Baleària

El departament d’Economia i Serveis Generals aporta 8.500 euros per a dinamitzar la producció de mel de Menorca L'aportació d'enguany a l'Associació Menorquina d'Apicultors s'incrementa 3.500 euros respecte de l'any passat

El departament d’Economia i Serveis Generals del Consell Insular de Menorca destinarà 8.500 euros a l’Associació Menorquina d’Apicultors. L’acord es contempla a un conveni signat per ambdues parts per a donar suport a les activitats que porta a terme l’entitat pel que fa a formació, assessorament, organització de concursos de mel i per les despeses derivades de l’operativa diària de l’associació.

L’Associació Menorquina d’Apicultors no té ànim de lucre i està integrada per apicultors que figuren inscrits en el Registre apícola oficial del Consell Insular de Menorca (REGA). És l’única associació d’aquestes característiques que existeix a Menorca. L’aportació d’enguany a l’entitat s’incrementa 3.500 euros respecte de l’any passat.

El Consell Insular de Menorca considera que l’Associació Menorquina d’Apicultors realitza una important funció de preservació de l’espècie, que garanteix l’equilibri ambiental i de la biodiversitat. La contribució de les abelles en el món agrícola-ramader està basada principalment en la tasca de pol·linització que fan. Per altra banda, afavoreixen la regeneració natural de boscos.

El departamento de Economía y Servicios Generales aporta 8.500 euros para dinamizar la producción de miel de Menorca

Bresca de mel. Getty Images

El departamento de Economía y Servicios Generales del Consell Insular de Menorca destinará 8.500 euros a la Asociación Menorquina de Apicultores. El acuerdo se contempla en un convenio firmado por ambas partes para apoyar las actividades que lleva a cabo la entidad en cuanto a formación, asesoramiento, organización de concursos de miel y por los gastos derivados de la operativa diaria de la asociación.

La Asociación Menorquina de Apicultores carece de ánimo de lucro y está integrada por apicultores que figuran inscritos en el Registro apícola oficial del Consell Insular de Menorca (REGA). Es la única asociación de estas características que existe en Menorca. La aportación de este año a la entidad se incrementa 3.500 euros respecto al año pasado.

El Consell Insular de Menorca considera que la Asociación Menorquina de Apicultores realiza una importante función de preservación de la especie, que garantiza el equilibrio ambiental y la biodiversidad. La contribución de las abejas en el mundo agrícola-ganadero está basada principalmente en la labor de polinización que realizan. Por otra parte, favorecen la regeneración natural de bosques.

The Department of Economy and General Services contributes 8,500 euros to boost Menorcan honey production

The Department of Economy and General Services of the Consell Insular de Menorca will allocate 8,500 euros to the Menorcan Association of Beekeepers. The agreement is contemplated in an agreement signed by both parties to support the activities carried out by the entity in terms of training, advice, organization of honey contests and for the expenses derived from the daily operations of the association.

The Menorcan Association of Beekeepers is non-profit and is made up of beekeepers who are registered in the official beekeeping registry of the Consell Insular de Menorca (REGA). It is the only association of these characteristics that exists in Menorca. This year’s contribution to the entity increases by 3,500 euros compared to last year.

The Consell Insular de Menorca considers that the Menorcan Association of Beekeepers performs an important function of preserving the species, guaranteeing environmental balance and biodiversity. The contribution of bees in the agricultural-livestock world is based mainly on the pollination work they perform. On the other hand, they favor the natural regeneration of forests.

Le Département de l’Économie et des Services Généraux contribue à hauteur de 8 500 euros pour stimuler la production de miel de Minorque

Le Département de l’Économie et des Services Généraux du Consell Insular de Menorca allouera 8 500 euros à l’Association Minorquine des Apiculteurs. L’accord est prévu dans un accord signé par les deux parties pour soutenir les activités réalisées par l’entité en termes de formation, de conseil, d’organisation de concours de miel et pour les dépenses dérivées du fonctionnement quotidien de l’association.

L’Association Minorquine des Apiculteurs est à but non lucratif et est composée d’apiculteurs inscrits au registre apicole officiel du Consell Insular de Menorca (REGA). C’est la seule association de ces caractéristiques qui existe à Minorque. La contribution de cette année à l’entité augmente de 3 500 euros par rapport à l’année dernière.

Le Consell Insular de Menorca considère que l’Association Minorquine des Apiculteurs remplit une fonction importante de préservation de l’espèce, garantissant l’équilibre environnemental et la biodiversité. L’apport des abeilles dans le monde agricole-élevage repose principalement sur le travail de pollinisation qu’elles effectuent. En revanche, ils favorisent la régénération naturelle des forêts.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.