Baleària

La presidenta Marga Prohens visita Son Mesquidassa per conèixer com avança la campanya de la DO Oli de Mallorca

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, juntament amb el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha visitat aquest divendres la tafona de Son Mesquidassa, a Felanitx, per tal de conèixer com avança l’actual campanya de recollida d’oliva amb destinació a la DO Oli de Mallorca. Juntament amb els titulars de l’explotació, Cristòfol Rosselló, i el seu gerent, Juan Alcaide, han fet un recorregut per les instal·lacions i han pogut valorar la situació del sector en un context en el qual el preu d’oli d’oliva en l’àmbit nacional continua amb la seva tendència alcista.

Prohens ha explicat que les dades d’aquesta campanya de l’oli superen ja els 2,5 milions de quilos d’oliva recollida i més de 350.000 litres d’oli amb denominació d’origen produïts: «Estam davant un clar exemple, si no el millor, d’un sector primari viu, al qual volem acompanyar i donar suport perquè és clau per a les nostres Illes». Per això, ha assenyalat la presidenta del Govern, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural disposarà l’any que ve d’un pressupost de 152 milions, 24 milions més que el 2023, un 18,7 % més. «Refermam l’aposta pel sector primari, pel nostre camp, pels nostres pagesos i productors i pel producte local», ha dit Prohens.

La presidenta de l’executiu ha recalcat que el sector primari i la pagesia «no és per a nosaltres un decorat, sinó que és un sector econòmic, que volem fer rendible». Prohens ha insistit en el fet que, malgrat les dificultats d’aquest sector, especialment les vinculades a la insularitat, «el producte de proximitat i de qualitat que es produeix a les Balears és una garantia d’èxit, i una de les millors proves n’és l’oli».

«El camp, el sector agrari i productes com l’oli són una senya d’identitat de les Illes, que ens connecten amb les nostres arrels, amb la nostra manera de ser i amb la nostra història, que constitueix un patrimoni que hem de preservar», ha manifestat la presidenta del Govern.

Per part seva, Simonet ha destacat que «l’oli de la DO Oli de Mallorca és un producte local d’alta qualitat i diferenciat que, a més, no ha sofert les pujades de preu que han tingut la resta d’olis. Per tant, en aquests moments, adquirir oli de Mallorca és una excel·lent oportunitat per al consumidor, que consumeix un producte més sostenible i que al mateix temps ajuda en la lluita contra el canvi climàtic». El conseller ha afegit que «ja podem dir que aquesta anyada és molt bona, tant en quantitat com en qualitat».

A la visita també hi han assistit la batlessa de Felanitx, Catalina Soler; el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local del Govern, Joan Llabrés; el president del Consell Regulador de la DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, i una representació dels productors inscrits en la DO. Durant la trobada, s’han donat les dades provisionals de recollida d’oliva i producció d’oli de l’actual campanya, que reflecteix un augment de la producció. Encara que no ha finalitzat, s’han recollit de moment 2.684.408 quilos d’oliva, un 51 % més respecte al mateix període de l’any passat. A més, i segons dades de la DO Oli de Mallorca, ja s’han produït 359.062 litres d’oli d’oliva verge extra.

Respecte del nombre de productors, la DO Oli de Mallorca en suma un total de 1.122, un 3 % més que la campanya del 2022-2023. La superfície cultivada també ha augmentat un 4,94 % més que la campanya anterior i actualment hi ha 4.329,8 hectàrees d’oliverar destinat a oli DO de Mallorca, 203,5 hectàrees més respecte a 2022. El nombre d’oliveres, per tant, també ha augmentat respecte del 2022 en un 3,02 %. En l’actualitat, hi ha 857.501 oliveres.

La presidenta Marga Prohens visita Son Mesquidassa para conocer cómo avanza la campaña de la DO Oli de Mallorca

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens, junto con el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha visitado este viernes la almazara de Son Mesquidassa, en Felanitx, para conocer cómo avanza la actual campaña de recogida de aceituna con destino a la DO Oli de Mallorca. Junto con los titulares de la explotación, Cristòfol Rosselló, y su gerente, Juan Alcaide, han hecho un recorrido por las instalaciones y han podido valorar la situación del sector en un contexto en el que el precio de aceite de aceituna a nivel nacional continúa con su tendencia alcista.

Prohens ha explicado que los datos de esta campaña del aceite superan ya los 2,5 millones de kilos de oliva recogida y más de 350.000 litros de aceite con denominación de origen producidos: «Estamos ante un claro ejemplo, si no lo mejor, de un sector primario vivo, al que queremos acompañar y apoyar porque es clave para nuestras Islas». Por ello, ha señalado la presidenta del Gobierno, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural dispondrá el próximo año de un presupuesto de 152 millones, 24 millones más que en 2023, un 18,7 por ciento más. “Afianzamos la apuesta por el sector primario, por nuestro campo, por nuestros campesinos y productores y por el producto local”, ha dicho Prohens.

La presidenta del ejecutivo ha recalcado que el sector primario y el campesinado “no es para nosotros un decorado, sino que es un sector económico, que queremos hacer rentable”. Prohens ha insistido en que, pese a las dificultades de este sector, especialmente las vinculadas a la insularidad, «el producto de proximidad y de calidad que se produce en Baleares es una garantía de éxito, y una de las mejores pruebas es el aceite».

«El campo, el sector agrario y productos como el aceite son una seña de identidad de las Islas, que nos conectan con nuestras raíces, con nuestra forma de ser y con nuestra historia, que constituye un patrimonio que debemos preservar», ha manifestado la presidenta del Govern.

Por su parte, Simonet ha destacado que “el aceite de la DO Oli de Mallorca es un producto local de alta calidad y diferenciado que, además, no ha sufrido las subidas de precio que han tenido el resto de aceites. Por tanto, en estos momentos, adquirir aceite de Mallorca es una excelente oportunidad para el consumidor, que consume un producto más sostenible y que al mismo tiempo ayuda en la lucha contra el cambio climático». El conseller ha añadido que “ya podemos decir que esta añada es muy buena, tanto en cantidad como en calidad”.

A la visita también han asistido la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler; el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local del Govern, Joan Llabrés; el presidente del Consejo Regulador de la DO Aceite de Mallorca, Joan Mayol, y una representación de los productores inscritos en la DO. Durante el encuentro, se han dado los datos provisionales de recogida de aceituna y producción de aceite de la actual campaña, que refleja un aumento de la producción. Aunque no ha finalizado, se han recogido de momento 2.684.408 kilos de aceituna, un 51 por ciento más respecto al mismo período del año pasado. Además, y según datos de la DO Aceite de Mallorca, ya se han producido 359.062 litros de aceite de oliva virgen extra.

Respecto al número de productores, la DO Oli de Mallorca suma un total de 1.122, un 3 % más que la campaña de 2022-2023. La superficie cultivada también ha aumentado un 4,94% más que la campaña anterior y actualmente hay 4.329,8 hectáreas de olivar destinado a aceite DO de Mallorca, 203,5 hectáreas más respecto a 2022. El número de olivos, por tanto, también ha aumentado respecto a 2022 en un 3,02 %. En la actualidad, existen 857.501 olivos.

President Marga Prohens visits Son Mesquidassa to find out how the DO Oli de Mallorca campaign is progressing

The President of the Government of the Balearic Islands, Marga Prohens, together with the Minister of Agriculture, Fisheries and the Natural Environment, Joan Simonet, visited this Friday the Son Mesquidassa dam, in Felanitx, in order to find out how the current one is progressing olive collection campaign destined for DO Oli de Mallorca. Together with the owners of the operation, Cristòfol Rosselló, and his manager, Juan Alcaide, they have taken a tour of the facilities and have been able to assess the situation of the sector in a context in which the price of oil olive at the national level continues its upward trend.

Prohens explained that the data from this oil campaign already exceed 2.5 million kilos of olives collected and more than 350,000 liters of oil with designation of origin produced: “We are facing a clear example, if not the best, of a living primary sector, which we want to accompany and support because it is key for our Islands». For this reason, the Prime Minister pointed out, the Ministry of Agriculture, Fisheries and Natural Environment will have a budget of 152 million next year, 24 million more than in 2023, an 18.7% increase. “We reaffirm our commitment to the primary sector, to our countryside, to our farmers and producers and to the local product,” said Prohens.

The president of the executive has stressed that the primary sector and farming “is not a decoration for us, but an economic sector, which we want to make profitable”. Prohens has insisted on the fact that, despite the difficulties in this sector, especially those linked to insularity, “the local and quality product produced in the Balearic Islands is a guarantee of success, and one of the best proofs it’s the oil.”

“The countryside, the agricultural sector and products such as oil are a sign of identity of the Islands, which connect us with our roots, with our way of being and with our history, which constitutes a heritage that we must to preserve”, said the President of the Government.

For his part, Simonet highlighted that “the oil from the DO Oli de Mallorca is a high-quality and differentiated local product that, moreover, has not suffered the price increases that other oils have had. Therefore, at the moment, acquiring oil from Mallorca is an excellent opportunity for the consumer, who consumes a more sustainable product and at the same time helps in the fight against climate change.’ The councilor added that “we can already say that this vintage is very good, both in terms of quantity and quality”.

The visit was also attended by the mayoress of Felanitx, Catalina Soler; the general director of the Government’s Agricultural Quality and Local Product, Joan Llabrés; the president of the Regulatory Council of the DO Oli de Mallorca, Joan Mayol, and a representative of the producers registered in the DO. During the meeting, provisional olive collection and oil production data for the current campaign were given, which reflects an increase in production. Although it has not ended, 2,684,408 kilos of olives have been collected so far, 51% more than in the same period last year. In addition, and according to data from DO Oli de Mallorca, 359,062 liters of extra virgin olive oil have already been produced.

Regarding the number of producers, the DO Oli de Mallorca has a total of 1,122, 3% more than the 2022-2023 campaign. The cultivated area has also increased by 4.94% more than the previous campaign and there are currently 4,329.8 hectares of olive groves intended for Mallorca DO oil, 203.5 hectares more than in 2022. The number of olive trees, for therefore, it has also increased compared to 2022 by 3.02%. Currently, there are 857,501 olive trees.

La présidente Marga Prohens rend visite à Son Mesquidassa pour connaître l’évolution de la campagne DO Oli de Majorque

La présidente du gouvernement des Îles Baléares, Marga Prohens, en compagnie du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement naturel, Joan Simonet, a visité ce vendredi le barrage de Son Mesquidassa, à Felanitx, afin de connaître l’état actuel de l’actuel. campagne de collecte d’olives en cours destinée à la DO Oli de Majorque. Avec les propriétaires de l’exploitation, Cristòfol Rosselló, et son directeur, Juan Alcaide, ils ont visité les installations et ont pu évaluer la situation du secteur dans un contexte où le prix de l’huile d’olive au niveau national Le niveau poursuit sa tendance à la hausse.

Prohens a expliqué que les données de cette campagne pétrolière dépassent déjà 2,5 millions de kilos d’olives collectées et plus de 350 000 litres d’huile d’appellation d’origine produits : « Nous sommes face à un exemple clair, sinon le meilleur, d’un secteur primaire vivant, que nous voulons accompagner et soutenir car c’est essentiel pour nos Îles». Pour cette raison, a souligné le Premier ministre, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Environnement naturel disposera l’année prochaine d’un budget de 152 millions, soit 24 millions de plus qu’en 2023, soit une augmentation de 18,7%. “Nous réaffirmons notre engagement envers le secteur primaire, envers nos campagnes, envers nos agriculteurs et producteurs et envers le produit local”, a déclaré Prohens.

Le président de l’exécutif a souligné que le secteur primaire et agricole “n’est pas pour nous une décoration, mais un secteur économique que nous voulons rentabiliser”. Prohens a insisté sur le fait que, malgré les difficultés de ce secteur, notamment celles liées à l’insularité, “le produit local et de qualité produit aux Îles Baléares est une garantie de succès, et l’une des meilleures preuves est le pétrole”.

“Le paysage, le secteur agricole et les produits comme le pétrole sont un signe d’identité des Îles, qui nous relient à nos racines, à notre façon d’être et à notre histoire, qui constitue un patrimoine que nous devons préserver”, a déclaré le Président du Gouvernement.

Pour sa part, Simonet a souligné que « l’huile de la DO Oli de Majorque est un produit local de haute qualité et différencié qui, en outre, n’a pas subi les augmentations de prix qu’ont connu d’autres huiles. Par conséquent, à l’heure actuelle, acquérir du pétrole de Majorque constitue une excellente opportunité pour le consommateur, qui consomme un produit plus durable et contribue en même temps à la lutte contre le changement climatique. L’édile a ajouté que “on peut déjà dire que ce millésime est très bon, tant en quantité qu’en qualité”.

La visite s’est également déroulée en présence de la maire de Felanitx, Catalina Soler ; le directeur général de la Qualité Agricole et Produit Local du Gouvernement, Joan Llabrés ; le président du Conseil Régulateur de la DO Oli de Majorque, Joan Mayol, et un représentant des producteurs enregistrés dans la DO. Au cours de la réunion, des données provisoires sur la collecte des olives et la production d’huile pour la campagne en cours ont été présentées, ce qui reflète une augmentation de la production. Même si cela n’est pas terminé, 2 684 408 kilos d’olives ont été collectés jusqu’à présent, soit 51% de plus qu’à la même période de l’année dernière. De plus, et selon les données de la DO Oli de Majorque, 359 062 litres d’huile d’olive extra vierge ont déjà été produits.

Concernant le nombre de producteurs, la DO Oli de Majorque compte un total de 1 122, soit 3% de plus que la campagne 2022-2023. La superficie cultivée a également augmenté de 4,94% par rapport à la campagne précédente et il existe actuellement 4 329,8 hectares d’oliveraies destinées à l’huile DO de Majorque, soit 203,5 hectares de plus qu’en 2022. Le nombre d’oliviers a donc également augmenté par rapport à à 2022 de 3,02%. Actuellement, il existe 857 501 oliviers.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.