Baleària

S’aprova una subvenció d’1.618.731 € per a entitats que desenvolupen programes de garantia alimentària

El Consell de Govern ha aprovat autoritzar la consellera de Famílies i Afers Socials perquè destini 1.618.731 euros a subvencions per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’IRPF i l’impost sobre societats corresponent a 2023. Les accions s’han de dur a terme durant els anys 2023, 2024 i 2025.

La convocatòria s’adreça a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes per cobrir les necessitats bàsiques de persones i famílies en situació de precarietat econòmica a fi de reduir les situacions de vulnerabilitat o exclusió social. Aquestes entitats compten majoritàriament amb personal voluntari i es financen principalment amb donacions particulars i amb subvencions de les administracions públiques. Tenen, per tant, poca capacitat financera i és necessari avançar-los l’import total de les subvencions.

Se aprueba una subvención de 1.618.731€ para entidades que desarrollan programas de garantía alimentaria

El Consejo de Gobierno de las Illes Balears ha aprobado autorizar a la consejera de Familias y Asuntos Sociales para que destine 1.618.731 euros a subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de garantía alimentaria con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y el impuesto sobre sociedades correspondiente a 2023. Las acciones deben llevarse a cabo durante los años 2023, 2024 y 2025.

La convocatoria se dirige a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos para cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de precariedad económica a fin de reducir las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. Estas entidades cuentan mayoritariamente con personal voluntario y se financian principalmente con donaciones particulares y subvenciones de las administraciones públicas. Tienen, por tanto, poca capacidad financiera y es necesario adelantarles el importe total de las subvenciones.

A subsidy of €1,618,731 is approved for entities that develop food guarantee programs

The Governing Council of the Balearic Islands has approved authorizing the Minister of Families and Social Affairs to allocate 1,618,731 euros to subsidies for non-profit entities that develop food guarantee programs with a tax allocation of 0.7 % of personal income tax and corporate tax for 2023. The actions must be carried out during the years 2023, 2024 and 2025.

The call is aimed at non-profit organizations that develop projects to cover the basic needs of people and families in a situation of economic precariousness in order to reduce situations of vulnerability or social exclusion. These entities are mostly staffed by volunteers and are mainly financed by private donations and subsidies from public administrations. They therefore have little financial capacity and it is necessary to advance them the full amount of the subsidies.

Une subvention de 1 618 731 € est approuvée pour les entités qui développent des programmes de garantie alimentaire

Le Conseil Général des Îles Baléares a approuvé l’autorisation du Ministre de la Famille et des Affaires Sociales à allouer 1.618.731 euros à des subventions pour les entités à but non lucratif qui développent des programmes de garantie alimentaire avec une allocation fiscale de 0,7 % de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés pour 2023. Les actions doivent être réalisées au cours des années 2023, 2024 et 2025.

L’appel s’adresse aux organisations à but non lucratif qui développent des projets visant à couvrir les besoins fondamentaux des personnes et des familles en situation de précarité économique afin de réduire les situations de vulnérabilité ou d’exclusion sociale. Ces entités sont majoritairement composées de bénévoles et sont principalement financées par des dons privés et des subventions des administrations publiques. Ils ont donc peu de capacité financière et il faut leur avancer l’intégralité du montant des subventions.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.