Baleària

Un total de 30 idees concorren a la quarta convocatòria de Xoriguer Ideadors de Menorca

Amb el termini de presentació ja tancat, són 27 les idees que han concorregut a Xoriguer Ideadors de Menorca 2024. Música, audiovisual, sostenibilitat, educació, turisme, lleure, cultura popular o esport són alguns dels àmbits des dels quals han arribat propostes, vinculades íntegrament a la realitat i les inquietuds de la societat menorquina.

En la seva quarta convocatòria, Xoriguer Ideadores de Menorca ha incrementat en sis el nombre d’idees presentades a la passada edició, convertint-se així en la més participada des del llançament d’aquesta iniciativa. “Aquest augment reafirma la confiança que Destilerías Xoriguer té que vagi calant l’esperit d’aquesta iniciativa que augmenta la interacció entre l’empresa i creadors i promotors difents, i promou la transparència i la participació pública en la seva responsabilitat social corporativa”, explica Adolfo Vilafranca , gerent de la signatura.

A finals d’aquesta setmana, Destilerías Xoriguer avaluarà les idees presentades a fi de descartar aquelles el contingut de les quals no s’adeqüi als objectius de la convocatòria o que incompleixin els requisits establerts a les bases de la mateixa. Després de l’avaluació, s’obrirà la fase de participació pública, l’inici de la qual, previst per al dia d’avui, s’ha ajornat per incloure el màxim d’iniciatives possibles, ja que les festes nadalenques han complicat la remissió dels vídeos (un de requisits exigits als participants).

Xoriguer Ideadors de Menorca

Xoriguer Ideadors de Menorca és una iniciativa de destil·leries Xoriguer que pretén contribuir a vertebrar el teixit social i econòmic de Menorca i implicar els consumidors i seguidors de l’empresa en la definició de la seva responsabilitat social corporativa. Amb aquesta finalitat, es destinaran 20.000 euros a repartir entre les deu idees finalistes, que rebran quanties variables d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria.

Un total de 30 ideas concurren a la cuarta convocatoria de Xoriguer Ideadores de Menorca

Xoriguer. Foto: David Arguimbau Sintes©

Con el plazo de presentación ya cerrado, son 27 las ideas que han concurrido a Xoriguer Ideadores de Menorca 2024. Música, audiovisual, sostenibilidad, educación, turismo, ocio, cultura popular o deporte son algunos de los ámbitos desde los que han llegado propuestas, vinculadas en su totalidad a la realidad y las inquietudes de la sociedad menorquina.

En su cuarta convocatoria, Xoriguer Ideadores de Menorca ha incrementado en seis el número ideas presentadas en la pasada edición, convirtiéndose así en la más participada desde el lanzamiento de esta iniciativa. «Este aumento reafirma la confianza que Destilerías Xoriguer tiene en que vaya calando el espíritu de esta iniciativa que aumenta la interacción entre la empresa y difentes creadores y promotores, y promueve la transparencia y la participación pública en su responsabilidad social corporativa», explica Adolfo Vilafranca, gerente de la firma.

A finales de esta semana, Destilerías Xoriguer evaluará las ideas presentadas a fin de descartar aquellas cuyo contenido no se adecue a los objetivos de la convocatoria o que incumplan los requisitos establecidos en las bases de la misma. Tras la evaluación, se abrirá la fase de participación pública, cuyo inicio, previsto para el día de hoy, se ha aplazado a fin de incluir el máximo de iniciativas posibles, puesto que las fiestas navideñas han complicado la remisión de los vídeos (uno de los requisitos exigidos a los participantes).

Xoriguer Ideadores de Menorca

Xoriguer Ideadores de Menorca es una iniciativa de Destilerías Xoriguer que pretende contribuir a vertebrar el tejido social y económico de Menorca e implicar a los consumidores y seguidores de la empresa en la definición de su responsabilidad social corporativa. A tal fin, se destinarán 20.000 euros a repartir entre las diez ideas finalistas, que recibirán cuantías variables conforme a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

A total of 30 ideas participate in the fourth call for Xoriguer Ideadores de Menorca

Xoriguer. Foto: David Arguimbau Sintes©

With the submission deadline now closed, there are 27 ideas that have participated in Xoriguer Ideadores de Menorca 2024. Music, audiovisual, sustainability, education, tourism, leisure, popular culture or sport are some of the areas from which proposals have come, linked in their entirety to the reality and concerns of Menorcan society.

In its fourth call, Xoriguer Ideadores de Menorca has increased by six the number of ideas presented in the last edition, thus becoming the most participated since the launch of this initiative. “This increase reaffirms the confidence that Destilerías Xoriguer has in the spirit of this initiative that increases interaction between the company and different creators and promoters, and promotes transparency and public participation in its corporate social responsibility,” explains Adolfo Vilafranca. , manager of the firm.

At the end of this week, Destilerías Xoriguer will evaluate the ideas presented in order to discard those whose content does not meet the objectives of the call or that do not comply with the requirements established in its bases. After the evaluation, the public participation phase will open, the start of which, scheduled for today, has been postponed in order to include as many initiatives as possible, since the Christmas holidays have complicated the submission of the videos (one of the requirements demanded of the participants).

Xoriguer Ideators of Menorca

Xoriguer Ideadores de Menorca is an initiative of Distillerías Xoriguer that aims to contribute to structuring the social and economic fabric of Menorca and involve consumers and followers of the company in defining its corporate social responsibility. To this end, 20,000 euros will be allocated to be distributed among the ten finalist ideas, which will receive variable amounts according to the criteria established in the rules of the call.

Au total, 30 idées participent au quatrième appel à Xoriguer Ideadores de Menorca

Xoriguer. Foto: David Arguimbau Sintes©

La date limite de soumission étant désormais close, 27 idées ont participé au Xoriguer Ideadores de Menorca 2024. La musique, l’audiovisuel, la durabilité, l’éducation, le tourisme, les loisirs, la culture populaire ou le sport sont quelques-uns des domaines d’où sont venues les propositions, liées dans leur intégralité à la réalité et aux préoccupations de la société minoritaire.

Dans son quatrième appel, Xoriguer Ideadores de Menorca a augmenté de six le nombre d’idées présentées lors de la dernière édition, devenant ainsi la plus participation depuis le lancement de cette initiative. “Cette augmentation réaffirme la confiance que Destilerías Xoriguer a dans l’esprit de cette initiative qui augmente l’interaction entre l’entreprise et les différents créateurs et promoteurs, et promeut la transparence et la participation publique dans sa responsabilité sociale d’entreprise”, explique Adolfo Vilafranca, directeur de l’entreprise. .

À la fin de cette semaine, Destilerías Xoriguer évaluera les idées présentées afin d’écarter celles dont le contenu ne répond pas aux objectifs de l’appel ou qui ne respectent pas les exigences établies dans ses bases. Après l’évaluation, s’ouvrira la phase de participation du public, dont le début, prévu aujourd’hui, a été reporté afin d’inclure le plus grand nombre d’initiatives possible, car les vacances de Noël ont compliqué la soumission des vidéos (une des conditions exigées des participants).

Xoriguer Idéateurs de Minorque

Xoriguer Ideadores de Menorca est une initiative de Distillerías Xoriguer qui vise à contribuer à structurer le tissu social et économique de Minorque et à impliquer les consommateurs et les adeptes de l’entreprise dans la définition de sa responsabilité sociale d’entreprise. A cet effet, 20 000 euros seront alloués à répartir entre les dix idées finalistes, qui recevront des montants variables selon les critères établis dans le règlement de l’appel.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.