Baleària

Dolçamar segueix pujant escalons dins el món de la mel L’apicultor Toni Anglada, fundador de Dolçamar, ha guanyat el Premi a la millor mel de trèvol

Miriam Triay/Ciutadella – Amb més d’una dècada d’apicultura a l’esquena, Dolçamar, l’empresa de mel d’Antoni Anglada, ha guanyat un nou premi a nivell nacional. Aquesta vegada, i després dels quatre anys consecutius en què va guanyar el Premi a la millor mel de flors, ho ha fet de forma més concreta. Amb un producte més específic. Amb la mel de trèvol. Aconseguint el Premi a la millor mel de trèvol del Concurs de mels del Congrés Nacional d’Apicultura d’Espanya. Des de Foodies on Menorca hem pogut mantenir una conversa amb ell.

Com ha sigut guanyar aquest premi?

Una passa més cap al camí que volem seguir des de Dolçamar. Que és, sobretot, anar creant mel, anar millorant, i fer-nos un forat més enllà de les fronteres menorquines. Aquest premi me l’han donat per fer una mel de trèvol. Lotus corniculatus és el nom científic. És una flor que surt sobretot a zones de roca del nord de Menorca. I encara que es tracta d’una flor groga que passa desapercebuda, gens ofenosa, a la qual no se li dona molta importància, a nivell apícola en té molta. De fet, la mel de trèvol és molt coneguda a l’illa.

Aquest s’afegeix a altres premis aconseguits durant aquests darrers anys.

Sí. És que la mel de Menorca és espectacular. I jo, en certa manera, vaig ser dels primers que em vaig atrevir a presentar-la a concursos.

Des del 2018 m’han premiat amb ella. Abans d’aquest any havia tingut dos premis a concursos dins l’àmbit d’illes. Va ser el 2018 que ja em vaig presentar a un concurs nacional, i vaig guanyar el Premi a la millor mel de flors d’Espanya. El 2019, 2020 i 2021 també vaig guanyar aquest premi. I el 2022 vaig quedar segon, per davall d’un company de Sant Climent. Com dic, la mel de Menorca és extraordinària, insuperable.

La flora de l’illa és molt diversa, i està concentrada en un territori molt petit. Açò és el que, entre altres, la fa diferent.

Parli’ns una mica de Dolçamar.

Doncs és un projecte que va néixer el 2012, després de quedar-me sense feina, i de necessitar un canvi d’aires. Jo som treballador social de formació. Però va arribar un punt que vaig tenir la necessitat de fer algun tipus de feina manual. Alguna cosa que em fes vibrar. I vaig recordar que sempre havia tingut una intriga i relació especial amb el món de les abelles i l’apicultura. Sense haver vingut mai de família pagesa, vaig començar a iniciar-m’hi, gràcies a l’apicultor Xec Gornés.

A mesura que m’hi anava endinsant, vaig començar a plantejar-m’ho com un projecte de vida, de llarg termini. Em vaig anar formant i fent cursos, de fet encara ho faig. I vaig acabar creant la marca, l’empresa, Dolçamar.

Es tracta d’un món totalment artesanal i que no és fàcil, perquè depèn de molts factors que fugen del nostre abast. Com la climatologia i la precipitació. L’aigua fa florir les flors, i les manté així, amb prou humitat perquè l’arrel generi nèctar. Si la planta no té prou humitat, avorta, i li genera molt d’esforç tot el que és la floració. A Menorca no és que plogui molt.

Com ha anat la collita d’enguany en aquest sentit?

Venim de dos anys catastròfics. El 2021 i el 2022 van ser dos anys molt dolents. Hi va haver una gran sequera, i vam tenir molts de mesos sense aigua que ens van perjudicar. De fet, jo només fa dotze anys que estic en aquest món, però la gent que porta molta més estona, deia que mai havia vist un any com el 2021. El pitjor dels dos, sense dubte. El 2022 va ser just un poc millor, però tampoc hi va haver molta millora. Enguany… bé, sort de les pluges de maig que van ajudar a pujar. La mitjana per caseta de mel va ser una mica més alta que els altres dos anys passats. Però no va fer llarg. No va ser com el 2020, un any realment bo.

En aquest sentit he d’afegir que, en el cas del trèvol, enguany hi ha hagut molt de lot, perquè encara que fos una primavera eixuta, com dic, el maig va ploure molt. I va fer que l’abatzer i el lot fessin una empenta important.

Quins projectes futurs té al voltant de Dolçamar?

La idea és crear una empresa molt potent a nivell apícola a Menorca. Créixer i poder arribar a les 600 caixes. Objectiu per al 2026. I després, tal vegada i si tot va bé, anar augmentant.

Tenir un bon equip, estructurar bé. Es considera que un apicultor comença a controlar un poc el tema a partir de 7-8 anys treballant. I en aquest sentit es veu tot d’una quan hi ha passió i quan no. Com en tot. Però en l’apicultura és fonamental que sigui vocacional.

I seguir investigant. Fer arribar la mel de Menorca a fora. Anar a cercar nínxols de mercat que ens donin valor afegit. Des del meu punt de vista als menorquins ens falta reivindicar el nostre producte de manera adequada, i a fora. Anar més enllà d’abastir el mercat local. I és el que Dolçamar vol fer. Fer-nos valer. Li hem de donar el valor que té.

Dolçamar, el projecte nascut de la passió i vocació per l’apicultura, segueix pujant escalons i compartint la seva mel. Amb ganes de seguir creixent, investigant i aprenent, l’empresa de Toni Anglada aspira a molt més. A donar el valor que es mereix al producte menorquí. A demostrar que la mel menorquina és insuperable. I a aconseguir unes connexions amb l’exterior necessàries.

Dolçamar sigue subiendo escalones en el mundo de la miel y su miel de trebol es la mejor de España

Miriam Triay/Ciutadella – Con más de una década de apicultura a sus espaldas, Dolçamar, la empresa de miel de Antoni Anglada, ha ganado un nuevo premio a nivel nacional. Esta vez, y después de los cuatro años consecutivos en los que ganó el premio a la mejor miel de flores, lo ha hecho de forma más concreta. Con un producto más específico. Con la miel de trébol. Consiguiendo el Premio a la mejor miel de trébol del Concurso de mieles del Congreso Nacional de Apicultura de España. Desde Foodies on Menorca hemos podido mantener una conversación con él.

¿Que ha significado ganar ese premio?

Un paso más hacia el camino que queremos seguir desde Dolçamar. Que es, sobre todo, ir creando miel, ir mejorando y hacernos un agujero más allá de las fronteras menorquinas. Este premio me lo han dado por hacer una miel de trébol. Lotus corniculatus es el nombre científico. Es una flor que sale sobre todo en zonas de roca del norte de Menorca. Y aunque se trata de una flor amarilla que pasa desapercibida, nada ofenosa, a la que no se le da mucha importancia, a nivel apícola tiene mucha. De hecho, la miel de trébol es muy conocida en la isla.

Éste se añade a otros premios conseguidos durante estos últimos años.

Sí. Es que la miel de Menorca es espectacular. Y yo, en cierto modo, fui de los primeros que me atreví a presentarla a concursos.

Desde 2018 me han premiado con ella. Antes de este año había tenido dos premios en concursos dentro del ámbito de islas. Fue en 2018 que ya me presenté a un concurso nacional, y gané el Premio a la mejor miel de flores de España. En 2019, 2020 y 2021 también gané este premio. Y en el 2022 quedé segundo, por debajo de un compañero de Sant Climent. Como digo, la miel de Menorca es extraordinaria, insuperable.

La flora de la isla es muy diversa y está concentrada en un territorio muy pequeño. Esto es lo que, entre otros, la hace distinta.

Háblenos un poco de Dolçamar.

Pues es un proyecto que nació en el 2012, después de quedarme sin trabajo, y necesitar un cambio de aires. Yo soy trabajador social de formación. Pero llegó un punto que tuve la necesidad de realizar algún tipo de trabajo manual. Algo que me hiciera vibrar. Y recordé que siempre había tenido una intriga y una relación especial con el mundo de las abejas y la apicultura. Sin haber venido nunca de familia campesina, empecé a iniciarme, gracias al apicultor Xec Gornés.

A medida que me iba adentrando, empecé a planteármelo como un proyecto de vida, de largo plazo. Me fui formando y haciendo cursos, de hecho todavía lo hago. Y acabé creando la marca, la empresa, Dolçamar.

Se trata de un mundo totalmente artesanal y que no es fácil porque depende de muchos factores que huyen de nuestro alcance. Como la climatología y la precipitación. El agua hace florecer las flores, manteniéndolas así, con suficiente humedad para que la raíz genere néctar. Si la planta no tiene suficiente humedad, aborta, y le genera mucho esfuerzo todo lo que es la floración. En Menorca no es que llueva mucho.

¿Cómo ha ido la cosecha de este año en este sentido?

Venimos de dos años catastróficos. En 2021 y 2022 fueron dos años muy malos. Hubo una gran sequía, y tuvimos muchos meses sin agua que nos perjudicaron. De hecho, yo sólo llevo doce años en este mundo, pero la gente que lleva mucho más rato, decía que nunca había visto un año como en el 2021. El peor de los dos, sin duda. El 2022 fue justo algo mejor, pero tampoco hubo mucha mejora. Este año… bueno, suerte de las lluvias de mayo que ayudaron a subir. La media por casita de miel fue algo mayor que los otros dos años pasados. No fue como en 2020, un año realmente bueno.

En este sentido tengo que añadir que, en el caso del trébol, este año ha habido mucho lote, porque aunque fuera una primavera seca, como digo, en mayo llovió mucho. Y hizo que el zarzal y el lote hicieran un empujón importante.

¿Qué proyectos futuros tiene en torno a Dolçamar?

La idea es crear una empresa muy potente a nivel apícola en Menorca. Crecer y poder llegar a las 600 cajas. Objetivo para 2026. Y después, tal vez y si todo va bien, ir aumentando.

Tener un buen equipo, estructurarlo bien. Se considera que un apicultor comienza a controlar algo el tema a partir de 7-8 años trabajando. Y en este sentido se ve de repente cuando hay pasión y cuando no. Como en todo. Pero en la apicultura es fundamental que sea vocacional.

Y seguir investigando. Hacer llegar la miel de Menorca afuera. Ir a buscar nichos de mercado que nos den valor añadido. Desde mi punto de vista a los menorquines nos falta reivindicar nuestro producto de forma adecuada, y fuera. Ir más allá de abastecer al mercado local. Y es lo que Dolçamar quiere hacer. Hacernos valer. Debemos darle el valor que tiene.

Dolçamar continues to climb steps in the world of honey and its clover honey is the best in Spain

Miriam Triay/Ciutadella – With more than a decade of beekeeping behind it, Dolçamar, Antoni Anglada’s honey company, has won a new national award. This time, and after the four consecutive years in which he won the award for best flower honey, he has done it in a more concrete way. With a more specific product. With clover honey. Winning the Award for the best clover honey in the Honey Contest of the National Beekeeping Congress of Spain. From Foodies on Menorca we have been able to have a conversation with him.

What did it mean to win that award?

One more step towards the path we want to follow from Dolçamar. Which is, above all, creating honey, improving and making a hole beyond the Menorcan borders. This award was given to me for making clover honey. Lotus corniculatus is the scientific name. It is a flower that grows especially in rocky areas in the north of Menorca. And although it is a yellow flower that goes unnoticed, not at all offensive, to which not much importance is given, at the beekeeping level it has a lot. In fact, clover honey is very well known on the island.

This is added to other awards achieved in recent years.

Yes. The honey from Menorca is spectacular. And I, in a way, was one of the first who dared to submit it to contests.

Since 2018 I have been awarded with it. Before this year he had had two prizes in competitions within the island area. It was in 2018 that I entered a national contest, and won the Award for the best flower honey in Spain. In 2019, 2020 and 2021 I also won this award. And in 2022 I came second, below a colleague from Sant Climent. As I say, Menorcan honey is extraordinary, unbeatable.

The flora of the island is very diverse and is concentrated in a very small territory. This is what, among others, makes it different.

Tell us a little about Dolçamar?

Well, it is a project that was born in 2012, after I lost my job, and needed a change of scenery. I am a social worker by training. But there came a point where I had the need to do some kind of manual work. Something that made me vibrate. And I remembered that I had always had an intrigue and a special relationship with the world of bees and beekeeping. Without ever having come from a peasant family, I began to get started, thanks to the beekeeper Xec Gornés.

As I got deeper into it, I began to consider it as a long-term life project. I trained and took courses, in fact I still do. And I ended up creating the brand, the company, Dolçamar.

It is a completely artisanal world that is not easy because it depends on many factors that are beyond our reach. Like weather and precipitation. Water makes the flowers bloom, keeping them that way, with enough moisture for the root to generate nectar. If the plant does not have enough humidity, it aborts, and flowering takes a lot of effort. In Menorca it doesn’t rain a lot.

How has this year’s harvest been in this regard?

We come from two catastrophic years. In 2021 and 2022 they were two very bad years. There was a great drought, and we had many months without water which hurt us. In fact, I have only been in this world for twelve years, but people who have been in this world for much longer said that they had never seen a year like 2021. The worst of the two, without a doubt. 2022 was just a little better, but there was not much improvement either. This year… well, luck of the May rains that helped it rise. The average per honey house was somewhat higher than the other two years. It wasn’t like 2020, a really good year.

In this sense I have to add that, in the case of clover, this year there has been a lot, because even though it was a dry spring, as I say, in May it rained a lot. And it made the bramble and the lot make an important push.

What future projects do you have around Dolçamar?

The idea is to create a very powerful beekeeping company in Menorca. Grow and be able to reach 600 boxes. Goal for 2026. And then, perhaps and if everything goes well, increase it.

Have a good team, structure it well. It is considered that a beekeeper begins to have some control over the subject after 7-8 years of working. And in this sense you suddenly see when there is passion and when there is not. As everything. But in beekeeping it is essential that it be vocational.

And keep investigating. Send Menorcan honey abroad. Go look for market niches that give us added value. From my point of view, we Menorcans need to claim our product adequately, and outside. Go beyond supplying the local market. And that is what Dolçamar wants to do. Make ourselves worth it. We must give it the value it has.

Dolçamar continue de gravir les échelons dans le monde du miel et son miel de trèfle est le meilleur d’Espagne

Miriam Triay/Ciutadella – Avec plus d’une décennie d’apiculture, Dolçamar, l’entreprise de miel d’Antoni Anglada, a remporté un nouveau prix national. Cette fois, et après quatre années consécutives au cours desquelles elle a remporté le prix du meilleur miel de fleurs, elle l’a fait de manière plus concrète. Avec un produit plus spécifique. Au miel de trèfle. Gagner le prix du meilleur miel de trèfle au concours du miel du Congrès national de l’apiculture d’Espagne. De Foodies on Menorca, nous avons pu avoir une conversation avec lui.

Qu’est-ce que cela signifiait de remporter ce prix ?

Un pas de plus vers le chemin que nous voulons suivre depuis Dolçamar. C’est-à-dire avant tout créer du miel, l’améliorer et faire un trou au-delà des frontières de Minorque. Ce prix m’a été décerné pour la fabrication du miel de trèfle. Lotus corniculatus est le nom scientifique. C’est une fleur qui pousse surtout dans les zones rocheuses du nord de Minorque. Et bien que ce soit une fleur jaune qui passe inaperçue, pas du tout offensante, à laquelle on n’accorde pas beaucoup d’importance, au niveau apicole elle en a beaucoup. En effet, le miel de trèfle est très connu sur l’île.

Ceci s’ajoute à d’autres récompenses obtenues ces dernières années.

Oui, le miel de Minorque est spectaculaire. Et moi, d’une certaine manière, j’ai été l’un des premiers à avoir osé le soumettre à des concours.

Depuis 2018, j’en suis récompensé. Avant cette année, il avait remporté deux prix lors de concours organisés dans la région insulaire. C’est en 2018 que j’ai participé à un concours national et que j’ai remporté le prix du meilleur miel de fleurs d’Espagne. En 2019, 2020 et 2021, j’ai également remporté ce prix. Et en 2022, je suis arrivé deuxième, derrière un collègue de Sant Climent. Comme je le dis, le miel de Minorque est extraordinaire, imbattable.

La flore de l’île est très diversifiée et concentrée sur un très petit territoire. C’est ce qui, entre autres, le différencie.

Parlez-nous un peu de Dolçamar?

Eh bien, c’est un projet qui est né en 2012, après avoir perdu mon emploi, et qui avait besoin de changer d’air. Je suis assistante sociale de formation. Mais il est arrivé un moment où j’ai eu besoin de faire une sorte de travail manuel. Quelque chose qui m’a fait vibrer. Et je me suis rappelé que j’avais toujours eu une intrigue et une relation privilégiée avec le monde des abeilles et de l’apiculture. Sans jamais être issu d’une famille paysanne, j’ai commencé à me lancer, grâce à l’apiculteur Xec Gornés.

Au fur et à mesure que je l’approfondissais, j’ai commencé à le considérer comme un projet de vie à long terme. Je me suis formé et j’ai suivi des cours, d’ailleurs je le fais toujours. Et j’ai fini par créer la marque, l’entreprise Dolçamar.

C’est un monde complètement artisanal qui n’est pas facile car il dépend de nombreux facteurs qui sont hors de notre portée. Comme la météo et les précipitations. L’eau fait fleurir les fleurs, les gardant ainsi, avec suffisamment d’humidité pour que la racine puisse générer du nectar. Si la plante n’a pas assez d’humidité, elle avorte et la floraison demande beaucoup d’efforts. À Minorque, il ne pleut pas beaucoup.

Comment s’est déroulée la récolte de cette année à cet égard?

Nous sortons de deux années catastrophiques. En 2021 et 2022, ce furent deux très mauvaises années. Il y a eu une grande sécheresse et nous avons passé plusieurs mois sans eau, ce qui nous a fait du mal. En fait, je ne suis dans ce monde que depuis douze ans, mais les gens qui sont dans ce monde depuis bien plus longtemps disaient qu’ils n’avaient jamais vu une année comme 2021. La pire des deux, sans aucun doute. 2022 a été juste un peu mieux, mais il n’y a pas eu beaucoup d’amélioration non plus. Cette année… eh bien, c’est la chance des pluies de mai qui l’ont aidé à monter. La moyenne par miellerie était légèrement supérieure à celle des deux autres années. Ce n’était pas comme 2020, une très bonne année.

En ce sens, je dois ajouter que, dans le cas du trèfle, il y en a eu beaucoup cette année, car même si le printemps a été sec, comme je le dis, en mai, il a beaucoup plu. Et cela a fait que les ronces et tout le monde ont fait un effort important.

Quels futurs projets avez-vous autour de Dolçamar?

L’idée est de créer une entreprise apicole très puissante à Minorque. Grandir et pouvoir atteindre 600 cases. Objectif pour 2026. Et puis, peut-être et si tout va bien, l’augmenter.

Avoir une bonne équipe, bien la structurer. On considère qu’un apiculteur commence à avoir une certaine maîtrise du sujet après 7 à 8 ans de travail. Et dans ce sens, vous voyez soudainement quand il y a de la passion et quand il n’y en a pas. Comme tout. Mais en apiculture, il est essentiel qu’elle soit professionnelle.

Et continuez à enquêter. Envoyez du miel de Minorque à l’étranger. Allez chercher des niches de marché qui nous apportent une valeur ajoutée. De mon point de vue, nous, Minorquins, devons revendiquer notre produit de manière adéquate et extérieure. Allez au-delà de l’approvisionnement du marché local. Et c’est ce que Dolçamar veut faire. Faites en sorte que nous en valions la peine. Il faut lui donner la valeur qu’il a.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.