Baleària

Menorca en 72 hores segons VAB Magazine

El mes de maig la Fundació Foment del Turisme (FFTM) i la Oficina Española de Turisme de Brusel·les van organitzar el press trip de la periodista belga Sofie Roth, que va estar a l’illa entre el 25 i el 28 de maig amb l’objectiut d’elaborar un reportatge per la revista VAB Magazine sobre el que és imprescindible fer i veure a Menorca durant una escapada de tres dies.

Aquest mes de novembre s’ha publicat el resultat de l’intens viatge, un recull del que la periodista considera més destacat per veure en un viatge de 72 hores a Menorca.

VAB Magazine és una publicació mensual flamenca d’informació turística que es distribueix entre els membres de l’Associació d’Automobilisme (l’equivalent al Real Automóvil Club de España). Compta amb un apartat de viatjes anomenat ‘Op reis’, on s’han publicat les recomanacions sobre Menorca.

L’article ofereix una visió àmplia del que ofereix l’illa: les principals poblacions i la seva diversitat històrica i arquitectònica, els centres culturals, la Menorca Talaiòtica, la gastronomia, els allotjaments, el turisme actiu… i l’omnipresent paisatge.

Sofie Roth va arribar a l’illa amb una idea clara del que volia visitar. Havia fet els deures i coneixia bé l’oferta turística i els principals punts d’interès. Menorca va complir les seves expectatives amb escreix, i el que va valorar especialment va ser la tranquil·litat i la llum de l’illa, sensacions que només es poden percebre en primera persona.

Així, arran d’un programa ben complet que va comptar amb la col·laboració de diverses empreses, VAB Magazine publica un article que destaca la diversitat que ofereix Menorca i els vols directes que connecten Menorca amb Brusel·les d’abril a setembre.

L’article es pot consultar a https://magazine.vab.be/op-reis/menorca/

Menorca en 72 horas según VAB Magazine


El mes de mayo la Fundación Fomento del Turismo (FFTM) y la Oficina Española de Turismo de Bruselas organizaron el press trip de la periodista belga Sofie Roth, quien estuvo en la isla entre el 25 y el 28 de mayo con el objetivo de elaborar un reportaje para la revista VAB Magazine sobre lo que es imprescindible hacer y ver en Menorca durante una escapada de tres días.

Este mes de noviembre se ha publicado el resultado del intenso viaje, una compilación de lo que la periodista considera más destacado para ver en un viaje de 72 horas en Menorca.
VAB Magazine es una publicación mensual flamenca de información turística que se distribuye entre los miembros de la Asociación de Automovilismo (el equivalente al Real Automóvil Club de España). Cuenta con un apartado de viajes denominado ‘Op reis’, donde se han publicado las recomendaciones sobre Menorca.

El artículo ofrece una visión amplia de lo que ofrece la isla: las principales poblaciones y su diversidad histórica y arquitectónica, los centros culturales, la Menorca Talayótica, la gastronomía, los alojamientos, el turismo activo… y el omnipresente paisaje.
Sofie Roth llegó a la isla con una idea clara de lo que quería visitar. Había hecho los deberes y conocía bien la oferta turística y los principales puntos de interés. Menorca cumplió sus expectativas con creces, y lo que valoró especialmente fue la tranquilidad y la luz de la isla, sensaciones que solo se pueden percibir en primera persona.

Así, a raíz de un programa muy completo que contó con la colaboración de varias empresas, VAB Magazine publica un artículo que destaca la diversidad que ofrece Menorca y los vuelos directos que conectan Menorca con Bruselas de abril a septiembre.

El artículo se puede consultar en  https://magazine.vab.be/op-reis/menorca/

 

Menorca in 72 hours according to VAB Magazine

In May, the Tourism Promotion Foundation (FFTM) and the Spanish Tourist Office in Brussels organized the press trip of the Belgian journalist Sofie Roth, who was on the island between May 25 and 28 with the aim of preparing a report for VAB Magazine about what is essential to do and see in Menorca during a three-day getaway.

This November the result of the intense trip was published, a compilation of what the journalist considers the most outstanding to see on a 72-hour trip to Menorca.
VAB Magazine is a monthly Flemish tourist information publication distributed among members of the Automobile Association (the equivalent of the Royal Automobile Club of Spain). It has a travel section called ‘Op reis’, where recommendations about Menorca have been published.

The article offers a broad vision of what the island offers: the main towns and their historical and architectural diversity, the cultural centers, Talayotic Menorca, gastronomy, accommodation, active tourism… and the omnipresent landscape.
Sofie Roth arrived on the island with a clear idea of what she wanted to visit. She had done her homework and knew the tourist offer and the main points of interest well. Menorca more than met her expectations, and what she especially valued was the tranquility and light of the island, sensations that can only be perceived in the first person.

Thus, as a result of a very complete program that included the collaboration of several companies, VAB Magazine publishes an article that highlights the diversity that Menorca offers and the direct flights that connect Menorca with Brussels from April to September.

The article can be consulted at https://magazine.vab.be/op-reis/menorca/

Minorque en 72 heures selon VAB Magazine

En mai, la Fondation pour la promotion du tourisme (FFTM) et l’Office espagnol du tourisme à Bruxelles ont organisé le voyage de presse de la journaliste belge Sofie Roth, qui s’est rendue sur l’île entre le 25 et le 28 mai dans le but de préparer un reportage pour VAB Magazine sur ce qui est un incontournable à faire et à voir à Minorque lors d’une escapade de trois jours.

En novembre dernier, le résultat de cet intense voyage a été publié, une compilation de ce que le journaliste considère comme les choses les plus remarquables à voir lors d’un voyage de 72 heures à Minorque.
VAB Magazine est une publication mensuelle d’information touristique flamande distribuée aux membres de l’Association Automobile (l’équivalent du Royal Automobile Club d’Espagne). Il dispose d’une section de voyage intitulée « Op reis », où des recommandations sur Minorque ont été publiées.

L’article offre une vision large de ce qu’offre l’île : les principales villes et leur diversité historique et architecturale, les centres culturels, Minorque talayotique, la gastronomie, l’hébergement, le tourisme actif… et le paysage omniprésent.
Sofie Roth est arrivée sur l’île avec une idée précise de ce qu’elle souhaitait visiter. Il avait fait ses devoirs et connaissait bien l’offre touristique et les principaux points d’intérêt. Minorque a plus que répondu à ses attentes, et ce qu’il a particulièrement apprécié, c’est la tranquillité et la lumière de l’île, des sensations qui ne peuvent être perçues qu’à la première personne.

Ainsi, grâce à un programme très complet qui a inclus la collaboration de plusieurs entreprises, VAB Magazine publie un article qui met en valeur la diversité qu’offre Minorque et les vols directs qui relient Minorque à Bruxelles d’avril à septembre.

L’article peut être consulté sur https://magazine.vab.be/op-reis/menorca/

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.