Baleària

Dos estudiants de Balears competiran pel Premi Promeses Alta Cuina de Le Cordon Bleu Madrid

Le Cordon Bleu Madrid ha publicat aquest dimarts la llista dels joves seleccionats que participaran a la XII edició del Premi Promeses de l’alta cuina. Entre totes les inscripcions rebudes, l’escola ha seleccionat un total de 50 estudiants per accedir a la fase següent del prestigiós certamen nacional.

Els alumnes de Balears seleccionats són: Julieth Ximena Cartagena Peláez i Javier Alfonso Bravo Pardo, ambdós d’Esment Escola Professional de Palma de Mallorca.

En aquesta segona fase, els alumnes de cuina seleccionats procedents de 28 escoles repartides a 21 províncies de tot el territori competiran a través de videoreceptes per un dels 10 llocs de la final. Andalusia amb 14 i la Comunitat Valenciana, amb 7 candidats cadascuna, són les comunitats autònomes amb més representació en aquesta edició. També estaran presents en aquesta fase del certamen altres autonomies com: Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Canàries, La Rioja, Melilla, Múrcia, Navarra i el País Basc.

La vídeo recepta que marcarà la diferència

El proper pas serà realitzar una vídeo recepta de màxim 5 minuts de durada, i amb data límit de lliurament el dia 17 de gener de 2024. Els candidats hauran de realitzar-la seguint unes pautes comunes marcades per Le Cordon Bleu, on tots els seleccionats parteixen amb una base comuna de productes. Tot i així, també comptaran amb la possibilitat de desenvolupar la seva creativitat amb productes de lliure elecció si és possible de les seves regions i s’avaluarà els seus coneixements i tècniques en el procés. Tot això per tenir la possibilitat de destacar i avançar al certamen per arribar a ser un dels deu finalistes seleccionats.

Aquestes vídeo receptes es carregaran al canal de YouTube del premi ia l’aplicació a partir del 19 de gener, així el públic que ho desitgi podrà valorar els seus vídeos favorits. Aquest vot popular s’unirà a les avaluacions dels professors de l´escola que exerciran de jurat professional per triar els 10 alumnes que disputaran la gran final. Els 10 finalistes s’anunciaran el 21 de febrer i competiran presencialment a la seu de l’escola a Madrid el mes d’abril del 2024.

Els finalistes hauran de presentar el seu plat davant del jurat, que a la seva última edició ha estat presidit per Nacho Manzano, xef amb 2 estrelles Michelin del restaurant Casa Marcial a Astúries. En edicions anteriors, el jurat ha estat presidit per altres celebritats de la gastronomia nacional, com ara Jesús Sánchez, Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz.

Dotze anys de la mà de les joves promeses de la gastronomia nacional

El Premi Promeses de l’alta cuina és un certamen d’àmbit nacional dirigit a estudiants menors de 25 anys que cursin actualment el darrer any de formació en cuina a qualsevol centre del país i que destaquin per la passió i la visió de la cuina. El concurs els ofereix l’oportunitat de continuar formant-se a Le Cordon Bleu Madrid, a través de dues beques atorgades als dos primers classificats, de 26.000€ i 9.500€, respectivament, per potenciar així les seves habilitats culinàries. L’organització premiarà també l’esforç dels centres amb una ajuda econòmica de 1.500€ per al centre del primer classificat.

Raúl Campillo, estudiant del CFP La Immaculada de Granada, va ser el guanyador de la passada edició del Premi Promesas. El granadí, va aconseguir conquerir el jurat presidit per Nacho Manzano, amb la seva interpretació del plat Pollastre de corral amb salsa, pit contisée i cassoleta de verdures.

Dos estudiantes de Baleares competirán por el premio promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado este martes la lista de los jóvenes seleccionados que participarán en la XII edición del Premio Promesas de la alta cocina. Entre todas las inscripciones recibidas, la escuela ha seleccionado un total de 50 estudiantes para acceder a la siguiente fase del prestigioso certamen nacional.

Los alumnos de Baleares seleccionados son: Julieth Ximena Cartagena Peláez y Javier Alfonso Bravo Pardo, ambos de Esment Escola Profesional de Palma de Mallorca.

En esta segunda fase, los alumnos de cocina seleccionados procedentes de 28 escuelas repartidas en 21 provincias de todo el territorio competirán a través de videorecetas por uno de los 10 puestos de la final. Andalucía con 14 y la Comunidad Valenciana, con 7 candidatos cada una, son las Comunidades Autónomas con mayor representación en esta edición. También estarán presentes en esta fase del certamen otras autonomías como: Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Canarias, La Rioja, Melilla, Murcia, Navarra, y País Vasco.

La vídeo receta que marcará la diferencia

El próximo paso será realizar una vídeo receta de máximo 5 minutos de duración, y con fecha límite de entrega el día 17 de enero de 2024. Los candidatos tendrán que realizarla siguiendo unas pautas comunes marcadas por Le Cordon Bleu, en las que todos los seleccionados parten con una base común de productos. Aun así, también contarán con la posibilidad de desarrollar su creatividad con productos de libre elección a ser posible de sus regiones y se evaluará sus conocimientos y técnicas en el proceso. Todo ello para tener la posibilidad de destacar y avanzar en el certamen para llegar a ser uno de los diez finalistas seleccionados.

Estas vídeo recetas se cargarán en el canal de YouTube del premio y en la aplicación a partir del 19 de enero, de esta manera el público que lo desee podrá valorar sus vídeos favoritos. Este voto popular se unirá a las evaluaciones de los profesores de la escuela que ejercerán de jurado profesional para elegir a los 10 alumnos que disputarán la gran final. Los 10 finalistas se anunciarán el 21 de febrero y competirán presencialmente en la sede de la escuela en Madrid en el mes de abril de 2024.

Los finalistas deberán presentar su plato frente al jurado, que en su última edición ha estado presidido por Nacho Manzano, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante Casa Marcial en Asturias. En ediciones anteriores, el jurado ha estado presidido por otras celebridades de la gastronomía nacional, como Jesús Sánchez, Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz.

Doce años de la mano de las jóvenes promesas de la gastronomía nacional

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso les ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados, de 26.000 € y 9.500 €, respectivamente, para potenciar así sus habilidades culinarias. La organización premiará también el esfuerzo de los centros con una ayuda económica de 1.500 € para el centro del primer clasificado.

Raúl Campillo, estudiante del CFP La Inmaculada de Granada, fue el ganador de la pasada edición del Premio Promesas. El granadino, logró conquistar al jurado presidido por Nacho Manzano, con su interpretación del plato Pollo de corral en salsa, pechuga contisée y tartaleta de verduras.

Two students from the Balearic Islands will compete for the promise of haute cuisine award at Le Cordon Bleu Madrid

This Tuesday, Le Cordon Bleu Madrid published the list of the selected young people who will participate in the 12th edition of the Promises of Haute Cuisine Award. Among all the registrations received, the school has selected a total of 50 students to access the next phase of the prestigious national competition.

The students from the Balearic Islands selected are: Julieth Ximena Cartagena Peláez and Javier Alfonso Bravo Pardo, both from Esment Escola Profesional in Palma de Mallorca.

In this second phase, the selected cooking students from 28 schools spread across 21 provinces throughout the territory will compete through video recipes for one of the 10 places in the final. Andalusia with 14 and the Valencian Community, with 7 candidates each, are the Autonomous Communities with the greatest representation in this edition. Other autonomies will also be present in this phase of the contest, such as: Aragon, Asturias, Castilla y León, Catalonia, Galicia, the Canary Islands, La Rioja, Melilla, Murcia, Navarra, and the Basque Country.

The video recipe that will make the difference

The next step will be to make a video recipe of a maximum duration of 5 minutes, with a deadline for delivery of January 17, 2024. Candidates will have to make it following common guidelines set by Le Cordon Bleu, in which all those selected They start with a common base of products. Even so, they will also have the possibility of developing their creativity with freely chosen products if possible from their regions and their knowledge and techniques will be evaluated in the process. All this to have the possibility of standing out and advancing in the competition to become one of the ten finalists selected.

These video recipes will be uploaded to the award’s YouTube channel and in the application starting January 19, in this way the public who wishes will be able to rate their favorite videos. This popular vote will be added to the evaluations of the school’s teachers who will serve as a professional jury to choose the 10 students who will compete in the grand final. The 10 finalists will be announced on February 21 and will compete in person at the school’s headquarters in Madrid in April 2024.

The finalists must present their dish in front of the jury, which in its last edition was chaired by Nacho Manzano, chef with 2 Michelin stars at the Casa Marcial restaurant in Asturias. In previous editions, the jury has been chaired by other celebrities of national gastronomy, such as Jesús Sánchez, Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui or Andoni Luis Aduriz.

Twelve years hand in hand with the young promises of national gastronomy

The Promesas de la haute cuisine Award is a national competition aimed at students under 25 years of age who are currently completing their last year of cooking training in any center in the country and who stand out for their passion and vision of cooking. The competition offers them the opportunity to continue training at Le Cordon Bleu Madrid, through two scholarships awarded to the first two finishers, of €26,000 and €9,500, respectively, to enhance their culinary skills. The organization will also reward the centers’ efforts with a financial aid of €1,500 for the first-place center.

Raúl Campillo, student at CFP La Inmaculada de Granada, was the winner of the last edition of the Promesas Award. The man from Granada managed to conquer the jury chaired by Nacho Manzano, with his interpretation of the dish Free-range chicken in sauce, contisée breast and vegetable tartlet.

Deux étudiants des Îles Baléares concourront pour le prix Promesse de la haute cuisine au Cordon Bleu Madrid

Ce mardi, Le Cordon Bleu Madrid a publié la liste des jeunes sélectionnés qui participeront à la 12ème édition du Prix Promesses de la Haute Cuisine. Parmi toutes les inscriptions reçues, l’école a sélectionné un total de 50 étudiants pour accéder à la prochaine phase du prestigieux concours national.

Les étudiants des Îles Baléares sélectionnés sont : Julieth Ximena Cartagena Peláez et Javier Alfonso Bravo Pardo, tous deux de l’Esment Escola Profesional de Palma de Majorque.

Dans cette deuxième phase, les étudiants en cuisine sélectionnés issus de 28 écoles réparties dans 21 provinces sur tout le territoire concourront à travers des recettes vidéo pour l’une des 10 places de la finale. L’Andalousie avec 14 et la Communauté valencienne, avec 7 candidats chacune, sont les communautés autonomes les plus représentées dans cette édition. D’autres autonomies seront également présentes dans cette phase du concours, comme : l’Aragon, les Asturies, la Castille et León, la Catalogne, la Galice, les îles Canaries, La Rioja, Melilla, Murcie, Navarre et le Pays Basque.

La recette vidéo qui fera la différence

La prochaine étape sera de réaliser une recette vidéo d’une durée maximale de 5 minutes, avec une date limite de livraison fixée au 17 janvier 2024. Les candidats devront la réaliser selon des directives communes fixées par Le Cordon Bleu, dans lesquelles tous les sélectionnés. commencer par une base commune de produits. Néanmoins, ils auront également la possibilité de développer leur créativité avec si possible des produits librement choisis dans leur région et leurs connaissances et techniques seront évaluées au cours du processus. Tout cela pour avoir la possibilité de se démarquer et d’avancer dans la compétition pour devenir l’un des dix finalistes sélectionnés.

Ces recettes vidéo seront téléchargées sur la chaîne YouTube du prix et dans l’application à partir du 19 janvier, de cette manière le public qui le souhaite pourra noter ses vidéos préférées. Ce vote populaire s’ajoutera aux évaluations des professeurs de l’école qui feront office de jury professionnel pour choisir les 10 élèves qui concourront lors de la grande finale. Les 10 finalistes seront annoncés le 21 février et concourront en personne au siège de l’école à Madrid en avril 2024.

Les finalistes doivent présenter leur plat devant le jury, qui lors de sa dernière édition était présidé par Nacho Manzano, chef 2 étoiles Michelin du restaurant Casa Marcial dans les Asturies. Lors des éditions précédentes, le jury était présidé par d’autres célébrités de la gastronomie nationale, comme Jesús Sánchez, Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui ou Andoni Luis Aduriz.

Douze ans accompagnés des jeunes promesses de la gastronomie nationale

Le Prix Promesas de la haute cuisine est un concours national destiné aux étudiants de moins de 25 ans qui terminent actuellement leur dernière année de formation culinaire dans n’importe quel centre du pays et qui se démarquent par leur passion et leur vision de la cuisine. Le concours leur offre la possibilité de poursuivre leur formation au Cordon Bleu Madrid, grâce à deux bourses attribuées aux deux premiers, de 26 000 € et 9 500 € respectivement, pour valoriser leurs compétences culinaires. L’organisation récompensera également les efforts des centres par une aide financière de 1 500 € pour le centre vainqueur.

Raúl Campillo, étudiant au CFP La Inmaculada de Granada, a été lauréat de la dernière édition du Prix Promesas. Le Grenaden a réussi à conquérir le jury présidé par Nacho Manzano, avec son interprétation du plat Poulet fermier en sauce, poitrine contisée et tartelette de légumes.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.