Baleària

Foodies on Menorca, un lloc per conèixer el món de la gastronomia a Menorca

Foodies on Menorca és un portal d’experiències gastronòmiques al teu aire, amb total llibertat i que té com a objectiu ajudar-te a conèixer l’illa de Menorca des  del món de la gastronomia, el producte local i tot allò que l’envolta l’actualitat gastronòmica de l’illa:

Restaurants, fondes, bars, producte local, productors, comerç de proximitat, begudes, tendències, novetats, experiències… i tot allò que ens pugui ser d’interés per aquells que vivim i per als que ens visiten des de fora a Menorca.

També podràs conèixer la historia de la nostra gastronomia, dels nostres plats, el receptari tradicional, la seva rebosteria i pastisseria a més de recomanacions de llibres, activitats culturals i propostes del que pots fer en la teva estada a Menorca, perquè visquis una experiència única.

Foodies on Menorca és un portal gastronòmic fet per periodistes especialitzats i sota els criteris del periodisme gastronòmic i la seva ètica. Per tant el que et proposam són els nostres coneixements, les nostres experiències, a més del nostre contingut informatiu propi, perquè coneguis el que pensen, el que diuen, com son els productors, cuiners, emprenedors relacionats amb el petit món gastronòmic sostenible i compromés amb el seu entorn, que és Menorca.

Foodies on Menorca no cobra per les seves cròniques als bars i restaurants, als productors, etc pels continguts que publicam. Ho feim sota el nostre criteri periodístic i ètic, i amb l’objectiu d’informar als nostres lectors d’alló que hem menjat, hem tastat, hem viscut, o bé sigui d’interés en la seva estada a l’illa o perquè els menorquins tenguin unes recomanacions objectives i amb criteri obert i plural.

Qui som?

Bep Al·lès Salvà, periodista i escriptor gastronòmic. Autor de diferents llibres i receptaris de cuina menorquina. Director del Setmanari El Iris d’Informació i Cultura. Ha col·laborat a diferents mitjans de comunicació, tant en premsa escrita, ràdio com televisió.

Membre fundador i vocal de Fra Roger Gastronomia i Cultura i a l’actualitat president de l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears. També és president de l’Associació de la Premsa Local de Menorca i membre de la junta d’AMIC i d’AMIC Illes Balears.

Ha oferit diferents conferències i ponències sobre gastronomia menorquina tant a les illes de Menorca, Mallorca, Sardenya, com també a Santiago de Compostela i altres indrets.

Itziar Lecea

Miriam Triay Florit (Ciutadella de Menorca, 1999). Graduada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb menció en periodisme especialitzat en cultura i societat.

Des del 2022 forma part de la plantilla de Setmanaris i Revistes (El Iris, DFerreries, Foodies on Menorca, Nua), redactant tot tipus d’articles: reportatges, cròniques, entrevistes, notícies… siguin d’actualitat, cultura, gastronomia, locals, de proximitat… I també encarregant-se de la maquetació i la renovació del disseny de diverses publicacions del mateix grup, com la revista gastronòmica, Foodies on Menorca.

És a Foodies on Menorca on participa de manera activa en reports i entrevistes de gastronomia, producte local, així com saber l’opinió dels productors i restauradors.

També realitza aquestes tasques d’informació gastronòmica i de producte local al Setmanari El Iris i a na revista femenina Nua.

Amb anterioritat, ha col·laborat amb el diari cultural digital Núvol, o amb la mateixa UAB, portant les webs i xarxes de dues de les seves facultats (Ciències i Biociències).

Podeu consultar articles de gastronomia fets per ella a www.foodiesonmenorca.com

Foodies on Menorca, un lugar para conocer el mundo de la gastronomía en Menorca

Fons sopa de peix. Foto: Bep Al·lès©

Foodies on Menorca es un portal de experiencias gastronómicas a tu aire, con total libertad y que tiene como objetivo ayudarte a conocer la isla de Menorca desde el mundo de la gastronomía, el producto local y todo lo que le rodea la actualidad gastronómica de la isla:

Restaurantes, fondas, bares, producto local, productores, comercio de proximidad, bebidas, tendencias, novedades, experiencias… y todo aquello que pueda ser de interés para aquellos que vivimos y para los que nos visitan desde fuera en Menorca .

También podrás conocer la historia de nuestra gastronomía, de nuestros platos, el recetario tradicional, su repostería y pastelería, además de recomendaciones de libros, actividades culturales y propuestas de lo que puedes hacer en tu estancia en Menorca, para que vivas una experiencia única.

Foodies on Menorca es un portal gastronómico elaborado por periodistas especializados y bajo los criterios del periodismo gastronómico y su ética. Por tanto lo que te proponemos son nuestros conocimientos, nuestras experiencias, además de nuestro contenido informativo propio, para que conozcas lo que piensan, lo que dicen y como son los productores, cocineros, emprendedores, etc relacionados con el pequeño mundo gastronómico sostenible y comprometido con su entorno, que es Menorca.

Foodies on Menorca no cobra por sus crónicas a los bares y restaurantes, a los productores, etc,  por los contenidos que publicamos. Lo hacemos bajo nuestro criterio periodístico y ético.  Con el objetivo de informar a nuestros lectores de lo que hemos comido, hemos probado, hemos vivido o sea de interés en su estancia en la isla o porque los menorquines tengan recomendaciones objetivas y con criterio abierto y plural.

¿Quiénes somos?

Bep Alès Salvá, periodista y escritor gastronómico. Autor de distintos libros y recetarios de cocina menorquina. Director del Semanario El Iris de Información y Cultura. Ha colaborado en diferentes medios de comunicación, tanto en prensa escrita, radio y televisión.

Miembro fundador y vocal de Fra Roger Gastronomía y Cultura y en la actualidad presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores Gastronómicos de las Islas Baleares. También es presidente de la Asociación de la Prensa Local de Menorca y miembro de la junta de AMIC y de AMIC Illes Balears.

Ha ofrecido diferentes conferencias y ponencias sobre gastronomía menorquina tanto en las islas de Menorca, Mallorca, Sardenya, com també a Santiago de Compostela y otros lugares.

Itziar Lecea

Miriam Triay Florit (Ciutadella de Menorca, 1999). Graduada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), con mención en periodismo especializado en cultura y sociedad.

Desde 2022 forma parte de la plantilla de Setmanaris i Revistes SL (El Iris, DFerreries, Foodies on Menorca, Nua), redactando todo tipo de artículos: reportajes, crónicas, entrevistas, noticias… sean de actualidad, cultura, gastronomía , locales, de proximidad… Y también encargándose de la maquetación y la renovación del diseño de diversas publicaciones del mismo grupo, como la revista gastronómica, Foodies on Menorca.

Es en Foodies donde Menorca donde participa de forma activa en reportages y entrevistas de gastronomía, producto local, así como saber la opinión de los productores y restauradores.

También realiza estas tareas de información gastronómica y de producto local en el Setmanari El Iris y en la revista femenina Nua.

Con anterioridad, ha colaborado con el diario cultural digital Núvol, o con la propia UAB, llevando las webs y redes de dos de sus facultades (Ciencias y Biociencias).

Puede consultar artículos de gastronomía hechos por ella en www.foodiesonmenorca.com

Foodies on Menorca, a place to discover the world of gastronomy in Menorca

Cuixa de be de Ruma al forn a la menorquina. Foto: Bep Al·lès©

Foodies on Menorca is a portal of gastronomic experiences at your leisure, with total freedom and whose objective is to help you get to know the island of Menorca from the world of gastronomy, local products and everything that surrounds the gastronomic news of the island. :

Restaurants, inns, bars, local products, producers, local commerce, drinks, trends, news, experiences… and everything that may be of interest to those of us who live and those who visit us from abroad in Menorca.

You will also be able to learn about the history of our gastronomy, our dishes, the traditional recipe book, its pastries and pastries, as well as book recommendations, cultural activities and proposals for what you can do during your stay in Menorca, so that you can live a unique experience.

Foodies on Menorca is a gastronomic portal prepared by specialized journalists and under the criteria of gastronomic journalism and its ethics. Therefore, what we propose to you is our knowledge, our experiences, in addition to our own informative content, so that you know what they think, what they say and what the producers, chefs, entrepreneurs, etc. related to the small sustainable and committed gastronomic world are like. with its surroundings, which is Menorca.

Foodies on Menorca does not charge bars and restaurants, producers, etc. for its reports, for the content we publish. We do it under our journalistic and ethical criteria. With the aim of informing our readers about what we have eaten, what we have tried, what we have experienced or whether it is of interest during their stay on the island or because the Menorcans have objective recommendations with open and plural criteria.

About us?

Bep Alès Salvá, journalist and gastronomic writer. Author of different Menorcan cooking books and recipe books. Director of the Information and Culture Weekly El Iris. He has collaborated in different media, both in the written press, radio and television.

He is a founding and vocal member of Fra Roger Gastronomía y Cultura and currently president of the Association of Gastronomic Journalists and Writers of the Balearic Islands. He is also president of the Menorca Local Press Association and member of the board of AMIC and AMIC Illes Balears.

He has offered different conferences and presentations on Menorcan gastronomy both on the islands of Menorca, Mallorca, Sardinia, as well as Santiago de Compostela and other places.

Itziar Lecea

Miriam Triay Florit (Ciutadella de Menorca, 1999). She graduated in journalism from the Autonomous University of Barcelona (UAB), with a mention in journalism specialized in culture and society.

Since 2022 he has been part of the staff of Setmanaris i Revistes SL (El Iris, DFerreries, Foodies on Menorca, Nua), writing all types of articles: reports, chronicles, interviews, news… whether current, culture, gastronomy, local , proximity… And also in charge of the layout and renewal of the design of various publications of the same group, such as the gastronomic magazine, Foodies on Menorca.

It is in Foodies where Menorca actively participates in reports and interviews about gastronomy, local products, as well as knowing the opinion of producers and restaurateurs.

She also carries out these tasks of gastronomic and local product information in the Setmanari El Iris and in the women’s magazine Nua.

Previously, she has collaborated with the digital cultural newspaper Núvol, or with the UAB itself, running the websites and networks of two of its faculties (Sciences and Biosciences).

You can consult gastronomy articles made by her at www.foodiesonmenorca.com

Foodies on Minorque, un endroit pour découvrir le monde de la gastronomie à Minorque

Foodies on Menorca est un portail d’expériences gastronomiques à votre guise, en toute liberté et dont l’objectif est de vous faire connaître l’île de Minorque à partir du monde de la gastronomie, des produits locaux et de tout ce qui entoure l’actualité gastronomique de l’île. :

Restaurants, auberges, bars, produits locaux, producteurs, commerce local, boissons, tendances, actualités, expériences… et tout ce qui peut intéresser ceux d’entre nous qui vivent et ceux qui nous visitent de l’étranger à Minorque.

Vous pourrez également en apprendre davantage sur l’histoire de notre gastronomie, nos plats, le livre de recettes traditionnelles, ses pâtisseries et pâtisseries, ainsi que des recommandations de livres, d’activités culturelles et des propositions sur ce que vous pouvez faire pendant votre séjour à Minorque, pour que vous pouvez vivre une expérience unique.

Foodies on Menorca est un portail gastronomique préparé par des journalistes spécialisés et selon les critères du journalisme gastronomique et de son éthique. Par conséquent, ce que nous vous proposons, ce sont nos connaissances, nos expériences, en plus de notre propre contenu informatif, pour que vous sachiez ce qu’ils pensent, ce qu’ils disent et ce que les producteurs, chefs, entrepreneurs, etc. monde gastronomique engagé est comme avec ses environs, qui est Minorque.

Foodies on Menorca ne facture pas les bars et restaurants, les producteurs, etc. pour ses reportages, pour le contenu que nous publions. Nous le faisons selon nos critères journalistiques et éthiques. Dans le but d’informer nos lecteurs sur ce que nous avons mangé, ce que nous avons essayé, ce que nous avons vécu ou si cela les intéresse lors de leur séjour sur l’île ou parce que les Minorquins ont des recommandations objectives avec des critères ouverts et pluriels.

Qui sommes nous?

Bep Alès Salvá, journaliste et écrivain gastronomique. Auteur de différents livres de cuisine et de recettes de Minorque. Directeur de l’hebdomadaire d’information et de culture El Iris. Il a collaboré dans différents médias, tant dans la presse écrite, qu’à la radio et à la télévision.

Membre fondateur et membre de Fra Roger Gastronomie et Culture et actuellement président de l’Association des journalistes et écrivains gastronomiques des Îles Baléares. Il est également président de l’Association de la Presse Locale de Minorque et membre du conseil d’administration de l’AMIC et de l’AMIC Illes Balears.

Il a proposé différentes conférences et présentations sur la gastronomie minoritaire à Minorque, à Majorque, en Sardaigne, ainsi qu’à Saint-Jacques-de-Compostelle et ailleurs.

Itziar Lecea

Miriam Triay Florit (Ciutadella de Minorque, 1999). Diplômé en journalisme de l’Université Autonome de Barcelone (UAB), avec une mention en journalisme spécialisé dans la culture et la société.

Depuis 2022, il fait partie de l’équipe de Setmanaris i Revistes SL (El Iris, DFerreries, Foodies on Menorca, Nua), rédigeant tout type d’articles : reportages, chroniques, interviews, actualités… qu’elles soient d’actualité, culture, gastronomie, local, proximité… Et également en charge de la mise en page et du renouvellement du design de diverses publications du même groupe, comme le magazine gastronomique Foodies on Menorca.

C’est dans Foodies que Minorque participe activement à des reportages et des interviews sur la gastronomie, les produits locaux, ainsi qu’à connaître l’opinion des producteurs et des restaurateurs.

Elle assure également ces missions d’information gastronomique et sur les produits locaux dans le Setmanari El Iris et dans le magazine féminin Nua.

Auparavant, il a collaboré avec le journal culturel numérique Núvol, ou avec l’UAB elle-même, en gérant les sites Web et les réseaux de deux de ses facultés (Sciences et Biosciences).

Vous pouvez consulter les articles gastronomiques réalisés par elle sur www.foodiesonmenorca.com

Compartir a