La pesca il·legal: un problema massa present a Balears

La pesca il·legal: un problema massa present a Balears

La pesca i venda il·legal de productes pesquers e?s una pra?ctica a?mpliament estesa en totes les Illes Balears. Afecta a tots els sectors relacionats amb la pesca i la seva comercialitzacio?, segons els resultats de la recerca que presentem.

L’estudi –realitzat durant la major part de 2021 i liderat per la Fundacio? Marilles– ha recaptat informacio? de representants de pescadors professionals, recreatius, pesca submarina, inspectors, administracio?, restaurants, ONG, cienti?fics i administracio?. S’han consultat me?s de 80 persones, incloent el testimoniatge de pescadors furtius. La recerca s’ha dut a terme sota la norma “Chatham house”, segons la qual es revela el que es diu, pero? no qui ho diu. L’estudi ha comptat amb el suport financer de la Mallorca Preservation i de Blue Marine; i la col·laboracio? de Menorca Preservation i IbizaPreservation.

Resultats destacats de la recerca

 • Les infraccions so?n comunes en tots els a?mbits relacionats amb la pesca, tant la professional com la recreativa i submarina.
 • La demanda de peix fresc per part de restaurants i particulars, aixi? com la falta de coneixement del consumidor, e?s una de les prioritats sobre la qual actuar.
 • Balears no esta? pitjor que altres regions d’Espanya. Balears compta amb una normativa avanc?ada i professionals d’inspeccio?-vigila?ncia.
 • Els recursos actuals no so?n suficients per atallar aquest problema i fer complir amb la normativa existent, tant en terra com en mar.
 • La gran majoria de consultats coneixen casos d’infraccions per part d’individus, restaurants i hotels, pero? mai han actuat sobre aquest tema.
 • Existeixen moltes barreres –legals, socials i econo?miques– que dificulten el treball d’inspeccio? per part d’inspectors i forces de seguretat.
 • El desviament de peix en la pesca professional e?s molt me?s comuna en la flota d’arts menors que en la d’arrossegament.
 • A la majoria de restaurants consultats els han ofert peix il·legal.
 • Es registra l’existe?ncia de:
 •  Casos puntuals de connive?ncia entre pescadors professionals i recreatius per “blanquejar” peix.
 •  Pescadors furtius altament especialitzats que poden arribar a guanyar3 .000 €/mes i als qui pagar una possible multa surt a compte.
 •  Pesca recreativa d esubsiste?ncia que ven captura com a complement de salari i per arribar a fi de mes.
 • Grups organitzats que venen el peix il·legalment; que empren sistemes d’avi?s per evitar ser interceptats per inspectors de pesca.

  Responsabilitat compartida

  L’objectiu de l’estudi e?s posar sobre la taula un problema que tothom coneix, pero? del qual ningu? parla. Els resultats de la recerca s’han compartit amb representants de tots els sectors, la majoria dels quals han validat els resultats i compartit solucions. Hi ha voluntat d’acabar amb aquest problema, ja que una minoria de persones infringint danyen la reputacio? de tot un sector i la imatge d’una regio? que vol i pot ser li?der en conservacio? marina.

  Impacte sobre el medi mari? i l’economia

  La pesca il·legal i furtiva erosionen els esforc?os de tots aquells sectors que treballen per millorar l’estat del medi mari? balear i garantir la gestio? sostenible dels recursos pesquers.

  “Des de Menorca Preservation creiem que e?s imprescindible donar suport a la recerca per entendre millor una problema?tica i poder buscar solucions entre tots, i aquesta iniciativa e?s exactament aixo?. El proce?s de recerca que s’ha realitzat ens ha confirmat la urgent necessitat de buscar una solucio? a aquest problema, protegir millor la nostra mar i fomentar la regeneracio? de les espe?cies me?s vulnerables a la pesca.” afirma Rebecca Morris, directora executiva de Menorca Preservation.

  “La pesca i venda il·legal de producte pesquer representa una hemorra?gia de diners i llocs de treball per a la nostra economia que cal frenar urgentment. E?s un problema que afebleix al sector pesquer professional i recreatiu; danya les oportunitats d’esbarjo de submarinistes i banyistes i l’activitat econo?mica associada a ells; i destrossa la imatge d’una regio? que vol ser model de sostenibilitat. L’administracio? ha de fer front a aquest problema aportant me?s recursos econo?mics. Els pescadors han d’actuar fermament per frenar les il·legalitats dins del seu sector. I els restaurants i consumidors han de dir no al peix il·legal.”, declara Aniol Esteban, director de la Fundacio? Marilles.

  Projecte a llarg termini

  Ara, amb els resultats de l’estudi de recerca i treballant amb tots els sectors involucrats, Menorca Preservation –juntament amb IbizaPreservation, Mallorca Preservation, Conservation Collective, Blue Marine Foundation i la Fundacio? Marilles– tenen l’objectiu de treballar en el disseny d’un projecte a mitja? termini per buscar solucions i acabar amb la pesca il·legal a Balears. El diagno?stic i les solucions plantejades en aquest estudi formen el fonament de la feina que aquestes organitzacions donants posaran en marxa en 2022 de manera coordinada i col·laborativa en totes les illes.

  Solucions
  Alguns dels a?mbits d’actuacio? identificats a l’estudi inclouen:

  • Recerca per a definir millor l’abast i impacte de la pesca il·legal.
  • Campanya de conscienciacio? pu?blica entre consumidors i restaurants per abordar lademanda de producte il·legal.
  • Treball amb els sectors respectius per a fer costat a aquelles persones que volenposar fre a les pra?ctiques il·legals.
  • Disseny de mecanismes de certificacio? per garantir la legalitat del producte i limitarla venda il·legal.
  • Treball poli?tic per garantir me?s recursos per a inspeccio? i vigila?ncia, aixi? com millorarl’efica?cia dels recursos actuals.