Aprovat el decret que actualitza el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida de Mahón-Menorca

El Decret, a més, recull una modificació del Reglament, impulsada pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca, en relació amb el pes de la peça de formatge i el logotip d’identificació

Aprovat el decret que actualitza el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida de Mahón-Menorca

El Consell de Govern ha aprovat el decret que actualitza el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida de Mahón-Menorca. Es tracta d’una norma que unifica en un sol text normatiu totes les modificacions que ha sofert el Decret 42/1985, d’1 d’abril, que aprovà el Reglament de la Denominació d’Origen Mahón i del Consell Regulador, i que protegia amb aquesta denominació els formatges tradicionalment designats sobre aquesta denominació geogràfica. Entre altres modificacions, el decret originari va incorporar el terme Menorca a la Denominació d’Origen Mahón, mitjançant el Decret 52/1998, de 8 de maig.

El Decret, a més, recull una modificació del Reglament, impulsada pel Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca, en relació amb el pes de la peça de formatge i el logotip d’identificació, que es va tramitar davant la Comissió de la Unió Europea i que es va aprovar mitjançant el Reglament d’execució (UE) 2018/1852 de la Comissió, de 26 de novembre de 2018.

El pes, un cop acabat el període de maduració, serà d’entre 0,6 i 4 quilos. L’etiqueta del formatge destinat al consum ha d’incloure el logotip de la denominació d’origen protegida i un número de control.

Finalment, aquesta norma adapta l’estructura, la gestió i el funcionament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca al marc normatiu que estableix el Decret 49/2004, de 28 de maig.

El Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.