i càpsules de cafè

Tot i que resulta de vital importància evitar productes d’un sol ús com són les càpsules de cafè o els encenedors BIC i apostar per alternatives que no generin residus, ambdós productes es troben freqüentment entre els fems domèstics, ja que tot i contenir plàstic, no poden reciclar-se amb la fracció d’envasos lleugers (contenidor groc). Per aquest motiu, el Consorci de Residus i Energia de Menorca vol recordar a la ciutadania que, aquets productes poden reciclar als contenidors específics per a la recollida selectiva d’aquests residus que es troben a totes les deixalleries de Menorca.

L’octubre de 2021, el Consorci va signar la seva incorporació en el programa de recollida d’encenedors BIC de Terracycle, comprometent-se en instal·lar contenidors a les deixalleries i comunicar el programa de recollida. Per la seva part, Terracycle es va comprometre a fer-se càrrec de la instal·lació i reposició dels contenidors, de posar a disposició les eines de comunicació necessàries i d’organitzar recollides periòdiques dels residus.

Pel que fa a les càpsules de cafè, des de l’any 2019, també es poden reciclar a les deixalleries. Es tracta d’un conveni signat entre el Consorci i l’empresa Nestle. De fet, la seva gran acollida ha fet necessari incrementar el volum d’emmagatzematge existent a les instal·lacions, de forma que recentment s’ha duplicat el nombre de contenidors.

Es tracta de donar suport a actuacions transitòries, atès que l’esperit de la La Llei de Residus de les Illes Balears persegueix l’erradicació dels productes d’un sol ús, i més encara si contenen elements plàstics, ja que aquesta seria la única manera de prevenir la generació de residus.

La Llei de Residus de les Illes Balears

Entre les fites que fixa la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, s’hi troba l’establiment d’una regulació relativa als productes d’un sol ús, de tal manera que a des de l’1 de gener de 2021 està prohibida la distribució de bosses de plàstic lleugeres d’un sol ús en establiments comercials; no es permet la venda, distribució i ús de plats, coberts, tassons, tasses i safates alimentàries d’un sol ús fets de plàstic o es prohibeixen els productes alimentaris en monodosis en els establiments i les empreses turístiques del sector HORECA.

La mateixa llei, en el seu article 23, fa referència a les càpsules de cafè d’un sòl ús, infusions i altres utilitzades en cafeteres i estableix que a partir de l’1 de gener del 2021 aquestes hauran de ser fabricades amb materials compostables o bé fàcilment reciclables, orgànicament o mecànicament. A aquest efecte, els fabricants, importadors o distribuïdors que optin pel seu reciclatge hauran d’organitzar un sistema individual o col·lectiu que garanteixi i acrediti davant el Govern de les Illes Balears el reciclatge correcte dels productes i el compliment dels objectius de la llei.

Però hi ha molts altres objectes d’un sol ús que contenen plàstic, per la qual cosa, la llei també preveu que el Govern de les Illes Balears proposi al Parlament la tramitació legislativa per establir restriccions a la venda, distribució i ús d’altres productes d’un sol ús o materials que, com a residus, presenten dificultat especial en la seva gestió i efectes adversos per al medi ambient o una generació excessiva que dificulti assolir els objectius de reducció.

És el cas dels encenedors que, tot i ser de petita mida, contenen material plàstic que pot arribar al mar i descompondre’s en microplàstics que perjudiquen greument el medi ambient. Per aquest cas concret, la llei estableix que a partir de l’1 de gener de 2021 queda prohibida la distribució i venda dels models d’encenedors que no garanteixin almenys 3.000 enceses efectives.