Baleària

10a edició “Els Dimecres és dia de Brou” Es revaloritza un plat típic de la gastronomia menorquina

Aquest any se celebra la 10a edició de les Jornades Gastronòmiques Els Dimecres és dia de Brou un esdeveniment gastronòmic consolidat a l’illa gràcies a l’aposta de l’Associació Menorquina de Bars, Restaurants i Cafeteries per introduir aquest plat tradicional a les cuines dels restaurants.

Dinamitzar la restauració en temporada baixa no sempre és fàcil, i menys un dia entre setmana, però “Els Dimecres és dia de Brou” fa deu anys que és un exemple de desestacionalització i posada en valor de la gastronomia típica menorquina.

Quan els membres de la Junta Directiva de l’Associació van apostar perquè un plat que es coneixia només a les cuines de les famílies de l’illa se li donés un impuls en la restauració, i s’equiparés al bullit madrileny que tenia tant de renom, semblava un impossible. Però, gràcies a l’afany dels restaurants tradicions i la constància de tots aquests anys s’ha aconseguit donar a conèixer aquest excel·lent plat arrelat a les nostres tradicions a turistes i visitants.

El “Brou” és un plat típic de la cuina menorquina que s’inclou a la cuina espanyola com a plat calent: cuit madrileny, brou gallec, escudella catalana, olla aranesa…

El plat de Brou té a Menorca una connotació de plat calent per a un dia de fred, per això l’esdeveniment es realitza al desembre i al gener atès que amb l’inici de les baixes temperatures és més desitjable.

El bullit és un plat molt complet que es pot preparar de diverses formes i ingredients, però en la seva essència els ingredients principals són: carn de vedella xenc, gallina, patates, cigrons, tomàquet, ceba, pastanaga, herbes de sopa, pasta per a sopa, sobrassada…

El Brou Menorquí es pot servir de multitud de maneres, encara que el més típic és fer-lo en dos plats, primer plat de sopa (brou) afegint fideus, i un segon plat amb les patates, els cigrons i la carn.

El menú especial a 18 euros es podrà degustar a partir del proper dimecres dia 13 de desembre, durant dos mesos – els dimecres 13, 20 i 27 de desembre, i 3, 10, 24 i 31 de gener-, tota la informació estarà disponible a www.gastronomiamenorca.es. A més dels dos plats que componen el Brou menorquí s’inclou aigua o copa de vi, pa i postres al menú.

Set restaurants de l’illa especialitzats en cuina Menorquina participen a la desena edició. Podent així realitzar un recorregut per l’illa i degustar el “Brou” amb diferents tocs personals a diferents municipis: Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn i Sant Climent.

Aquarium Port Ciutadella (Muelle del Puerto, Marina 99 – Ciutadella. Tel 971386700)

Jaime II (Pz. Jaime II, 26 – Ciutadella. Tel 971480046)

Molí d’es Racó (Major, 53 – Es Mercadal. Tel 971375392)

Hotel Jeni & Restaurante (Mirada del Toro, 81 – Es Mercadal. Tel 971375059)

Meson Rias Baixas (Plaza Menorca, 1 – Ferreries. Tel 971374558)

Casino Sant Climent (Sant Jaume, 4 – Sant Climent. Tel 971853722)

Es Chic (Carrer Major, 71 – Es Migjorn Gran Tel 971199685)

Els clients tindran l’opció també de poder fer ús del servei de menjar per emportar per si prefereixen degustar el menú a casa seva. Aquesta modalitat es va incorporar fa tres anys, i s’ha mantingut després del bon resultat del Take Away.

Per tant, el menú es podrà degustar als restaurants o a casa. Per a totes dues opcions es recomana reserva prèviament.

Aquesta acció compta amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

10ª edición “Els Dimecres és dia de Brou”

Este año se celebra la 10ª edición de las Jornadas Gastronómicas “Els Dimecres és dia de Brou” un evento gastronómico consolidado en la isla gracias a la apuesta de la Asociación Menorquina de Bares, Restaurantes y Cafeterías por introducir este plato tradicional en las cocinas de los restaurantes.

Dinamizar la restauración en temporada baja no siempre es fácil, y menos un día entre semana, pero “Els Dimecres és dia de Brou” hace diez años que es un ejemplo de desestacionalización y puesta en valor de la gastronomía típica menorquina.

Cuando los miembros de la Junta Directiva de la Asociación apostaron para que un plato que se conocía sólo en las cocinas de las familias de la isla se le diera un impulso en la restauración, y se equiparara al cocido madrileño que tanto renombre tenía, parecía un imposible. Pero, gracias al empeño de los restaurantes tradiciones y la constancia de todos estos años se ha conseguido dar a conocer este excelente plato arraigado a nuestras tradiciones a turistas y visitantes.

El “Brou” es un plato típico de la cocina menorquina que se incluye en la cocina española como plato caliente: cocido madrileño, caldo gallego, escudella catalana, olla aranesa…

El plato de Brou tiene en Menorca una connotación de plato caliente para un día de frío, por eso el evento se realiza en diciembre y enero dado que con el inicio de las bajas temperaturas es más apetecible.

El bullit es un plato muy completo que puede prepararse de diversas formas e ingredientes, pero en su esencia los ingredientes principales son: carne de ternera “xenc”, gallina, patatas, garbanzos, tomate, cebolla, zanahoria, hierbas de sopa, pasta para sopa, sobrasada…

El Brou Menorquí se puede servir de multitud de maneras, aunque lo más típico es realizarlo en dos platos, primer plato de sopa (brou) añadiendo fideos, y un segundo plato con las patatas, los garbanzos y la carne.

El menú especial a 18 euros podrá degustarse a partir del próximo miércoles día 13 de diciembre, durante dos meses – los miércoles 13, 20 y 27 de diciembre, y 3, 10, 24 y 31 de enero-, toda la información estará disponible en www.gastronomiamenorca.es . Además de los dos platos que componen el Brou menorquín se incluye agua o copa de vino, pan y postre en el menú.

Siete restaurantes de la isla especializados en cocina Menorquina participan en la decima edición. Pudiendo de este modo realizar un recorrido por la isla y degustar el “Brou” con diferentes toques personales en diferentes municipios: Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn y Sant Climent.

Aquarium Port Ciutadella (Muelle del Puerto, Marina 99 – Ciutadella. Tel 971386700)

Jaime II (Pz. Jaime II, 26 – Ciutadella. Tel 971480046)

Molí d’es Racó (Major, 53 – Es Mercadal. Tel 971375392)

Hotel Jeni & Restaurante (Mirada del Toro, 81 – Es Mercadal. Tel 971375059)

Meson Rias Baixas (Plaza Menorca, 1 – Ferreries. Tel 971374558)

Casino Sant Climent (Sant Jaume, 4 – Sant Climent. Tel 971853722)

Es Chic (Carrer Major, 71 – Es Migjorn Gran Tel 971199685)

Los clientes tendrán la opción también de poder hacer uso del servicio de comida para llevar por si prefieren degustar el menú en sus casas. Esta modalidad se incorporó hace tres años, y se ha mantenido tras lo buenos resultado del Take Away.

Por lo que, el menú se podrá degustar en los restaurantes o en casa. Para ambas opciones se recomienda reserva previamente.

Esta acción cuenta con la colaboración de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

10th edition “Els Dimecres és dia de Brou”

This year the 10th edition of the Gastronomic Days “Els Dimecres és dia de Brou” is celebrated, a gastronomic event consolidated on the island thanks to the commitment of the Menorcan Association of Bars, Restaurants and Cafes to introduce this traditional dish in the kitchens of the restaurants.

Invigorating restaurants in the low season is not always easy, especially on a weekday, but “Els Dimecres és dia de Brou” has been an example of deseasonalization and enhancement of typical Menorcan gastronomy for ten years.

When the members of the Board of Directors of the Association bet that a dish that was known only in the kitchens of families on the island would be given a boost in the restoration, and would be compared to the Madrid stew that was so renowned, it seemed like a impossible. But, thanks to the efforts of traditional restaurants and the perseverance of all these years, it has been possible to make this excellent dish rooted in our traditions known to tourists and visitors.

“Brou” is a typical dish of Menorcan cuisine that is included in Spanish cuisine as a hot dish: Madrid stew, Galician broth, Catalan escudella, Aranese stew…

In Menorca, the Brou dish has the connotation of a hot dish for a cold day, which is why the event is held in December and January since with the onset of low temperatures it is more appetizing.

Bullit is a very complete dish that can be prepared in various ways and ingredients, but in its essence the main ingredients are: “xenc” beef, chicken, potatoes, chickpeas, tomato, onion, carrot, soup herbs, pasta for soup, sobrasada…

The Brou Menorquí can be served in a multitude of ways, although the most typical is to make it in two dishes, a first dish of soup (brou) adding noodles, and a second dish with potatoes, chickpeas and meat.

The special menu at 18 euros can be enjoyed starting next Wednesday, December 13, for two months – on Wednesdays, December 13, 20 and 27, and January 3, 10, 24 and 31 -, all the information will be available at www.gastronomiamenorca.es. In addition to the two dishes that make up the Menorcan Brou, water or a glass of wine, bread and dessert are included in the menu.

Seven restaurants on the island specialized in Menorcan cuisine participate in the tenth edition. In this way, you can take a tour of the island and taste the “Brou” with different personal touches in different municipalities: Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn and Sant Climent.

Aquarium Port Ciutadella (Muelle del Puerto, Marina 99 – Ciutadella. Tel 971386700)

Jaime II (Pz. Jaime II, 26 – Ciutadella. Tel 971480046)

Molí d’es Racó (Major, 53 – Es Mercadal. Tel 971375392)

Hotel Jeni & Restaurante (Mirada del Toro, 81 – Es Mercadal. Tel 971375059)

Meson Rias Baixas (Plaza Menorca, 1 – Ferreries. Tel 971374558)

Casino Sant Climent (Sant Jaume, 4 – Sant Climent. Tel 971853722)

Es Chic (Carrer Major, 71 – Es Migjorn Gran Tel 971199685)

Customers will also have the option of using the takeaway service in case they prefer to taste the menu at home. This modality was incorporated three years ago, and has been maintained after the good results of Take Away.

Therefore, the menu can be enjoyed in restaurants or at home. For both options, advance reservation is recommended.

This action has the collaboration of the Fundació Foment del Turisme de Menorca.

10ème édition « Els Dimecres és dia de Brou »

Cette année est célébrée la 10ème édition des Journées Gastronomiques « Els Dimecres és dia de Brou », un événement gastronomique consolidé sur l’île grâce à l’engagement de l’Association Minorquine des Bars, Restaurants et Cafés à introduire ce plat traditionnel dans les cuisines de les restaurants.

Revigorer les restaurants en basse saison n’est pas toujours facile, surtout en semaine, mais « Els Dimecres és dia de Brou » est depuis dix ans un exemple de désaisonnalisation et de valorisation de la gastronomie typique de Minorque.

Lorsque les membres du Conseil d’Administration de l’Association ont parié qu’un plat connu uniquement dans les cuisines des familles de l’île serait valorisé dans la restauration et comparé au ragoût madrilène si célèbre, il semblait impossible. Mais, grâce aux efforts des restaurants traditionnels et à la persévérance de toutes ces années, il a été possible de faire connaître aux touristes et aux visiteurs cet excellent plat enraciné dans nos traditions.

Le « Brou » est un plat typique de la cuisine minorquine qui est présent dans la cuisine espagnole comme plat chaud : ragoût madrilène, bouillon galicien, escudella catalane, ragoût aranais…

À Minorque, le plat Brou a la connotation de plat chaud pour une journée froide, c’est pourquoi l’événement a lieu en décembre et janvier car avec l’arrivée des basses températures, il est plus appétissant.

Le Bullit est un plat très complet qui peut être préparé de différentes manières et avec différents ingrédients, mais dans son essence les principaux ingrédients sont : bœuf « xenc », poulet, pommes de terre, pois chiches, tomate, oignon, carotte, herbes à soupe, pâtes pour soupe, sobrasada. …

Le Brou Menorquí peut être servi de multiples façons, même si la plus typique est de le préparer en deux plats, un premier plat de soupe (brou) ajoutant des nouilles et un deuxième plat avec des pommes de terre, des pois chiches et de la viande.

Le menu spécial à 18 euros pourra être dégusté à partir du mercredi 13 décembre prochain, pendant deux mois – les mercredis 13, 20 et 27 décembre et 3, 10, 24 et 31 janvier -, toutes les informations seront disponibles sur www.gastronomiamenorca.es. En plus des deux plats qui composent le Brou Minorquin, de l’eau ou un verre de vin, du pain et un dessert sont inclus dans le menu.

Sept restaurants de l’île spécialisés dans la cuisine minoritaire participent à la dixième édition. De cette façon, vous pourrez faire le tour de l’île et déguster le « Brou » avec différentes touches personnelles dans différentes communes : Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn et Sant Climent.

Aquarium Port Ciutadella (Muelle del Puerto, Marina 99 – Ciutadella. Tel 971386700)

Jaime II (Pz. Jaime II, 26 – Ciutadella. Tel 971480046)

Molí d’es Racó (Major, 53 – Es Mercadal. Tel 971375392)

Hotel Jeni & Restaurante (Mirada del Toro, 81 – Es Mercadal. Tel 971375059)

Meson Rias Baixas (Plaza Menorca, 1 – Ferreries. Tel 971374558)

Casino Sant Climent (Sant Jaume, 4 – Sant Climent. Tel 971853722)

Es Chic (Carrer Major, 71 – Es Migjorn Gran Tel 971199685)

Les clients auront également la possibilité d’utiliser le service de plats à emporter s’ils préfèrent déguster le menu à la maison. Cette modalité a été incorporée il y a trois ans et a été maintenue après les bons résultats de Take Away.

Le menu peut donc être dégusté au restaurant ou à la maison. Pour les deux options, une réservation à l’avance est recommandée.

Cette action bénéficie de la collaboration de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.