Anfós al forn a la menorquina

Anfós al forn a la menorquina

Ingredients:1 o 2 anfossos tallats a rodelles (segons la grandària), 6 patates, 2 cebes, 4 tomàtigues grosses, 4 o 5 grans d’all, 1 branca de julivert, sal, un parell de culleradetes de pebre bord dolç, oli d’oliva i aigua.

Primer de tot pelarem les patates i les tallarem a rodelles i les podem sofregir una mica. Les col·locarem dins un tià de terra, les salarem i al damunt hi posarem un llit de rodelles de ceba tallada ben fina i ho regam amb oli d’oliva. Després hi posam al damunt un pols de pa ratllat amb all i julivert i un pols de pebre vermell. Ho posam al damunt les rodelles o talls d’anfós, els salem, i també els hi posam un raig d’oli d’oliva, i després la mescla de pa ratllat. Damunt una nova capa de patates que cobreixi els peixos, altra vegada un raig petit d’oli, i les tomàtigues partides per la mitat. Damunt cada tomàtiga hi posarem un pessic de sal, un altre de sucre o una culleradeta de mel, all i julivert picat i pa ratllat. Un bon raig d’oli, i pel costats del tià hi afegim un got d’aigua, que no sigui de l’aixeta, o opcionalment un got de vi blanc sec.

Ho enfornam entre 25 i 30 minutets o fins que vegem que les patates estan llestes. Els peix no s’ha de coure massa, ja que quedaria molt sec.

Nota: Hi ha qui primer fregeix les rodelles de patates i després les posa al tià.

Mero al horno a la menorquina

Ingredientes: 1 o 2 meros cortados en rodajas (según el tamaño), 6 patatas, 2 cebollas, 4 tomates grandes, 4 o 5 dientes de ajo, 1 rama de perejil, sal, un par de cucharaditas de pimentón dulce, aceite de oliva y agua.

Primero pelaremos las patatas y las cortaremos en rodajas y las podemos sofreír un poco. Las colocaremos en una cazuela de barro, las salaremos y encima pondremos una capa de rodajas de cebolla cortada bien fina y lo regamos con aceite de oliva. Después ponemos encima un poco de pan rallado con ajo y perejil y un poco de pimentón. Lo ponemos encima las rodajas o lonchas de amfo, los salamos, y también les ponemos un chorro de aceite de oliva, y después la mezcla de pan rallado. Encima una nueva capa de patatas que cubra las rodajas o los mero,  otra chorro pequeño de aceite, y los tomates partidos por la mitad. Encima de cada tomate pondremos un pellizco de sal, otro de azúcar o una cucharadita de miel, ajo y perejil picado y pan rallado. Un buen chorro de aceite, y por los lados de la cazuela añadimos un vaso de agua, que no sea del grifo, u opcionalmente un vaso de vino blanco seco.

Hornear entre 25 y 30 minutos o hasta que veamos que las patatas estén en su unto. Los pescados no deben cocerse demasiado, ya que quedaría muy seco.

Nota: Hay quien primero fríe las rodajas de patatas y después las pone en la cazuela.

Baked grouper Menorcan style

Anfós al forn a la menorquina. Foto: Bep Al·lès©

Ingredients: 1 or 2 groupers cut into slices (depending on size), 6 potatoes, 2 onions, 4 large tomatoes, 4 or 5 cloves of garlic, 1 sprig of parsley, salt, a couple of teaspoons of sweet paprika, olive oil and water.

First we will peel the potatoes and cut them into slices and we can fry them a little. We will place them in a clay pot, we will salt them and on top we will put a layer of sliced onion cut very thin and we will water it with olive oil. Then we put a little breadcrumbs with garlic and parsley and a little paprika on top. We put the slices or slices of amfo on top, salt them, and also add a splash of olive oil, and then the breadcrumb mixture. On top, a new layer of potatoes that covers the slices or grouper, another small splash of oil, and the tomatoes cut in half. On top of each tomato we will put a pinch of salt, another of sugar or a teaspoon of honey, garlic and chopped parsley and breadcrumbs. A good splash of oil, and on the sides of the casserole we add a glass of water, not from the tap, or optionally a glass of dry white wine.

Bake for 25 to 30 minutes or until the potatoes are cooked. The fish should not be overcooked, as it would be very dry.

Note: Some people first fry the potato slices and then put them in the casserole.

Mérou au four à la façon Minorquine

Ingrédients : 1 ou 2 mérous coupés en tranches (selon la taille), 6 pommes de terre, 2 oignons, 4 grosses tomates, 4 ou 5 gousses d’ail, 1 brin de persil, du sel, quelques cuillères à café de paprika doux, de l’huile d’olive et eau.

Nous allons d’abord éplucher les pommes de terre et les couper en tranches et nous pourrons les faire frire un peu. Nous les placerons dans un pot en argile, nous les salerons et dessus nous mettrons une couche d’oignon émincé coupé très finement et nous l’arroserons avec de l’huile d’olive. Ensuite, on met un peu de chapelure avec de l’ail et du persil et un peu de paprika dessus. Nous mettons dessus les tranches ou les tranches d’amfo, les salons, et ajoutons également un peu d’huile d’olive, puis le mélange de chapelure. Par-dessus, une nouvelle couche de pommes de terre qui recouvre les tranches de mérou, un autre petit filet d’huile et les tomates coupées en deux. Sur chaque tomate, nous mettrons une pincée de sel, une autre de sucre ou une cuillère à café de miel, de l’ail et du persil haché et de la chapelure. Un bon filet d’huile, et sur les côtés de la cocotte on ajoute un verre d’eau, pas du robinet, ou éventuellement un verre de vin blanc sec.

Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. Le poisson ne doit pas être trop cuit car il serait très sec.

Remarque : Certaines personnes font d’abord frire les tranches de pommes de terre, puis les mettent dans la cocotte.

Últimes publicacions

  • Publicitat
    El Iris