Es destinen 2,6 M€ en ajudes de minimis per al manteniment de paisatge agrari de les Illes Balears

Aquesta línia d'ajuts pretén compensar les despeses superiors que comporta el maneig de les explotacions diversificades

Es destinen 2,6 M€ en ajudes de minimis per al manteniment de paisatge agrari de les Illes Balears

El Consell de Govern ha autoritzat, a proposta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), entitat pública adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, destinar 2.600.000 d’euros dels pressuposts del FOGAIBA de 2020 per a la convocatòria d’ajudes de minimis per al manteniment de paisatge agrari de les Illes Balears de l’any 2019. Aquest import prové del fons de turisme sostenible de l’any 2019.

Aquesta línia d’ajuts pretén compensar les despeses superiors que comporten el maneig de les explotacions diversificades i la tasca agroambiental que duen a terme. Les explotacions són finques de dimensions petites o mitjanes amb diversitat de cultius extensius i arbrat, amb presència de ramaderia i treballades moltes vegades per un o diversos membres d’una mateixa família.

Les finques tenen parcel·les disperses, amb taques de bosc o garriga dins dels seus límits. En aquestes explotacions se solen dur a terme tasques de reutilització dels recursos (fems, purins, restes de poda, pastures, etc.) i de diversificació, que sovint comporten unes despeses addicionals de mà d’obra i maquinària que no es produeixen en explotacions més intensives.

A la vegada, però, la gestió agrària diversificada genera serveis ambientals gratuïts que, encara que no estiguin reconeguts ni remunerats, beneficien el conjunt de la societat, com l’absorció de CO2, la pol·linització per part d’abelles, o la conservació del sòl fèrtil, entre d’altres. Així mateix, la dispersió parcel·lària de les explotacions i la mida de les parcel·les ha contribuït d’una manera extraordinària a la creació d’un paisatge agrari ric i divers.

El maneig d’aquestes explotacions és econòmicament menys eficient que les explotacions amb monocultius o sense producció qualificada, la qual cosa implica un gran desavantatge competitiu respecte d’altres modalitats d’explotació més intensives i tecnificades que es dediquen a uns pocs productes agraris.

El Consell de Govern ha d’autoritzar aquest increment de crèdit perquè és superior als 500.000 euros.