Baleària

Menorca aconsegueix la Bandera Verda d’Ecovidrio gràcies al seu compromís amb el reciclatge de vidre i la sostenibilitat durant l’estiu passat

Ecovidrio ha reconegut avui el Consorci de Residus i Energia i els 8 ajuntaments de l’illa de Menorca entre les zones costaneres de les Illes Balears més compromeses amb la sostenibilitat, l’economia circular i el reciclatge de vidre, guardonant-la amb la preuada Bandera Verda d’Ecovidrio.

El guardó ha estat lliurat avui en un acte a Madrid que ha comptat amb la presència de tots els municipis premiats de l’Estat i on ha acudit Subdirectora General de Desenvolupament i Sostenibilitat turística a la Secretaria d’Estat de Turisme, Ana Muñoz Llabrés. L´alcaldessa de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, ha estat l´encarregada de recollir el reconeixement en representació de tots els ajuntaments i del Consorci de Residus i Energia de Menorca.

Menorca s’ha convertit així en una de les zones de les Illes Balears, juntament amb Alcúdia, que s’ha alçat com a guanyadora a les Illes Balears en aquesta IV Edició del #MovimientoBanderasVerdes, una campanya d’Ecovidrio que guardona l’esforç de la hostaleria local i l’activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l’estiu. Menorca i Alcúdia s’uneixen ara a Sant Antoni de Portmany, que va ser premiat en l’edició anterior i que aquest estiu ha revalidat aquest reconeixement.

Concretament, la campanya valorava l’augment del volum de recollida selectiva d’envasos de vidre durant l’estiu respecte a l’any anterior, la participació del sector hostaler i la implicació dels consistoris en la difusió de la campanya entre el sector i la ciutadania.

En el cas de Menorca, ha estat guardonada per l’alta implicació dels hostalers i per haver incrementat en més d’un 5% la recollida selectiva d’envasos de vidre durant l’època estival, arribant a les 1.472 tones d’envasos de vidre. A més, s’ha reconegut l’esforç del Consorci i dels ajuntaments en la sensibilització a favor de la sostenibilitat i l’economia circular.

Aquest estiu passat, un total de 327 restaurants, bars i cafeteries dels vuit municipis de Menorca han participat de la iniciativa en col·laboració amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca, ajuntaments i Ecovidrio.

En total, en aquesta IV Edició de Banderes Verdes, les Illes Balears han comptat amb la participació de 28 municipis i 2.933 establiments hostalers, que han demostrat un gran compromís amb l’economia circular. Així, gràcies al seu esforç i col·laboració amb el #MovimientoBanderasVerdes, durant els mesos de juny, juliol i agost s’han recollit un total de 15.068 tones d’envasos de vidre.

A nivell estatal, la campanya ha comptat amb la participació de 131 municipis i 13.088 establiments hotelers d’Andalusia, Catalunya, la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i la Regió de Múrcia. Gràcies al compromís, durant els mesos de juny, juliol i agost d’aquest estiu s’han recollit 54.144 tones d’envasos de vidre.

A l’estiu es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i prop del 50% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús que es posen al mercat són generats pel sector hoteler, per la qual cosa la seva implicació és clau per generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat. A l’estiu de 2023, gràcies a les 15.068 tones d’envasos de vidre recollides als 28 municipis participants a les Illes Balears, s’ha aconseguit:

  • Evitar l’emissió de 8.739 tones de CO2, equivalents a retirar 4.081 cotxes de la circulació durant un any.
  • Evitar l’extracció de 18.081 tones de primeres matèries, equivalent a gairebé dues vegades el pes de la Torre Eiffel.
  • Estalviar uns 10.761 MWh d’energia equivalent a un estalvi de més de dos milions d’euros d’estalvi econòmic.

L’hostaleria balear millora notablement el seu índex de sostenibilitat

Per segon any consecutiu, en el marc del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha dut a terme una nova edició del ‘Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera de les nostres costes’. A l’edició d’aquest any, que ha comptat amb la participació de 12.000 establiments hostalers, les Illes Balears han augmentat el seu índex de sostenibilitat hostalera en 9,3 punts percentuals, assolint una puntuació de 7,6 sobre 10.

D’aquesta manera, les Illes Balears se situen com la segona regió costanera amb més índex de sostenibilitat hostalera, només per sota de Catalunya (8,7) i empatada amb la Comunitat Valenciana (7,6). D’entre els àmbits analitzats, les Illes Balears han destacat especialment l’aplicació de mesures per a la gestió de residus (87,4%), la gestió del consum energètic (85,6%) i el consum eficient d’aigua (83,2%) %). Per contra, l’indicador relatiu al consum responsable s’ha situat en un 45,6% a la regió i ha registrat una disminució de 8,3 punts percentuals.

Per acabar, dins d’aquesta campanya, Ecovidrio ha reconegut l’establiment costaner de les Illes Balears més compromès amb la sostenibilitat. Aquest any ha anat a parar a Singlot Tapes de Son Servera (Mallorca), el qual ha destacat dentre els 2.827 locals participants a les Illes Balears per la seva implantació de mesures pioneres a favor del medi ambient i el seu activisme a favor de leconomia circular.

Menorca consigue la Bandera Verde de Ecovidrio gracias a su compromiso con el reciclaje de vidrio y la sostenibilidad durante el pasado verano

Ecovidrio ha reconocido hoy el Consorcio de Residuos y Energía y los 8 ayuntamientos de la isla de Menorca entre las zonas costeras de las Islas Baleares más comprometidas con la sostenibilidad, la economía circular y el reciclaje de vidrio, galardonándola con la preciada Bandera Verde de Ecovidrio.

El galardón fue entregado hoy en un acto en Madrid que contó con la presencia de todos los municipios premiados del Estado y al que acudió Subdirectora General de Desarrollo y Sostenibilidad turística a la Secretaría de Estado de Turismo, Ana Muñoz Llabrés. La alcaldesa de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, ha sido la encargada de recoger el reconocimiento en representación de todos los ayuntamientos y del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca.

Menorca se ha convertido así en una de las zonas de las Islas Baleares, junto con Alcúdia, que se ha alzado como ganadora en las Islas Baleares en esta IV Edición del #MovimientoBanderasVerdes, una campaña de Ecovidrio que galardona el esfuerzo de la hostelería local y el activismo de los municipios costeros por la sostenibilidad durante el verano. Menorca y Alcúdia se unen ahora a Sant Antoni de Portmany, que fue premiado en la edición anterior y que este verano ha revalidado este reconocimiento.

Concretamente, la campaña valoraba el aumento del volumen de recogida selectiva de envases de vidrio durante el verano respecto al año anterior, la participación del sector hostelero y la implicación de los consistorios en la difusión de la campaña entre el sector y la ciudadanía.

En el caso de Menorca, ha sido galardonada por la alta implicación de los hosteleros y por haber incrementado en más de un 5% la recogida selectiva de envases de vidrio durante la época estival, alcanzando las 1.472 toneladas de envases de cristal. Además, se ha reconocido el esfuerzo del Consorcio y de los ayuntamientos en la sensibilización en favor de la sostenibilidad y la economía circular.

Este pasado verano, un total de 327 restaurantes, bares y cafeterías de los ocho municipios de Menorca han participado de la iniciativa en colaboración con el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, ayuntamientos y Ecovidrio.

En total, en esta IV Edición de Banderas Verdes, las Islas Baleares han contado con la participación de 28 municipios y 2.933 establecimientos hosteleros, que han demostrado un gran compromiso con la economía circular. Así, gracias a su esfuerzo y colaboración con el #MovimientoBanderasVerdes, durante los meses de junio, julio y agosto se han recogido un total de 15.068 toneladas de envases de vidrio.

A nivel estatal, la campaña ha contado con la participación de 131 municipios y 13.088 establecimientos hoteleros de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y la Región de Murcia. Gracias al compromiso, durante los meses de junio, julio y agosto de este verano se han recogido 54.144 toneladas de envases de vidrio.

En verano se consumen un tercio de los envases de vidrio que se ponen en circulación y cerca del 50% de los residuos de envases de vidrio desechables que se ponen en el mercado son generados por el sector hotelero, por lo que la su implicación es clave para generar una transición real hacia un modelo más circular y descarbonizado. En verano de 2023, gracias a las 15.068 toneladas de envases de vidrio recogidas en los 28 municipios participantes en las Islas Baleares, se ha conseguido:

Evitar la emisión de 8.739 toneladas de CO2, equivalentes a retirar 4.081 coches de la circulación durante un año.
Evitar la extracción de 18.081 toneladas de materias primas, equivalente a casi dos veces el peso de la Torre Eiffel.
Ahorrar unos 10.761 MWh de energía equivalente a un ahorro de más de dos millones de euros de ahorro económico.
La hostelería balear mejora notablemente su índice de sostenibilidad

Por segundo año consecutivo, en el marco del #MovimientoBanderasVerdes, Ecovidrio ha llevado a cabo una nueva edición del Barómetro sobre la sostenibilidad hostelera de nuestras costas. En la edición de este año, que ha contado con la participación de 12.000 establecimientos hosteleros, las Islas Baleares han aumentado su índice de sostenibilidad hostelera en 9,3 puntos porcentuales, alcanzando una puntuación de 7,6 sobre 10.

De este modo, las Islas Baleares se sitúan como la segunda región costera con mayor índice de sostenibilidad hostelera, sólo por debajo de Cataluña (8,7) y empatada con la Comunidad Valenciana (7,6). De entre los ámbitos analizados, las Islas Baleares han destacado especialmente la aplicación de medidas para la gestión de residuos (87,4%), la gestión del consumo energético (85,6%) y el consumo eficiente de agua ( 83,2%) %). Por el contrario, el indicador relativo al consumo responsable se situó en un 45,6% en la región y registró una disminución de 8,3 puntos porcentuales.

Menorca achieves the Ecovidrio Green Flag thanks to its commitment to glass recycling and sustainability last summer

Ecovidrio has today recognized the Waste and Energy Consortium and the 8 municipalities of the island of Menorca among the coastal areas of the Balearic Islands most committed to sustainability, the circular economy and glass recycling, awarding it with the precious Ecovidrio Green Flag .

The award was presented today at an event in Madrid that was attended by all the award-winning municipalities of the State and attended by the Deputy Director General of Tourism Development and Sustainability at the Secretary of State for Tourism, Ana Muñoz Llabrés. The mayor of Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, has been in charge of collecting the recognition on behalf of all the town councils and the Menorca Waste and Energy Consortium.

Menorca has thus become one of the areas of the Balearic Islands, along with Alcúdia, which has emerged as the winner in the Balearic Islands in this IV Edition of the #GreenFlagsMovement, an Ecovidrio campaign that rewards the efforts of the local hospitality industry and the activism of coastal municipalities for sustainability during the summer. Menorca and Alcúdia now join Sant Antoni de Portmany, which was awarded in the previous edition and which this summer has revalidated this recognition.

Specifically, the campaign valued the increase in the volume of selective collection of glass containers during the summer compared to the previous year, the participation of the hospitality sector and the involvement of the councils in the dissemination of the campaign among the sector and citizens.

In the case of Menorca, it has been awarded for the high involvement of hoteliers and for having increased the selective collection of glass containers by more than 5% during the summer season, reaching 1,472 tons of glass containers. In addition, the efforts of the Consortium and the municipalities in raising awareness in favor of sustainability and the circular economy have been recognized.

This past summer, a total of 327 restaurants, bars and cafes in the eight municipalities of Menorca have participated in the initiative in collaboration with the Menorca Waste and Energy Consortium, town councils and Ecovidrio.

In total, in this IV Edition of Green Flags, the Balearic Islands have had the participation of 28 municipalities and 2,933 hospitality establishments, which have demonstrated a great commitment to the circular economy. Thus, thanks to their efforts and collaboration with the #GreenBanderasMovement, during the months of June, July and August, a total of 15,068 tons of glass containers have been collected.

At the state level, the campaign has had the participation of 131 municipalities and 13,088 hotel establishments in Andalusia, Catalonia, the Valencian Community, the Balearic Islands and the Region of Murcia. Thanks to the commitment, during the months of June, July and August of this summer, 54,144 tons of glass containers have been collected.

In summer, a third of the glass containers put into circulation are consumed and close to 50% of the waste from disposable glass containers put on the market is generated by the hotel sector, so their involvement is key. to generate a real transition towards a more circular and decarbonized model. In summer 2023, thanks to the 15,068 tons of glass containers collected in the 28 participating municipalities in the Balearic Islands, the following has been achieved:

Avoid the emission of 8,739 tons of CO2, equivalent to removing 4,081 cars from circulation for one year.
Prevent the extraction of 18,081 tons of raw materials, equivalent to almost twice the weight of the Eiffel Tower.
Save about 10,761 MWh of energy, equivalent to a saving of more than two million euros in economic savings.
The Balearic hospitality industry significantly improves its sustainability index

For the second consecutive year, within the framework of the #GreenFlagsMovement, Ecovidrio has carried out a new edition of the Barometer on the hospitality sustainability of our coasts. In this year’s edition, which saw the participation of 12,000 hospitality establishments, the Balearic Islands have increased their hospitality sustainability index by 9.3 percentage points, reaching a score of 7.6 out of 10.

In this way, the Balearic Islands are positioned as the second coastal region with the highest hospitality sustainability index, only below Catalonia (8.7) and tied with the Valencian Community (7.6). Among the areas analyzed, the Balearic Islands have especially highlighted the application of measures for waste management (87.4%), energy consumption management (85.6%) and efficient water consumption (83.2% ) %). On the contrary, the indicator related to responsible consumption stood at 45.6% in the region and registered a decrease of 8.3 percentage points.

Minorque obtient le drapeau vert Ecovidrio grâce à son engagement en faveur du recyclage du verre et de la durabilité l’été dernier

Ecovidrio a reconnu aujourd’hui le Consortium Déchets et Énergie et les 8 municipalités de l’île de Minorque parmi les zones côtières des îles Baléares les plus engagées dans la durabilité, l’économie circulaire et le recyclage du verre, en leur attribuant le précieux Drapeau Vert Ecovidrio.

Le prix a été remis aujourd’hui lors d’un événement à Madrid auquel ont participé toutes les municipalités primées de l’État et en présence de la directrice générale adjointe du développement touristique et de la durabilité auprès de la secrétaire d’État au Tourisme, Ana Muñoz Llabrés. La maire de Ciutadella, Juana Mari Pons Torres, s’est chargée de recueillir la reconnaissance au nom de toutes les municipalités et du Consortium des déchets et de l’énergie de Minorque.

Minorque est ainsi devenue l’une des régions des Îles Baléares, avec Alcúdia, qui est devenue la gagnante des Îles Baléares dans cette IVe édition du #GreenFlagsMovement, une campagne Ecovidrio qui récompense les efforts de l’industrie hôtelière locale et de l’industrie hôtelière locale. activisme des municipalités côtières pour la durabilité pendant l’été. Minorque et Alcúdia rejoignent désormais Sant Antoni de Portmany, qui a été récompensé lors de l’édition précédente et qui a revalidé cet été cette reconnaissance.

Concrètement, la campagne a valorisé l’augmentation du volume de collecte sélective de récipients en verre au cours de l’été par rapport à l’année précédente, la participation du secteur hôtelier et l’implication des municipalités dans la diffusion de la campagne auprès du secteur et des citoyens.

Dans le cas de Minorque, il a été récompensé pour la forte implication des hôteliers et pour avoir augmenté la collecte sélective de récipients en verre de plus de 5 % pendant la saison estivale, atteignant 1 472 tonnes de récipients en verre. De plus, les efforts du Consortium et des communes en matière de sensibilisation en faveur de la durabilité et de l’économie circulaire ont été reconnus.

L’été dernier, un total de 327 restaurants, bars et cafés dans les huit municipalités de Minorque ont participé à l’initiative en collaboration avec le Consortium des déchets et de l’énergie de Minorque, les municipalités et Ecovidrio.

Au total, dans cette IVe Édition des Drapeaux Verts, les Îles Baléares ont eu la participation de 28 municipalités et 2 933 établissements hôteliers, qui ont démontré un grand engagement en faveur de l’économie circulaire. Ainsi, grâce à leurs efforts et à leur collaboration avec le #GreenBanderasMovement, au cours des mois de juin, juillet et août, un total de 15 068 tonnes de récipients en verre ont été collectées.

Au niveau de l’État, la campagne a bénéficié de la participation de 131 municipalités et 13 088 établissements hôteliers d’Andalousie, de Catalogne, de la Communauté valencienne, des îles Baléares et de la région de Murcie. Grâce à cet engagement, au cours des mois de juin, juillet et août de cet été, 54 144 tonnes de récipients en verre ont été collectées.

En été, un tiers des récipients en verre mis en circulation sont consommés et près de 50 % des déchets des récipients en verre jetables mis sur le marché sont générés par le secteur hôtelier, leur implication est donc essentielle pour générer une véritable transition vers un modèle plus circulaire et décarboné. À l’été 2023, grâce aux 15 068 tonnes de récipients en verre collectés dans les 28 communes participantes des Îles Baléares, les résultats suivants ont été réalisés :

Éviter l’émission de 8 739 tonnes de CO2, ce qui équivaut à retirer de la circulation 4 081 voitures pendant un an.
Empêcher l’extraction de 18 081 tonnes de matières premières, soit près de deux fois le poids de la Tour Eiffel.
Économisez environ 10 761 MWh d’énergie, ce qui équivaut à une économie de plus de deux millions d’euros d’économies.
L’industrie hôtelière des Baléares améliore considérablement son indice de durabilité

Pour la deuxième année consécutive, dans le cadre du #GreenFlagsMovement, Ecovidrio a réalisé une nouvelle édition du Baromètre sur la durabilité hôtelière de nos côtes. Lors de l’édition de cette année, à laquelle ont participé 12 000 établissements hôteliers, les Îles Baléares ont augmenté leur indice de durabilité hôtelière de 9,3 points de pourcentage, pour atteindre un score de 7,6 sur 10.

De cette manière, les îles Baléares se positionnent comme la deuxième région côtière avec l’indice de durabilité hôtelière le plus élevé, juste derrière la Catalogne (8,7) et à égalité avec la Communauté valencienne (7,6). Parmi les domaines analysés, les Îles Baléares ont particulièrement mis en évidence l’application de mesures de gestion des déchets (87,4%), de gestion de la consommation d’énergie (85,6%) et de consommation efficace d’eau (83,2%). A l’inverse, l’indicateur lié à la consommation responsable s’est établi à 45,6% dans la région et a enregistré une baisse de 8,3 points de pourcentage.

Compartir a
vinum

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Información básica sobre protección de datos
Setmanaris i Revistes SL (en adelante, Foodies on Menorca), como responsable de esta web, le informa que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información de su interés. Al enviar el formulario, Ud. legitima a Foodies on Menorca y da su consentimiento a este tratamiento y registro de sus datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos contactando con el Delegado de Protección de Datos en las formas que se indican en nuestra Política de Privacidad o presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.